banner136
banner191
Mehmet Gözükara
Mehmet Gözükara
Yazarın Makaleleri
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -33-
‘Koç ola­cak Kuzu ağıl önün­de belli olur­muş' Bizde ‘Söz uçar yazı kalır' diye bir öz­lü-söz var­dır. Bu ‘deyim', söy­le­nil­di­ği dö­nem­de, sözün ku­lak­tan ku­la­ğa ulaş­ma­sı­na kar­şı­lık,...
TECRÜBE İLE SABİT-32-
‘Kel­le­ni tus da, kafan ke­me­re da­ame­sin' Bizim ço­cuk­lu­ğu­muz yet­miş­li yıl­la­ra, genç­li­ği­miz sek­sen­li yıl­la­ra rast­lar. Za­ma­nın yavaş ak­tı­ğı, ha­ya­tın yatay ya­şan­dı­ğı o yıl­lar­da...
TECRÜBE İLE SABİT-31-
Kanuna sövdüğüm doğru değildir. Köylerin birinde, uyanıklığı ile ün yapmış, soyisimleri 'Kartal' olmasına rağmen, bireylerinin isimlerinin önüne 'Cin' eklenerek söylenmesini kimsenin yadırgamadığı bir kabile varmış....
TECRÜBE İLE SABİT-30-
Eskiden, Ramazan İmamı Tutulurdu. yıllarımızda her camide, daha doğrusunu söylemek gerekirse, her köyde devlet tarafından atanmış bir imam yoktu. İmamı olmayan köy halkları, Ramazan ayı geldiğinde ücretli imam tutarlardı. İmamlardan sesi...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT-29-
‘He­pi­mi­zin derdi çok, Der­di­çok he­pi­mi­zin' Bir me­kâ­nı -şeh­ri, ka­sa­ba­yı, köyü- güz­leş­ti­ren, orada ya­şa­yan­lar­dır. Ya­şa­dık­la­rı bel­de­ye, gönlü güzel, ke­la­mı kibar irfan sa­hi­bi...
TECRÜBE İLE SABİT -28-
Selamün aleyküm ey Allah'ın evi. 10 Ekim 2021 tarihinde Afşin'in Sevin mahallesinden Hacı Kâyeler kabilesine mensup Kemal Alp'le bir araya geldiğimizde söz döndü dolaştı ‘Tecrübe ile sabit' yazılarına geldi. Kemal Bey'in...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT-27-
‘Yağı da ite ye­dir­me­ye gerek yok…' Vakti za­ma­nın­da El­bis­tan'ın Sev­dil­li kö­yün­de var­lık­lı mı var­lık­lı, İmam Ağa adın­da biri ya­şar­mış. Dün­ya­lık adına ne is­te­se alıp sa­ta­bi­len...
TECRÜBE İLE SABİT -26-
Se­nin­ki de hiç ola­cak iş mi Hasan?! El­bis­tan Ovası Tür­ki­ye'nin dör­dün­cü büyük ovası. İçinde üç ırmak kay­nar ve sa­lı­na sa­lı­na ge­çe­rek Ak­de­niz'e ula­şır. Her geç­ti­ği yeri cen­net­ten...
TECRÜBE İLE SABİT -25-
Seni Eşek Sandım Öğretmenim!.. 1980 öncesinde talebelik yapanların o yıllara ait eskimeyen hatıraları vardır. İlkokula kaydı yapılırken, eğitim ve öğretimin kapısını, babasının ‘Muallim -öğretmen- bey, bu çocuğun eti senin, kemiği...
TECRÜBE İLE SABİT -24-
Emminin Kızının Dın Demişliği Yok!.. Bir zamanlar; uzay yaklaşıp komşu uzaklaşmamıştı. Küçük evlerde büyük aileler yaşardı. İletişim araçlarının kıtlığına inat muhabbet alabildiğine fazla idi. Vicdan ve güven bu denli yaralanmamıştı....
TECRÜBE İLE SABİT-23-
Tanır; Afşin'e bağlı bir kasaba iken, Kahramanmaraş'ın büyükşehir olmasıyla, köyden daha çok ilçe görünümlü görgüsü ve kültürü ile öne çıkan ve her şeyiyle kendi kendine yeten bir yerleşim yeridir. Okumuş, yazmış,...
TECRÜBE İLE SABİT -22-
Nem kaldı ‘Parsel parsel eylemişler dünyayı Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost köyünden ayağımı kestiler Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı' Âşık M.Ş. Bu dünyayı parselleyen aç-gözlülerden, hırsı şükrünü aşan para...
TECRÜBE İLE SABİT -21-
Kıymetli okuyucularım; Daha önceki yazılarımda, sizleri zihnen hadiselerin geçtiği döneme götürerek, olayları o günün şartlarında değerlendirmenizi arzu etmiştim. Bu yazımda ise, sizleri biraz daha geriye götürerek, hadiselere kıyas yoluyla...
TECRÜBE İLE SABİT -20-
Tombaklı Gara Mısdafa klasiği: -ll- Gara'nın tanker hikâyesi: Cinganoğlu Gara, Gozlucalıların tankerini sürmektedir. O dönemde vesayit gısa olduğundan, ufak tefek yükler tanker üstünde nakledilirdi. Bir keresinde Gara da, tankere, İskenderun'a...
TECRÜBE İLE SABİT -19-
Tombaklı Gara Mısdafa klasiği: -l- Cinganoğlu Tombaklı Gara Mısdafa ve avradını satma hikâyesi: Gelen çaydan bir yudum alan Hilmi Usta'nın hafifçe gülümsemesi dikkatlerden kaçmıyordu. ‘Hayrola Hilmi Dayı, aklına ne geldi?' diye...
TECRÜBE İLE SABİT -18-
Pala Zekeriya klasiği:-lV- Antep'ten kamyonla dönüş hikâyesi: Taşımacılıkta öncü olan cipçiler değişen şartlara uyarak, bir kısmı otobüs alıp şehirlerarası otobüsçülüğe, bir kısmı da kamyonculuğa başlar. Pala Dayı da bu...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -17-
Pala Ze­ke­ri­ya kla­si­ği:-lll- ‘Onlar adam değil' hi­kâ­ye­si: Yine bir gün, ad­li­ye du­ra­ğın­da ci­piy­le sı­ra­da bek­le­yen Pala Dayı, ara­la­rın­da­ki yayla da­va­sı için gelip de du­ruş­ma­la­rı­nın...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -16-
Pala Ze­ke­ri­ya kla­si­ği:-ll- Kam­yon hi­kâ­ye­si: Hilmi Usta, ‘Pala'nın hangi bir işini an­la­ta­yım?!..' di­ye­rek söz­le­ri­ne devam edi­yor:  Galo Alir­za'nın Ma­lat­ya yolu üze­rin­de bir ya­zı­ha­ne­si,...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -15-
Bir za­man­lar, için­de bu­lun­du­ğu­muz dö­nem­den çok fark­lı bir dönem ya­şan­mak­tay­dı. İyi ni­ye­tin bu denli aşın­ma­dı­ğı, aza ka­na­at edi­lip sı­kın­tı­la­ra sab­re­dil­di­ği, bü­yük­le­re hür­me­tin...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT-14-
Köy­ler­de ya­pı­lan ve tam yedi gün süren dü­ğün­le­re, okun­tu gön­de­ri­le­rek tüm komşu köy­le­rin davet edil­di­ği; et­raf­tan top­la­nan mi­sa­fir köy­lü­le­rin, köy hal­kın­ca -im­ka­nı­na göre- ‘Şu...
TECRÜBE İLE SABİT -13-
İnce­cik kö­yün­de üç-beş arıcı bir cuma na­ma­zı çı­kı­şı bir araya gel­miş, arı mu­hab­be­ti et­mek­te­ler... Bıl­dır arı­la­rın şöyle oğul ver­di­ği­ni, böyle bal yap­tı­ğı­nı ve o yılki bek­len­ti­le­ri­ni,...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -12-
Afşin il­çe­si­nin Lor­şun/Al­tu­nel­ma kö­yün­de Taco -Ka­zım Can- Dayı diye biri ya­şar­dı. Bir ara ken­di­si­nin böb­rek has­ta­sı ol­du­ğu­nu duy­muş­tum. Bu Taco Dayı, An­ka­ra'da has­ta­ne kuy­ru­ğun­da...
TECRÜBE İLE SABİT -11-
Tür­ki­ye'nin insan ve milli kay­nak­la­rı­nın heba edil­di­ği, büt­çe­si­nin bo­şal­tıl­dı­ğı, ide­olo­jik ne­den­ler­den do­la­yı sık sık de­ği­şen hü­kü­met men­sup­la­rın­ca dev­let ka­de­me­sin­de­ki...
TECRÜBE İLE SABİT -10-
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -10- Yap­rak­la­rı ba­ha­rın, çi­çek­le­ri ise yazın ha­ber­ci­si olan iğ­de­nin esen rüz­ga­rın kar­şı­sın­da ya­lın-kı­lıç sa­va­şan bir sü­va­ri gibi sa­ğa-so­la ile­ri-ge­ri sal­lan­dı­ğı...