banner136
banner191
Mehmet Gözükara
Mehmet Gözükara
Yazarın Makaleleri
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -16-
Pala Ze­ke­ri­ya kla­si­ği:-ll- Kam­yon hi­kâ­ye­si: Hilmi Usta, ‘Pala'nın hangi bir işini an­la­ta­yım?!..' di­ye­rek söz­le­ri­ne devam edi­yor:  Galo Alir­za'nın Ma­lat­ya yolu üze­rin­de bir ya­zı­ha­ne­si,...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -15-
Bir za­man­lar, için­de bu­lun­du­ğu­muz dö­nem­den çok fark­lı bir dönem ya­şan­mak­tay­dı. İyi ni­ye­tin bu denli aşın­ma­dı­ğı, aza ka­na­at edi­lip sı­kın­tı­la­ra sab­re­dil­di­ği, bü­yük­le­re hür­me­tin...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT-14-
Köy­ler­de ya­pı­lan ve tam yedi gün süren dü­ğün­le­re, okun­tu gön­de­ri­le­rek tüm komşu köy­le­rin davet edil­di­ği; et­raf­tan top­la­nan mi­sa­fir köy­lü­le­rin, köy hal­kın­ca -im­ka­nı­na göre- ‘Şu...
TECRÜBE İLE SABİT -13-
İnce­cik kö­yün­de üç-beş arıcı bir cuma na­ma­zı çı­kı­şı bir araya gel­miş, arı mu­hab­be­ti et­mek­te­ler... Bıl­dır arı­la­rın şöyle oğul ver­di­ği­ni, böyle bal yap­tı­ğı­nı ve o yılki bek­len­ti­le­ri­ni,...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -12-
Afşin il­çe­si­nin Lor­şun/Al­tu­nel­ma kö­yün­de Taco -Ka­zım Can- Dayı diye biri ya­şar­dı. Bir ara ken­di­si­nin böb­rek has­ta­sı ol­du­ğu­nu duy­muş­tum. Bu Taco Dayı, An­ka­ra'da has­ta­ne kuy­ru­ğun­da...
TECRÜBE İLE SABİT -11-
Tür­ki­ye'nin insan ve milli kay­nak­la­rı­nın heba edil­di­ği, büt­çe­si­nin bo­şal­tıl­dı­ğı, ide­olo­jik ne­den­ler­den do­la­yı sık sık de­ği­şen hü­kü­met men­sup­la­rın­ca dev­let ka­de­me­sin­de­ki...
TECRÜBE İLE SABİT -10-
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -10- Yap­rak­la­rı ba­ha­rın, çi­çek­le­ri ise yazın ha­ber­ci­si olan iğ­de­nin esen rüz­ga­rın kar­şı­sın­da ya­lın-kı­lıç sa­va­şan bir sü­va­ri gibi sa­ğa-so­la ile­ri-ge­ri sal­lan­dı­ğı...
TECRÜBE İLE SABİT -9-
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -9- Afşin'in Sevin kö­yün­de ya­şa­yan Hacı Kâ­ye­le­rin* önde ge­len­le­rin­den bi­ri­nin beş-al­tı erkek ço­cu­ğu var­dır. Ağa ka­fa­sın­da olan adam, o za­ma­nın şart­la­rın­da yi­ğit­li­ği...
TECRÜBE İLE SABİT -8-
TECRÜBE İLE SABİT -8- Âlsiñ Hurman'dan, Dôrulsun Harıgdan İçsin!" Daha önce bir macerasını naklettiğimiz Mustafa Ekici Emmi, bir gün oğlu Eflatun'a; "Bugün ikindinnedi bahçeye gittim, baktım elmalar susamış. Yarın sabah ilk...
TECRÜBE İLE SABİT -7-
Sultan Süleyman'la bir akrabalık var amma... Eskiden böyle değildik... Burada, 'eski' dediğimiz  zaman dilimi ile; Elektriğin olmadığı,  gaz lambasının kırılan cıncığının şehirden iple boyunda taşındığı, ham...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -6-
"Bizim Hacı Olacak Na Hâlimiz var" Bi­lin­di­ği üzere, dün­ya­ya gelen her insan, doğal ola­rak ih­ti­yar ada­yı­dır. Tabii, bu işte ön­ce­lik ana ba­ba­lar­da­dır. Bun­dan do­la­yı­dır ki, "Allah'ım! Beni ev­lat­la­rım­dan...
TECRÜBE İLE SABİT -5-
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -5- Es­ki­den ev­ler­de ne radyo vardı, ne de te­le­viz­yon... Ha­ber­leş­me, şe­hir­ler ara­sın­da tel (telg­raf) çe­kil­mek, yakın me­sa­fe­ler­de ise atla ya da yaya gi­di­lip ge­lin­mek su­re­tiy­le...
TECRÜBE İLE SABİT -4-
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -4- Bu kez siz­le­re, El­bis­tan'ın El­de­lek kö­yün­den Bek­taş (Öksüz) Dayı ile oğlu Hamza'nın arpa satma hi­kâ­ye­si­ni an­la­ta­ca­ğım. O va­kit­ler köy­lü­ler henüz şe­hir­le­re...
-TECRÜBE İLE SABİT-3-
-TECRÜBE İLE SABİT-3- Çiçeklilerin Adı Ciyerciye Nasıl Çıktı: Her yaşın bir 'eskiden'i vardır. Yeni ile eski kıyaslanır iken söze 'eskiden' diye başlamak için illa da yüz yaşamış olmanız gerekmez. Onun için dedim,...
TECRÜBE İLE SABİT -2-
TECRÜBE İLE SABİT -2- Elembey'in Alem İşleri Elbistan ovasında mevsimin ilk karı Nurhak dağına düşer. O saatten sonra da kış kapıda sayılır. Birinci, ikinci, üçüncü mehricanın ardından Nurhak dağına yağan karı gören insanların...
TECRÜBE İLE SABİT -1-
Til ve Yalangı Olayı Elbistan, Dulkadiroğlu Beyliği'ne 178 yıl başkentlik yapmış kadim bir şehirdir. Ovası da, dört tarafı dağlarla çevrili kapalı bir havza içerisinde, Türkiye'nin dördüncü büyük ovasıdır. 1512 yılından...
Söz Ustası -Şair Ali Akbaş'a ithaf-
Türk dünyasının yakından tanıdığı, edebiyat dünyasının aksaçlı şairi, derviş gönüllü Ali Akbaş Hocama sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür dileklerimle!.. Söz Us­ta­sı -Şair Ali Akbaş'a it­haf- Allah'ım öm­rü­nü...
Bu kızın  "Bu kız kendini biliyor"
Bu kızın "Bu kız kendini biliyor" Yüzü solgun gözü fersiz resimde Kirpiğin uçları yaş görünüyor Gördüklerim doğru ise cisminde Gönül mevsimleri kış görünüyor Günler üst-üstüne gelmiş ay olmuş Taksimat da gam-gasevet pay olmuş...
VİŞNE REÇELİNİ HİÇ SEVMEM (Hikâye Kitabı Tanıtımı)
Türk halk kültürü içerisinde hikâyenin yeri her zaman önemli olmuştur. Klasik Türk edebiyatındaki hikâye anlatımı modern zamanlarda da varlığını sürdürmeye, yeni ve nitelikli eserlerle devam etmektedir. Son dönemlerde gerek edebiyat dergilerinde...
BAŞKAN GÜRBÜZ İLE BİR AKŞAMÜSTÜ
İnsan, hangi konuda olursa olsun umudunu yitirmemelidir. Çünkü umutsuzluk, amansız bir hastalığın girdiği bünyeyi yok oluşa doğru sürüklemesi gibi insanı bir çıkmaza; bir kör kuyuya düşürür ki çıkabilene aşk olsun. Şu hayatta umutsuzluktan...
TERS YÜZ
Hasret bitsin diye çaldım kapını Gireyim diyorum girme diyorsun Gönül şehrindeki narin yapını Göreyim diyorum görme diyorsun Gökten yere inmez sevdanın atı Aşığın kararı demirden katı Mutluluğa ayarladım saati Kurayım diyorum kurma...
İKİ ÇOCUK
güleriz kaygısızca koşup oynarız cebinden çıkarıp üzüm kurusu verir ebem sek sek oynarız hadi, tamam dersin ip atlarız rüzgâr, saçlarını savurur birbirimize bakarız küsme hemen kör ebe de oynarız ya da al satarım bal satarım ustam ölmüş...
Eskiden
Hısım akraba konu komşuyla Bayramları bayram gibi yaşardık Kavgalı değildik yıldızla ayla Bayramları bayram gibi yaşardık Ayrılmazdı eski olan yeniden O vakitler denkti, gelene giden Kurtlar kuşlar pay alırken sevgiden Bayramları bayram...
MAH­ZUN MAH­ZUNİ
Eskiler, 'Bir adama beddua etmek isterseniz, ona; ‘Allah sana merhamet versin' deyin.” derlermiş. Merhamet! Taşımasını bilenler için ne büyük bir dert ne büyük bir sıkıntıdır. Düşünsenize; birinin canının yandığını bilseniz...