banner136
banner191


Se­nin­ki de hiç ola­cak iş mi Hasan?!

El­bis­tan Ovası Tür­ki­ye’nin dör­dün­cü büyük ovası. İçinde üç ırmak kay­nar ve sa­lı­na sa­lı­na ge­çe­rek Ak­de­niz’e ula­şır. Her geç­ti­ği yeri cen­net­ten bir kö­şe­ye dö­nüş­tü­rür. Çünkü su ha­yat­tır. Bu üç ırmak –Ana kay­na­ğı El­bis­tan Pı­nar­ba­şı- bir­le­şe­rek daha bir coş­ku­lu akar. Aka­rak geç­ti­ği gü­zer­gâh­ta her ne varsa oraya hayat bah­şe­der. Geçip gi­de­me­di­ği yere de dev­let eli değer tü­nel­ler açı­la­rak Amik ovası su­la­nır.
Ne hik­met­se bu cen­net ır­ma­ğı, El­bis­tan ova­sı­nın için­den gö­zü­mü­zün içine baka baka ge­çer­de biz on­lar­dan ne bahçe su­la­rız ne de ekin.
Bu ova­nın için­den akıp üze­ri­ne fay­da­sı ol­ma­yan bu ırmak mı ve­fa­sız, yoksa bu du­ru­mu bölge in­sa­nı­na layık gören yet­ki­li­ler mi gay­rı­sı­na siz karar verin.
Murat ve Ka­ra­su ne­hir­le­ri­nin bir­leş­me­siy­le olu­şan, Or­ta­do­ğu’nun en uzun akar­su­yu Fırat, Tür­ki­ye’nin yanı sıra Su­ri­ye ve Irak’a da hayat ve­ri­yor. Fırat ır­ma­ğı her geç­ti­ği yere ol­duk­ça cö­mert dav­ra­nır­ken, Ker­be­la (10 Mu­har­rem 61-10 Ekim 680) da 70-80 metre me­sa­fe­de duran Hz. Hü­se­yin ve as­ha­bı­nın du­dak­la­rı su­suz­luk­tan çat­la­ma­sı­na rağ­men su ver­me­miş midir yoksa ver­di­ril­me­miş midir onda siz bulun gayrı.
Cey­han, Sö­ğüt­lü, Hur­man için­den akıp gi­der­ken yağ­mur du­ası­na çıkan ça­re­siz hal­kın çok ala­ca­ğı var bu ida­re­ci­ler­den çok…
Hasan Uçak El­bis­tan’ın Kü­çük­ya­pa­lak kö­yün­de (1950) dün­ya­ya gelir. Eği­ti­min öne­mi­ne ina­nan Hasan Uçak öğ­ret­men olur. Hem öğ­ret­men­lik yapar hem de yük­sek tah­si­li­ne devam eden Uçak, okulu bi­tir­dik­ten sonra bir müd­det­te Kay­ma­kam ola­rak görev yapar. Çe­şit­li ha­di­se­ler kar­şı­sın­dan, kay­ma­kam­lık­tan da ay­rı­la­rak 1980 yı­lın­da İstan­bul ba­ro­su­na bağlı avu­kat ola­rak kar­şı­mı­za çıkar.
Daha sonra 1984’de El­bis­tan’da avu­kat­lık ha­ya­tı­na devam eder.
Kay­ma­kam­lık bi­na­sı­nın bi­ti­şi­ğin­de­ki ad­li­ye bi­na­sı 1986 yı­lın­da o dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı Kenan Evren ta­ra­fın­dan açı­lır. Yeni ad­li­ye bi­na­sı ya­pı­lın­ca es­ki­si uçu­ru­la­rak kay­ma­kam­lık bah­çe­si­ne ilave edil­di
El­bis­tan’da Rus buğ­da­yı eki­mi­nin haber ya­pıl­dı­ğı El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­si o dö­nem­de de Meh­met Göçer ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­mak­tay­dı.
Kü­çük­ya­pa­lak ol­duk­ça kurak bir köy ol­ma­sı­na rağ­men Hasan Uçak’ta Rus buğ­da­yı eker. Eker ek­me­si­ne de gö­zü­nü bu­lut­tan, gön­lü­nü umut­tan ayı­ra­maz. Yağ­mur ya­ğar­sa buğ­da­yın ve­ri­mi yü­zü­mü­zü gül­dü­rür di­ye­rek için­de ye­şert­ti­ği ümi­di­ni ku­rut­mak is­te­mez.
Cey­han ır­ma­ğı­nın se­si­nin du­yul­du­ğu, El­bis­tan Ad­li­ye­sin­de avu­kat­la­ra ay­rı­lan oda­nın pen­ce­re­sin­den Avu­kat Hasan Uçak, arada bir ha­va­ya bak­mak­ta­dır.
Mes­le­ğe yeni adım atan Avu­kat Hasan Uçak’ın bunu sık sık yap­ma­sı, -mes­lek­te bir hayli tec­rü­be­li ve bir o kadar da muzip ta­ra­fı olan- Avu­kat Şi­rah­bil Ke­tiz­men’in dik­ka­ti­ni çeker. Ve;
‘Hay­ro­la Hasan Bey, öyle ikide bir pen­ce­re­den neye ba­kı­yor­sun’ diye sorar.
Hasan Bey’in; ‘Abi, Küçük Ya­pa­lak’a Rus buğ­da­yı ek­miş­tim. Bu sene su kıt, ekin de su is­ti­yor; ha­va­ya, yağ­mur yağ­maz mı ola diye ba­kı­yo­rum’ de­me­si üze­ri­ne,
Ke­tiz­men; ‘Al haaa… Se­nin­ki de hiç ola­cak iş mi Hasan? Hem solcu ol, hem Küçük Ya­pa­lak’a Rus buğ­da­yı ek, hem avu­kat ol, hem de Allah’tan yağ­mur bekle. der.
Oda­nın uzun­la­ma­sı­na bir­kaç sefer gidip gelen Ke­tiz­men, Hasan Bey bu senin de­di­ğin iş eş­ya­nın ta­bi­atı­na ay­kı­rı­dır...’ di­ye­rek taşı ge­di­ği­ne kor.
Bu son söz­ler odada gü­lüş­me­le­re ve­si­le olur­ken, söz-soh­bet ehli olan Hasan Uçak’ın bi­la­ha­re bu ha­tı­ra­la­rı her nak­le­di­şi kah­ka­ha­lar­la kar­şı­lan­mış­tır.
Yıl: MS. 2021 hala ova susuz, biz hala göğe ba­kı­yor, yağ­mur bek­li­yo­ruz.
Su­sa­yan­la suyun ara­sı­na gi­ren­ler di­li­mi da­ma­ğı­mı ku­ru­yor benim.

Ku­ru­du dilim da­ma­ğım
Su­ba­şın­da su­su­yo­rum
Ses verir geçer ır­ma­ğım
Uta­na­rak su­su­yo­rum

Ker­be­la­dan Fırat geçer
Ka­ra­su’yla Murat geçer
Kö­roğ­lu’nun öy­kü­sün­de
Ayvaz ile kırat geçer

Ka­ran­lık­ta dü­şü­yo­ruz
Ya­lan­lar­dan üşü­yo­ruz
Su akı­yor biz ba­kı­yor
Öyle böyle ya­şı­yo­ruz

Su için­de kal­dık susuz
Anı­mız yok­tur kay­gu­suz
Topuk çat­lak eller nasır
Ge­ce­miz geçer uy­ku­suz

Ta­ri­fi yok kay­gı­mız var
Hu­du­du yok say­gı­mız var
Ak­lı­mız­la alay etmen
Biz in­sa­nız duy­gu­muz var

Hi­kâ­ye­miz sürüp gider
Ge­le­ni­miz görüp gider
Kara baht­lı Gö­zü­ka­ra’m
Def­te­ri­ni dürüp gider


Ez­cüm­le: yer­den su kay­nar­ken gök­te­ki bu­lu­ta umut bağ­la­yan­la­rın, imam Hü­se­yin’den farkı ok atıl­ma­yı­şı­nın dı­şın­da terk edil­dik­le­ri kader aynı değil mi? Sizce de…

Bu anek­dot, Meh­met Gö­zü­ka­ra ta­ra­fın­dan, 28.​VI.2016 ta­ri­hin­de mer­hum Avu­kat Şi­rah­bil Ke­tiz­men’in (1932-01 Ka­sı­m­2019) ağ­zın­dan der­len­miş­tir.01 Kasım 2021 ta­ri­hin­de Hasan Uçak (1950)’a teyit et­ti­ri­le­rek ka­le­me alın­mış­tır.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Durmuş Öztürk 2 ay önce

Mehmet hocam ne kadar güzel bir yazı ve ne kadar güzel bir şiir.. yüreğine sağlık...

Avatar
Hacı Aygün 2 ay önce

Gönlüne sağlık kalemin kavi olsun çok güzel bir anektot olmuş arkadaşım

Avatar
Ramazan Zincirkıran 2 ay önce

Memet abi çok güzel yazmızsin dillerine sağlık av şirahbil beyde taşı gediğine oturtturmuş dillerinize sağlık

Avatar
H. Hüseyin Yıldız 2 ay önce

Ağzına yüreğine sağlık çok doğru söylüyorsun Mehmet kardeşim. Yani buradan 3 tane ırmak'ın akması ve ovanın susuz kalması olacak iş değil. İnşAllah gözleri açılır da buralara da bir baraj yaparlarda sularlar ovayı.

Avatar
Ali Demir 2 ay önce

Hocam diline yüreğine sağlık çok yerinde bir konuyu işlemişsiniz

Avatar
Aykut Yıldırım 2 ay önce

Hikaye yüzümüzde tebessüm ile ifade buldu, emeğinize sağlık...

Avatar
Sezai Çiçek 2 ay önce

Üstadım, hikayenin kaynağı da belirtilerek anlatılması da güzel bir davranış ve olgunluk örneği olması hasebiyle bizlere de yol gösteriyorsunuz. Şiir de hikayeye ayrı bir güzellik katmış. Gönlünüze sağlık. Hürmet ederiz...

Avatar
Kadir Köse 2 ay önce

Allah yöneticilerimize basiret versin Üstadım. Gönlünüze sağlık...