banner136
banner191
Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek
Yazarın Makaleleri
SİZİ ÖVDÜ MU­HAM­MED
Cen­net sizi bek­li­yor ey Ali Ammar Sal­man Sizi över ins ve cin, size aşık huri gıl­man Ki­mi­niz şa­ir­di­niz, ki­mi­niz oldu mih­man Sevdi siz­le­ri Rab­bim, sizi övdü Mu­ham­med. Se­çi­lip çı­ka­rıl­mış, en ha­yır­lı...
AHİLİK
AHİLİK Ahi­lik ve Kül­tü­rü Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la yaz­dım. Ru­hun­da bu­lun­maz azap ve gadap Us­ta­la­rı bilir yedi yüz kırk hitap Çı­rak­la­rı okur yüz yirmi dört adap İlim irfan soyu sözü ahı­nın. Ana ser­ma­ye­si...
BİRLİK KUB­BESİ
BİRLİK KUB­BESİ İlk ve son mekan di­ya­net, pey­gam­ber­den ema­net Kur­tu­luş ve kur­tu­luş, işte işte ve­si­le mabet. Dol­du­rur ma­be­di Fa­ti­ha­lı dü­şün­ce­ler Ya­şa­dık­ça bu duygu ya­şa­ya­cak ca­mi­ler....
HAL­LA­CI MAN­SUR
HAL­LA­CI MAN­SUR Atı­lan taş­la­rı erit­ti ahın Gü­lüm­sü­yor­dun, ne gü­zel­di bah­tın  Kal­bi­ni ya­nı­na al­mış­tı şahın Sır­rın çö­zül­müş­tü da­ra­ğa­cın­da. Yol aç ey zaman ve mekân, yolun...
AKIL
Tek yap­rak­ta hakkı gös­te­rir arif Gafil, or­man­da hakkı ede­mez tarif Te­fek­kür ol­maz­sa ney­le­sin ma­arif Eyi düşün hak­kın sa­hi­bi akıl. Bir virüs bir yi­ği­di öl­dü­rür On ton­luk fili çocuk çekip gö­tü­rür...
SÜR­GÜN GELDİM
Şu haram buğ­da­yı yedim Uça­ma­dım üzgün gel­dim Rab­bim­den özür di­le­dim Ka­ça­ma­dım sür­gün gel­dim. Ki­ta­bı aldım elime  Sa­la­vat kuv­vet di­li­me Musa'dan bin bir ke­li­me Öğ­re­nip örgün gel­dim....
FARK GÖR­MEDİM
Ban­ka­lar şir­ket­ler fir­ma­lar aynı So­kak­lar oyun­lar di­zi­ler aynı Rek­lam­lar giy­si­ler dü­zen­ler aynı Müs­lim gay­ri­müs­lim bir fark gör­me­dim. Dün­ya­da ku­rul­muş fab­ri­ka şir­ket Ül­ke­ye da­ğıl­mış...
ŞÜK­RE­DE­MEM
Geçen farz­lar ge­rek­ti­rir ka­za­yı Üstün tut­tum, tazim ettim rı­za­yı Uğ­ru­na har­ca­dım yedi azayı Yine şük­rün öde­ye­mem ben senin. Ey kas­vet­li gönül gaf­let­ten uyan Geç­mi­şe üzül­mek bi­li­rim ziyan...
NEY­LESİN HAKİM
Mah­ke­me­ye düş­müş Habil'le Kabil Ne ma­ni­ler döker gönül bağı dil Hakim bey ne kadar olsa da adil Avu­kat neler der, hakim ney­le­sin. Vu­rul­muş suç­suz gü­nah­sız mak­tul  Ha­sı­mı eh­li­ne ye­dir­miş keş­kül...
MECBURUZ
MEC­BU­RUZ Ki­mi­ne nur ver­din kimin ka­rart­tın Kü­für­den iman­dan salim ya­rat­tın Rızık ver­din bulun diye arat­tın Mec­bu­ruz boyun eğ­me­ye rab­bim. Yat­maz uyu­maz­sın, ar­ka­sız önsüz Sı­fat­la­rın mev­cut...
GELDİM
GELDİM As­lı­mı yo­lu­mu ken­di­mi bil­dim Eren­ler yo­lu­nu sü­re­rek gel­dim Nak­şi­bend eh­lin­den bir mec­lis bul­dum Terk ettim gaf­le­ti ih­va­na gel­dim. Ke­ra­met so­rar­san yok­tur hü­ne­rim Yağı azdır güçlü...
DEV­LET
DEV­LET Si­ya­set abi­de­si, yal­nız mil­let na­mı­na Ka­rış­tır­maz hoş bakar, eli­fi­ne la­mı­na Eşit­tir ege­men­dir, ol­gu­nu­na ha­mı­na Bizim oku­du­ğu­muz, Allah'tan sonra dev­let. Karma hü­kü­met nedir,...
RA­HAT­LIK
RA­HAT­LIK Ma­zi­ye bağ­la­nan irfan köp­rü­müz Yı­kıl­mış far­kın­da değil özü­müz Dünkü ha­ki­ka­ti gör­mez gö­zü­müz Gözü gönlü ra­hat­lık­ta her­ke­sin. Dosta dik­kat etmez, düş­man­dan kaç­maz Al­da­nır...
ZA­MA­NIN TASVİRİ
Bu za­ma­nın ha­ya­tın tas­vir ede­yim size Ar­ka­dan atar tutar, içli dışlı yüz yüze Dı­şar­da uzak durur, içe­ri­de diz dize Bu za­ma­nın tas­vi­rin dile al­ma­yı değ­mez. Ce­mi­yet­ler yı­kı­lır ih­ti­ras­lar...
DAVA ADAMI
DAVA ADAMI Eki­ni­ni sular Kev­ser su­yuy­la Bo­şu­na uğ­raş­maz bir kör ku­yuy­la Hep kav­ru­lur durur kendi ya­ğıy­la Kim­se­ye yük olmaz dava adamı. Mut­lu­luk mut­suz­luk fark etmez sana Dev­le­te sa­da­kat şe­ref­tir...
FE­DA­KÂR­LIK
Domur domur çiçek açar ağaç­lar  Türlü mey­ve­ler­le dal­la­rın taç­lar Za­ma­nı ge­lin­ce yad eller taş­lar Ken­di­si ka­za­nır ele ba­ğış­lar. Ba­har­da be­ze­nir otlar me­ra­lar Boy verir ser­vi­ler uzar fark­lar...
ÜZERSİN
ÜZERSİN Ser­vet mevki hoş gelse de nef­si­ne Hak­kın ha­tı­rı­na düşme pe­şi­ne Ena­ni­yet gir­da­bın­da işin ne Dal­ga­la­rı sa­hil­le­ri üzer­sin. Doğru yolda yürü, ter­si­ne gitme Eh­li­ne sahip çık, ha­in­lik...
GİDİYORUM
GİDİYORUM Gü­ve­ni gay­re­ti aldım elime Him­met si­la­hı­mı tak­tım be­li­me Sır­tım­da ema­net düş­tüm ilime Gi­di­yo­rum bir sev­da­nın pe­şin­de. Her kö­tü­lük kayıp olsun gö­züm­den Uzak olsun kötü söz,...
BİLİNMEZ
BİLİNMEZ Ya­şı­yo­ruz oğ­la­nı­nan kı­zı­nan  Mal peşin de ko­şu­yo­ruz hı­zı­nan To­zu­yo­ruz ba­ha­rı­nan ya­zı­nan Ba­şı­mı­za neler gelir bi­lin­mez. Her insan da bu­la­maz­sın il­ti­fat Ki­min­de...
DOLAP DÜNYA
DOLAP DÜNYA Ka­yır­dın fa­ni­yi sat­tın ba­ki­yi Unut­tur­dun ha­ki­ka­ti na­ki­yi  Ba­şı­mı­za bey ey­le­din şa­ki­yi  Hak­sız ser­vet ile dolan dün­ya­sın. Önü­mü­ze çek­miş de­mir­den perde Oya­la­mış...
FİLİSTİN
Arzu mevut der, aman ha gi­zem­li Ana­lar ölsün der kalbi ve­rem­li Gü­zel­li­ğin para, yüzü krem­li  Ala­ca­ğın olsun sı­ra­sı gelir. Masum şu Fi­lis­tin, Fi­lis­tin özgün Dünya şahit, öz va­ta­nın da sür­gün İnsan­lık...
Lailahe İllallah
LAİLAHE İLLALLAH Bin bir adından biri de Tevvap  Silinir günahlar yazılır sevap Mahşere varınca en güzel cevap Yerden göğe Lailaheillallah.          Gir ehlullah yoluna         Rahmet konar dalına...
YOK BANA YOK SANA
Duy­gu­la­rım dü­şün­cem­den çok fazla Benim işim olmaz kış ile yazla Ömrüm geldi geçti aşk ile aşk ile nazla Bir te­bes­süm bin al­tın­dan çok bana. İnanç­sı­zın akı­be­ti umut­suz Umut­suz ola­nın ha­ya­tı mut­suz...
ŞEMAİLİ ŞERİF
Ne uzun ne kısa, bir orta boylu Övül­müş se­çil­miş en güzel soylu Alem­ler için­de Ceb­ra­il huylu Seni özler yer­ler gök­ler efen­dim. Do­lu­nay­dan par­lak, gül pembe yüzlü Cö­mert­ler cö­mer­di, en doğru sözlü Ben­li­ğin...