banner136
banner191
Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek
Yazarın Makaleleri
RA­HAT­LIK
RA­HAT­LIK Ma­zi­ye bağ­la­nan irfan köp­rü­müz Yı­kıl­mış far­kın­da değil özü­müz Dünkü ha­ki­ka­ti gör­mez gö­zü­müz Gözü gönlü ra­hat­lık­ta her­ke­sin. Dosta dik­kat etmez, düş­man­dan kaç­maz Al­da­nır...
ZA­MA­NIN TASVİRİ
Bu za­ma­nın ha­ya­tın tas­vir ede­yim size Ar­ka­dan atar tutar, içli dışlı yüz yüze Dı­şar­da uzak durur, içe­ri­de diz dize Bu za­ma­nın tas­vi­rin dile al­ma­yı değ­mez. Ce­mi­yet­ler yı­kı­lır ih­ti­ras­lar...
DAVA ADAMI
DAVA ADAMI Eki­ni­ni sular Kev­ser su­yuy­la Bo­şu­na uğ­raş­maz bir kör ku­yuy­la Hep kav­ru­lur durur kendi ya­ğıy­la Kim­se­ye yük olmaz dava adamı. Mut­lu­luk mut­suz­luk fark etmez sana Dev­le­te sa­da­kat şe­ref­tir...
FE­DA­KÂR­LIK
Domur domur çiçek açar ağaç­lar  Türlü mey­ve­ler­le dal­la­rın taç­lar Za­ma­nı ge­lin­ce yad eller taş­lar Ken­di­si ka­za­nır ele ba­ğış­lar. Ba­har­da be­ze­nir otlar me­ra­lar Boy verir ser­vi­ler uzar fark­lar...
ÜZERSİN
ÜZERSİN Ser­vet mevki hoş gelse de nef­si­ne Hak­kın ha­tı­rı­na düşme pe­şi­ne Ena­ni­yet gir­da­bın­da işin ne Dal­ga­la­rı sa­hil­le­ri üzer­sin. Doğru yolda yürü, ter­si­ne gitme Eh­li­ne sahip çık, ha­in­lik...
GİDİYORUM
GİDİYORUM Gü­ve­ni gay­re­ti aldım elime Him­met si­la­hı­mı tak­tım be­li­me Sır­tım­da ema­net düş­tüm ilime Gi­di­yo­rum bir sev­da­nın pe­şin­de. Her kö­tü­lük kayıp olsun gö­züm­den Uzak olsun kötü söz,...
BİLİNMEZ
BİLİNMEZ Ya­şı­yo­ruz oğ­la­nı­nan kı­zı­nan  Mal peşin de ko­şu­yo­ruz hı­zı­nan To­zu­yo­ruz ba­ha­rı­nan ya­zı­nan Ba­şı­mı­za neler gelir bi­lin­mez. Her insan da bu­la­maz­sın il­ti­fat Ki­min­de...
DOLAP DÜNYA
DOLAP DÜNYA Ka­yır­dın fa­ni­yi sat­tın ba­ki­yi Unut­tur­dun ha­ki­ka­ti na­ki­yi  Ba­şı­mı­za bey ey­le­din şa­ki­yi  Hak­sız ser­vet ile dolan dün­ya­sın. Önü­mü­ze çek­miş de­mir­den perde Oya­la­mış...
FİLİSTİN
Arzu mevut der, aman ha gi­zem­li Ana­lar ölsün der kalbi ve­rem­li Gü­zel­li­ğin para, yüzü krem­li  Ala­ca­ğın olsun sı­ra­sı gelir. Masum şu Fi­lis­tin, Fi­lis­tin özgün Dünya şahit, öz va­ta­nın da sür­gün İnsan­lık...
Lailahe İllallah
LAİLAHE İLLALLAH Bin bir adından biri de Tevvap  Silinir günahlar yazılır sevap Mahşere varınca en güzel cevap Yerden göğe Lailaheillallah.          Gir ehlullah yoluna         Rahmet konar dalına...
YOK BANA YOK SANA
Duy­gu­la­rım dü­şün­cem­den çok fazla Benim işim olmaz kış ile yazla Ömrüm geldi geçti aşk ile aşk ile nazla Bir te­bes­süm bin al­tın­dan çok bana. İnanç­sı­zın akı­be­ti umut­suz Umut­suz ola­nın ha­ya­tı mut­suz...
ŞEMAİLİ ŞERİF
Ne uzun ne kısa, bir orta boylu Övül­müş se­çil­miş en güzel soylu Alem­ler için­de Ceb­ra­il huylu Seni özler yer­ler gök­ler efen­dim. Do­lu­nay­dan par­lak, gül pembe yüzlü Cö­mert­ler cö­mer­di, en doğru sözlü Ben­li­ğin...
HAKİKAT­LAR
De­niz­de yüzer inci, Nuh de­niz­den bir inci, Suçlu gü­nah­kâr kavim, asi­lik­te bi­rin­ci. Put­tan daha put Azer, Nem­rut­tan daha vahim,  Hak­kın güzel ha­li­li, ateş­ten nur İbra­him. Dağ­lar şu kömür dağ­lar, size...
RA­MA­ZAN AYI
Ümit­len­sin gö­nül­ler, atsın ruh­tan ma­ra­zı, Çır­pın­sın taş gö­nül­ler, sil­sin kini ka­ra­zı, Se­vin­sin boş gö­nül­ler, geldi rah­me­tin yazı, Ka­pı­na gel­miş, ka­çır­ma elin­den ni­ya­zı, Var­sın...
ELİF
Ha­ya­tı tar­tan te­ra­zi, Cümle can­lı­nın ni­ya­zi, Dik du­ru­şu mü­te­va­zi, Hak ada­let saçar Elif. Kıs­ka­nır şu eğri orak, Düş­man­la­ra olur mız­rak, Tüm harf­ler ya­nın­da çırak, Ka­pı­la­rı açar Elif....
HUZUR
Gün­ler çağ­lar geçse de kalp­ler sana ba­kı­yor, Yağ­mur­lar akan sular, hür­me­ti­ne akı­yor, Gül­ler sana açı­yor, kuş­lar seni şa­kı­yor, Sen­siz ol­mu­yor yaşam, huzur bul­mu­yor hayat. Mer­ha­me­tin şef­ka­tin...
SEVERİM
SEVERİM Al­pe­ren di­ya­rı şanlı va­ta­nın, San­cak bay­rak bah­şey­le­yen ata­nın Da­va­sı uğ­ru­na şehit ya­ta­nın, Ka­le­ye dik­ti­ği tuğu se­ve­rim. Ec­da­dı­na vefa eden öze­rin, Dost düş­ma­na kutlu olan...
EFENDİM
Aşıklar pınarı derinden kaynar, İyi oyuncular baş rolde oynar, Ekrana yön verir, gül şerbet sunar, Dilin marifeti tabir efendim. Gündüzümüz güneş, gecemiz mehtap, Ruhlara yön verir bir sırlı hitap, Bunca ilim iman hepsi dört kitap, Kuran...
EVLAT MI DERİM
Nerde Alperenin kayıp ülküsü, Tutturmuşlar demokrasi türküsü, Gönüllerde neme lazım kürsüsü, Böylesi topluma millet mi derim. Yedik içtik gezdik, gördük paylaştık, Hep eğemem güçler ile oynaştık, Kültürden inançtan huydan yozlaştık,...
VATANIM
Vatanım hayatım sağlık sıhhatım, Can yoldaşım, iyi bahtım kara bahtım, Bedelin kan senin ey tacım tahtım, Gaziler şehitler yurdu bu vatan. Namusum onurum, adım yazılı Hatıralar dağda taşta yazılı, Al bayrağı yerden göğe asılı, Gaziler...
KUL OLAMADIK
Halü haraketler en büyük bidat, Camiye git gel oldu bir adet, Nerde Celaline layık ibadet, Hakkıyla kul olamadık biz sana. Şu havadan sudan atarız nutuk, Yese düştük tevekkülü unuttuk, En çok ahiretten dünyayı tuttuk, Hakkıyla kul olamadık...
AİLE YUVASI
Evlilikte mutluluk sadakatle sağlanır, Hep birlikte gülünür hep birlikte ağlanır, Eşler birbirlerine sevgi ile bağlanır, Bereketli göl olur, mutlu aile yuvası. Nemmam dolaşıp dursun, kulak asmaz her söze, Doğru yolundan gider, ayak basmaz...
RABBİM
Ölçülmez tartılmaz hayale sığmaz, Azdırır şaşırtır daraltır boğmaz, Ehattir, bölünmez, doğurmaz, doğmaz, Büyütür yaşatır öldürür Rabbim. Münezzeh cisimden mekandan yönden, Görür sağdan soldan, arkadan önden, Varlıklar yaratmış,...
MEMLEKET
Mihrabı mabettir, minberi devlet, Kürsüsü mekteptir bulunmaz gaflet, Savaş meydanında bellolur salvet, Düşmana dar olur bizim memleket. Yürekler güç dolu bedenler yorgun, Benizleri esmer halleri durgun, Çalışıp kazanır bilmezler vurgun, Yiğitlerle...