banner136
banner191
Celal Ceritli
Celal Ceritli
Yazarın Makaleleri
ALİ’M
Nur­hak il­çe­mi­zin Es­ki­köy ma­hal­le­sin­den, Fran­sa'da ça­lış­tı­ğı iş ye­rin­de ge­çir­di­ği iş ka­za­sı so­nu­cu Hakka yü­rü­yen 32 ya­şın­da Ali GÜZEL Ca­nı­mı­za İtha­fen. Devri daim me­kâ­nı...
EFKAR TEPESİ
Efkâr te­pe­si; Nur­hak il­çe­mi­zin adını al­dı­ğı, il­çe­nin ku­ze­yin­de­ki Nur­hak dağ­la­rın­da bu­lu­nan yüz­ler­ce irili ufak­lı te­pe­ler­den bir ta­ne­si­dir. Efkâr te­pe­si ku­zey­den il­çe­nin içine...
ZEY­NEP’İM
Aşa­ğı­da­ki folk­lo­rik türkü sözü 1980'li yıl­lar­da Nur­hak'ta ya­şan­mış bir aşk hi­ka­ye­sin­den or­ta­ya çık­mış­tır. Celal as­ker­li­ği­ni yap­mış artık ev­len­me za­ma­nı gel­miş­tir. Nur­hak'ın...
EĞRİ CET­VEL İLE DOĞRU ÇİZİLMEZ
Eğri cet­vel ile doğru çi­zil­mez Ba­ha­ne­siz dost kö­yün­de ge­zil­mez Ba­ha­rı gör­me­den hemen yaz gel­mez Sa­yı­lı gün­le­ri topla ca­na­nım Koy­ma­dıy­san alma sanma bi­lin­mez Bin yıl geçse ar le­ke­si si­lin­mez...
Mahsuni Baba
MAHSUNİ BABA                                                    Vay göresim geldi Mahsuni baba         ...
SENİ BULUR
Hey­ben­de ye­ter­li azık var ise Men­zi­le gi­decek yol seni bulur Yü­re­ğin­de aşkla sevgi var ise Boy­nu­na do­la­nan kol seni bulur. Bir ocak­ta pişip kâmil olur­san Ca­hi­le uy­ma­yıp ken­din bi­lir­sen Hele birde cana canan...
DİLE SAHİP OL
DİLE SAHİP OL Ne çektiysem dilim senin elinden Elin başındaki kele karıştın Harmanın yok yaban bile yok iken Dağın başındaki yele karıştın Düşünüp tartmadan söyledin sözü Sevmezsen çekilmez güzelin nazı Nota bilmiyorsan çalaman...