TEC­RÜ­BE İLE SABİT -33-

‘Koç ola­cak Kuzu ağıl önün­de belli olur­muş’

Bizde ‘Söz uçar yazı kalır’ diye bir öz­lü-söz var­dır. Bu ‘deyim’, söy­le­nil­di­ği dö­nem­de, sözün ku­lak­tan ku­la­ğa ulaş­ma­sı­na kar­şı­lık, bu­lun­du­ğu yer­den ha­re­ket ede­me­yen ya­zı­nın çok ki­şi­ye eri­şe­me­ye­ce­ği­ni tel­mih et­mek­tey­di. Anlam kay­ma­sı­na yol açan zaman, de­yi­min ‘Söz uçup gider, ka­lı­cı­lı­ğı ol­ma­dı­ğın­dan kay­bo­lur, yazı ise daha ka­lı­cı ve daha uzun ömür­lü­dür’ şek­lin­de şerh edil­me­si­nin za­ru­re­ti­ne kapı ara­la­mak­ta­dır.

1961 yı­lın­da söy­le­nil­miş, ama kayıt al­tı­na alın­ma­mış bir sözün gü­nü­mü­ze ulaş­ma­sı ne­re­dey­se im­kân­sız gibi bir şey­dir. Ulaş­sa da, kar­şı­mı­za, fark­lı ver­si­yon­lar şek­lin­de as­lın­dan uzak­laş­mış ola­rak çıkar. Oysa yazı öyle midir? Nasıl ya­zıl­mış­sa öy­le­ce in­ti­kal eder.

İşte size ko­nuy­la il­gi­li güzel bir örnek:

Kü­tüp­ha­nem­de, 1961 yı­lın­dan baş­la­yan zen­gin bir El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­si ar­şi­vi bu­lun­mak­ta­dır. Ara ara in­ce­le­di­ğim bu arşiv, bana, o gün­den gü­nü­mü­ze ya­zıl­mış bir mek­tup gibi gelir. Ya­yım­lan­dık­la­rı ta­rih­ler­de­ki olay­lar si­yah-be­yaz filim şe­ri­di gibi geçip gider göz­le­ri­min önün­den. Do­ğu­mum­dan ön­ce­ki bir ta­rih­te baş­la­yan ar­şi­ve bak­tık­ça ge­ri­ye doğru ya­şa­rım. Olay­lar ve ki­şi­ler ta­nı­dık gelir. Oku­du­ğum ga­ze­te say­fa­la­rın­da­ki ha­di­se­ler adeta ora­day­mı­şım hissi verir bana. Ya­şa­ma­dı­ğım, gör­me­di­ğim bir olayı oku­du­ğum­da şa­hi­di du­ru­mu­na ev­ri­li­ve­ri­rim.

‘Ha­ra­bât eh­li­ni hor görme zâkir / De­fi­ne­ye mâlik vi­râ­ne­ler var?’ sö­zü­nün hayat bul­du­ğu, nice kıy­met­li bil­gi­le­re ula­şı­yo­rum bu ar­şiv­le.

Ya­zı­mız­la ala­ka­lı kıs­mın­dan bah­se­decek olur­sak...

‘Ben kaç şiir def­te­ri yır­tıp attım’ diyen Ab­dur­ra­him Ka­ra­koç’un yır­tıp at­tı­ğı def­ter­ler­den bi­rin­de 19 Ağus­tos 1961 ta­rih­li ve ‘Gü­zel­le­me’ baş­lık­lı bir şiiri de olsa ge­rek­tir. Şah­sen ben, ga­ze­te say­fa­la­rın­da rast­la­ya­na dek, bu şiiri hiç­bir yerde gör­me­mi­şim­dir.

Hangi şiiri mi de­di­niz?..

İşte şu:

Gü­zel­le­me

Bir güzel tö­re­miş ye­ni­den yeni

Bin­bo­ğa da­ğı­nın etek­le­rin­de

Vurdu han­çer ile öl­dür­dü beni

Ku­ru­du al kanım bi­lek­le­rin­de.

En­dâ­mı bir ayrı özel­lik sak­lar

Taze açmış güle ben­zer du­dak­lar

Gü­lün­ce kı­za­ran pembe ya­nak­lar

Bal olur arı­nın pe­tek­le­rin­de

Vi­la­ye­ti Maraş ka­za­sı Afşin

Ye­ni­ce dol­dur­muş 17 yaşın

Tabir caiz olsa öl­çü­sü şah­sın

Yok derim Tanrı'nın me­lek­le­rin­de.

Fil­di­şin­den daha beyaz el­le­ri

Ben­li­ği­mi ben­den aldı ben­le­ri

Sabah akşam kara gözlü bir peri

Gezer Ka­ra­koç'un di­lek­le­rin­de

Ab­dur­ra­him Ka­ra­koç

Kay­nak: El­bis­ta­nın Sesi, yıl 1, sayı 20, 19 Ağus­tos 1961.

***

Sade Ka­ra­koç’un şi­iri­ne mi? Tabii ki hayır. İlk kez oku­du­ğum şi­ir­le­ri­ne rast­la­dı­ğım şa­ir­ler­den biri de Ha­ya­ti Vasfi Taş­yü­rek'tir:

Ço­ba­noğ­lu

Şimdi vakıf oldum dert­li ha­li­ne

Bu ne kadar derin his Çoban Ali

Huk­mey­di san­dım dağ­lar sa­lı­na

Ka­va­lın­dan çıkan ses Çoban Ali

Ko­yak­lar­da bölük bölük kal­mış kar

Kek­lik suya inmiş Ağ­de­re şır­lar

Tu­run­cu ma­zı­lar yem­ye­şil çam­lar

Bu ne dekor bu ne süs Çoban Ali

Dilim ta­ka­sı­na niçin va­rı­yon

Şen yurt­lar­da neden melûl du­ru­yon

Yâ­ri­yin üs­tü­ne yâr mı arı­yon

Doğ­ru­su aş­kı­na pes Çoban Ali

Ben de ilk yâ­rim­le olay­dım keşki

Belki yı­kıl­ma­dı gön­lü­mün köşkü

Ayten'den Ayşe'nin te­miz­dir aşkı

Ta­şı­ma kal­bin­de yaş Çoban Ali

Ha­ya­ti Vasfi'yim gel­dim li­sa­na

Söy­le­yin sö­zü­mün so­nu­nu bana

Azık ge­ti­ri­yor gül Ayşe'n sana

Küs­tü­rür­sün onu kes Çoban Ali

Şair Ha­ya­ti Vasfi Taş­yü­rek

Kay­nak: El­bis­ta­nın Sesi, yıl 1, sayı 24, 23 Ağus­tos 1961.

Oğlum'a öğüt­le­rim

Ey oğul sö­zü­yün sa­hi­bi olsa

Bu pisin ötesi boş­tur de­dir­me

Her la­ti­fe­yi yap den­gi­ni bul da

Bu­nun­la eğ­len­mek hoş­tur de­dir­me.

Eğer bu­lu­nur­san biraz iler­de

Bu halin has­mı­nı dü­şü­rür derde

Sakın kol­tuk, veya beş para yerde

Vasfi'yi pe­şin­den koş­tur de­dir­me.

Bir aşk ataş olsa yansa gön­lün­de

Kara saçlı âhı alma öm­rün­de

Bir­bi­ri­ne uysun sözün özün­le

Bu­nun­la dost olmak suç­tur de­dir­me

Eri­şir­se ben­siz sana bu hitap

Kal­maz yü­re­ğin­de zer­re­ce azap

Ba­ban­dan va­si­yet ne ya­par­san yap

İlla ki ken­di­ne puşt­dur de­dir­me.

22 Mart 1962

Zen­gin­lik yal­nız­ca mal ve para ile olmaz; bin-bir ha­li-çe­şi­di var­dır. Ki gönül zen­gin­li­ği de bun­lar­dan bi­ri­si.

İşte, bu gönlü zen­gin­ler­den biri de âşık Mah­zu­ni Şerif'tir. Ken­di­si­ne kö­tü­lük edeni, ‘Aklı bas­say­dı böyle de­mez­di veya böyle dav­ran­maz­dı’ diye hoş gören ve hiç­bir zaman hiç kim­se­den vaz­geç­me­yen bir gön­lün sa­hi­biy­di o...

Bu ka­na­ate; Bay­ram Bilge Toker’in te­le­viz­yon prog­ra­mı­na bağ­la­na­rak ‘Ağa­bey!’ diye hitap et­ti­ği Ab­dür­ra­him Ka­ra­koç’a it­ha­fen yaz­dı­ğı şiiri oku­du­ğu an var­mış ve kendi ken­di­me ‘Bü­yük­le­rin hoş­gö­rü­le­ri de büyük, dert­le­ri de...’ de­miş­tim.

De­miş­tim, amma bunu ya­şı­nın iler­le­miş ol­ma­sı­na ver­miş­tim.

Oysa, ‘Koç ola­cak Kuzu ağıl önün­de belli olur­muş’ sözü ne özlü bir söz­müş.

Doğum ta­ri­hi­ni, genel kabul gören 3 Ocak 1940 ola­rak kabul eder­sek, 21 ya­şın­da El­bis­tan'ın en cev­val şa­iri­ne hi­ta­ben yaz­dı­ğı şu şi­iri­ne rast­la­yın­ca ‘Koç ola­cak kuzu ağıl önün­de belli olmuş da biz geç fark et­mi­şiz’ dedim:

Ahmet Çıtak'a say­gı­la­rım­la

Güzel El­bis­tan'ın koca Çı­ta­ğı

Mü­şer­ref ol­ma­nın müp­te­la­sı­yım.

Dağ­la­rı­nız koç yi­ği­din otağı

Sıla has­re­ti­nin amâ­da­sı­yım.

Cûş u faal mıdır Sö­ğüt­lü çayı

Ceyh u re­van­mı­dır Cey­han'ın suyu

Mu­ha­lif mi size Kul Hamit Dayı

As­ker­lik dos­tu­nun mah­du­ma­sı­yım.

Sız­lar de­ru­num­da vus­la­tın zahmi

Bir kula has­ret­lik emri ilah mı

Sa­vaş­ta mı sizle şok Hafız Rahmi

Ben o dev­rin sif­tah na­fa­ka­sı­yım.

Çıtak Emmi bin­bir güllü bah­çe­sin

Cem-i rey­ha­nız­la bağ­rı­ma esin

Ta­nı­mam Boz­kurd'u bil­mem leh­ce­sin

Çünkü dost gör­me­nin fu­ka­ra­sı­yım.

‘Men aref’ il­mi­ni oku­yan hoca

Bence gider gelir günde mih­ra­ça

Be­ni-âdem Hak ka­tın­da en yüce

Ehli beyt ra­hı­nın tu­ra­ba­sı­yım.

Hey hat nefse biat etme hey ati

Feh­me­de-gör hırsı olan biatı

Çıtak Emmi evde midir Ha­ya­ti

Ben aşık sev­me­nin âşi­na­sı­yım

Hayat bah­çe­sin­de insan bir çiçek

Devri açıp sol­mak kı­ya­me­te dek

Gerçi bil­mez beni Af­şin­li Uçak

Çünkü âşık­lı­ğın zerre pa­sı­yım.

Alem­bey­li Hacı Lütfü ho­cam­dı

Elli üçte ecel me­yi­ne kandı

Şi­ir­ci kah­ra­man Durdu Efen­di

Der ki Er­çe­ne'nin ha­fı­za­sı­yım.

Çıtak Emmi bitti m'ola ya­zı­nız

Belki bir ay sonra baş­lar bu­zu­nuz

Ne­re­de­dir Ali Ka­ra­göz'ünüz

Der m'ola aşk­lar ej­der­ha­sı­yım.

Üç turna bir­leş­se bir katar tutar

Kib­ri­le kal­kan­lar küf­rü­le yatar

Pahıl âşık aşkın pa­ha­lı satar

Ben dost pa­za­rı­nın be­da­va­sı­yım.

Mah­zu­ni Şerif'im Cı­rık­lı soyum

Afşin'e bağ­lı­dır Ber­çe­nek köyüm

Çıtak Emmi ce­va­bı­nı bek­le­rim

Mu­hab­bet şeh­ri­nin pos­ta­cı­sı­yım.

Şerif Çırık

Ord. Okul Tekn. Asb. 2 Bl.

29.9.1961 Ba­lı­ke­sir

Kay­nak: El­bis­ta­nın Sesi, yıl 1, sayı: 70, 8 Ekim 1961.

***

Evet, ben geç fark etsem de, o dö­ne­min en iyi şa­ir­le­ri ara­sın­da ye­ri­ni alan Ahmet Çıtak ken­di­ne söy­le­ni­len sözü tar­tıp ede­ri­nin ağır­lı­ğı­nı söy­le­mek­ten im­ti­na et­mi­yor. Ha­ya­tın teri ve gön­lün pı­na­rı şi­irin şa­iri­ni met­he­de­rek yaz­dı­ğı ce­va­bi şiiri bir­lik­te oku­ya­lım:

Ba­lı­ke­sir'den Şerit Çırık'ın Ahmet Çı­ta­ğa yaz­dı­ğı şiire cevap

Bir kıy­met­li mek­tup sal­mı­şın bize

Üç gün sonra bura ge­lik­tir dos­tum

Ma­na­sı­na bak­tım de­ru­ni­ni­ze

Ha­zi­ne-yi Rah­man do­luk­tur dos­tum.

Kırk yıl­lık şa­irim 65 yaşım

Üç yüz kadar âşık ağ­rıt­tı başım

Tak­di­re şa­yan­dır gör­me­dim eşin

Ru­hu­nuz um­ma­na da­lık­tır dos­tum.

Bil­di­ri­yon ehli bey­tin ha­lın­dan

Nuri çeşmi ayır­dı­lar gü­lün­den

Ker­be­la'da zalım Yezit elin­den

Şehit olup rengi so­luk­tur dos­tum.

Bu bir hik­met idrak etmez feh­mi­miz

Get­tik­çe yü­rek­te artar zah­mi­miz

Has­mı­nı gö­rün­ce Hafız Rahmi'miz

Koska şişer sanki cu­luk­tur dos­tum

Ha­ya­ti Vasfi'yi düz­me­li başa

Ha­ki­kat sar­fe­den söy­le­mez boşa

Kul Hamit ne dese ge­ti­rir hoşa

Gö­zü­ka­ra kay­pak ba­lık­tır dos­tum.

Boz­kurt ak­ru­ba­mız ilham al­mış­tır.

Kitap yazıp her ta­ra­fa sal­mış­tır

Kırk ya­şın­dan sonra şair ol­muş­tur

Bir irfan yo­lu­nu bu­luk­tur dos­tum.

Şa­ir­ler ya­ta­ğı aslan yur­du­muz

Ulema, âşık­tır bir­çok fer­di­miz

Bir tane yaz­mış­sın iki Durdu'muz

Şa­ir­lik­te mey­dan alık­tır dos­tum.

Cafer Uçak terk-i sanat ey­le­di

Genç ya­şın­da biraz türkü söy­le­di

Lütfü Hoca me­zar­lı­ğı boy­la­dı

Vade hitam bulup ölük­tür dos­tum

Yaz­ma­dı­ğın şa­ir­le­ri sa­ya­lım

Nazar eyle ad­la­rı­nı du­ya­lım

Ab­dur­ra­him Ka­ra­koç'u di­ye­lim

Şa­ir­lik hü­ne­rin bi­lik­tir dos­tum

Bir daha var sön­mez âşık fe­ne­ri

Bin bir çeşit icat eder hü­ne­ri

Zi­ra­at me­mu­ru Durdu Gü­ne­ri

Ni­ce­si­ni yere ça­lık­tır dos­tum.

Ab­dur­rah­man Çıtak 6. oğlum

Şa­ir­lik­te tamam bir hiza boy­lum

So­ya­dı Koca'dır Er­çe­ne köy­lüm

Çer­kez­le­re çalım kı­lık­tır dos­tum.

Şa­ir­lik­te mahir Ulvi Eren'i

Hay­kı­rır­sa dil­den atar fi­re­ni

Ba­ba­sı Çı­ta­ğın sadık ya­re­ni

Din imanı bolat çe­lik­tir dos­tum.

Meh­met Göçer şair ham iken yetti

El­bis­tan'da gelip gül gibi bitti

Mek­tep mü­fet­ti­şi ola­rak gitti

Ne­ca­ti Tokat'ta ka­lık­tır dos­tum.

On iki daha var bil­mi­yom adın

On bi­ri­si erkek bi­ri­si kadın

Zaman azdı gör­mek dün­ya­nın tadın

Si­tem­den gön­lü­müz yı­lık­tır dos­tum.

Gönül mah­sun as­rı­mı­za dar­gı­nım

Va­tan­da­şı dü­şün­mek­ten yıl­gı­nım

Naz edi­yor Halık'ıma kır­gı­nım

Böyle güne bizi sa­lık­tır dos­tum.

Mu­kad­des va­zi­fen Resûl'ün yolu

Mü­ca­hit şe­re­fi dün­ya­nın malı

Adı şirin Ba­lı­ke­sir'in balı

Siz­le­re nasip oluk­tur dos­tum.

Ahmet Çıtak dil­den koy­maz Huda'sın

Se­lâ­met na­mı­na söy­ler se­da­sın

Esir­ge­sin Türk'ün bayı ge­da­sın

İsti­nat­gâ­hı­mız Halık'tır dos­tum.

Ahmet Çıtak

Kay­nak: El­bis­ta­nın sesi, yıl 1, sayı: 91, 31 Ekim Salı 1961

****

Mur­ta­za Gün­doğ­du isim­li bir şair de, ga­ze­te ara­cı­lı­ğıy­la Ulvi Eren’e şu şiiri ya­zı­yor:

Kar­de­şim Ulvi Eren'e

Ulvi boşa yorma ken­di­ni böyle

Şim­di­ki şa­hıs­lar falla ta­nı­nır

An­la­maz in­sa­na sen hemen söyle

Lâ-şek­ki he­pi­si malla ta­nı­nır

Cünun eder eflâk böyle ne­zâ­ni

Değer sev­mez hu­cür­la­rı ya­za­nı

Kimse bil­mez şa­hi­ka­da ge­zâ­ni

Ma­ka­mı mad­de­lik yolla ta­nı­nır

Nâdan des­ter harap etti ci­ha­nı

Acı­rım fi­ki­re çekti yu­ha­rı

Hani seven yiğit Nabi Ni­ha­ni

Kal­leş­çe te­kel­lüm dille ta­nı­nır

Değer ..tı bu meb­la­ğı kap­lı­ğa

Fakir mer­düm ya­ra­mı­yor sap­lı­ğa

Kıy­met nerde asa­le­ti nab­lı­ğa

Aşı­ya­nı radyo pille ta­nı­nır

Abit­li­ği kayıp etti ezelî

Ta­sal­lut­lar ara yerde ge­ze­li

Değer demin ra­ali­ti gü­ze­li

Rakı, şarap, esrar külle ta­nı­nır

Aç gözün olmaz mı vic­da­nı kaba

Sa­vu­rur ef­kâ­rı elin­de taba

Böy­le­si mü­cer­ret ol­ma­yan baba

Şe­re­fi ol­ma­yan dölle ta­nı­nır

Mur­ta­za der Ulvi Eren'i seçek

Şimdi mert ye­ri­ne kal­leş­le köçek

Ya­ra­maz el­la­ğa ..​aalit koşak

Muh­te­ri mu­na­fi elle ta­nı­nır

3 Mart 1962

Mur­ta­za Gün­do­ğan

Ulvi Eren’in Cc­va­bı­nı da bir­lik­te oku­ya­lım:

’Kar­de­şim Ulvi Eren'e’

baş­lık­lı şiire cevap

An­la­maz sö­zün­den, ol­ma­yan arif

Sebep nedir seni üzen Mur­ta­za

Acep neyi etmek is­te­sin tarif

Şi­ve­yi ace­mi­ce yazan Mur­ta­za

Falı bil­mem sen bari izahı

Mıs­ra­la­rın nahoş hem de mi­za­hi

Açık konuş seçer misin ni­za­hi

Ta­nın­ma­dım diye kızan Mur­ta­za

Sadık muk­min çok­tur ne­bi­yi seven

Aşkı ilâ­hiy­le bağ­rı­nı döven

Bilir misin kim­dir ken­di­ni öven

Bahr-i müş­ki­lat­ta yüzen Mur­ta­za

Ha­ta­dan mü­nez­zeh ola­maz beşer

Ancak melez olan kı­ya­met­ten düşer

Cahil esir olur ilim hür yaşar

Mev­sim­siz dö­kül­mez hazân Mur­ta­za

Terk et Fa­ri­si­yi Türk­çe­ye geçek

Ga­li­ba ak­lı­nı boz­muş­tur köçek

Gayen ça­kış­mak­sa bir anket açak

Tel­le­re ve­re­lim düzen Mur­ta­za

Al­tın­cı mıs­ra­da hak­lı­sın biraz

Gör­düy­sen ebe­bey­nin­den garaz

Ner­mit­lik şi­fa­sı ol­ma­yan maraz

Genç yaşta ha­yat­tan bezen Mur­ta­za

Ha­yal-i aşk ile ken­dim­den geç­tim

Bab-ı ne­za­ke­ti elim­le açtım

Ben kendi ye­ri­ne za­tı­nı seç­tim

Gay­ret gös­ter şöh­ret kazan Mur­ta­za

Mak­sa­dın Ulvi'ye ver­mek­se akıl

Ka­rış­maz cev­he­rin içine çakıl

Bir mür­şid ka­mi­lin pe­şi­ne takıl

Rah-i fe­la­ket­te gezen Mur­ta­za

12 Mart 1962

Ulvi Eren

Ya­zı­sı biz­le­re ula­şan ve sözü ku­la­ğı­mız­da kalan o dönem şa­ir­le­ri­nin şi­ir­le­rin­den ör­nek­ler ya­yım­la­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Cümle geç­miş­le­ri­mi­ze rah­met di­lek­le­rim­le…

Ez­cüm­le:

Ördek uçar kaz uçar

Çürük yapı tez uçar

Çok eski darb-ı mesel

Yazı kalır söz uçar.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

48

İlyas Ergüven - MaşAllah'ın var GÖZÜKARAM,Gerçekten sanki okurken insan o hasbuhal içinde sanıyor kendini.Bu güzelliği,hatıratları paylaştığın ve emeğin için Rabbim senden razı ve memnun olsun İnşAllah.

Baki muhabbetlerimle canım kardeşim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
47

Bedri Özçelik - Bu yazı bir gizli hazinenin yansıması. Emeğinize sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
46

Mikail Şahin - Emeğine sağlık abi çok güzel bir derleme, yeniden ilk defa gibi gün yüzüne çıkan bir değer olmuş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
45

İsmet Taşyürek - Emeginize sağlık degerli üstadım. Yöremiz kültür sanat edebiyatına büyük hizmetleriniz oluyor. Benim için hepsi değerli olan üstadlarımızın hatırlanmasına vesile oluyorsunuz. Tebrikler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
43

Şevket Çiçek - Okudukca okuyası geliyor insanın. Kalemine kuvvet, ömrüne bereket Sn.M.Gözükara

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
41

Yusuf Gülden - Mehmet Bey kardeşim.Araştırmalarınız büyük bir emek ürünü.Bu şairleri ve şiirlerini bizlere sunuyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
40

Rukiye Gözüküra Ceren - Ne güzel derleyip toparlamışsın emeğine sağlık.

Seni kutluyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
39

Ramazan Kılıç - Takdir, teşekkür selam ve dua ile kardeşim. Eline emeğine sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
38

Ozan Fuat Bostancı - Gönlüne sağlık abim güzel bir makale okudum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
37

Halil Ömer Coşkun - Bir solukta okudum. Emeklerine sağlık değerli kardeşim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
36

Orhan Soydan - Kaleminize sağlık üstadım. Müthiş bir makaleydi. Özellikle Ahmet Çıtak ve Mahzuni kısmı çok değerli benim için. Sağlıklı mutlu yarınlar dilerim. Saygılarımla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
35

Osman Uzunlu - Emeğine yüreğine sağlık sevgili kardeşim kalemin susmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
34

Satı Sarıaslan Atli - Mehmet Bey, değerli yazınız ve tespitleriniz için çok teşekkür ederiz. Biz araştırmacılar için değerli bir paylaşım içermektedir. Saygılar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
33

Osman Uzunlu - Emeğine yüreğine sağlık sevgili kardeşim kalemin susmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
32

Songül Kundakçı Cansız - Kaleminize sağlık. Evet, söz uçar yazı kalır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
31

Ahmet Çetin Kavak - Gece geç vakit okumak nasip oldu güzel yazınızı.

Fikir ardiyesine girip heybenize hikmet doldurup dostlar meclisine ikrama gelmişsiniz.

Mâziyi vefa ile yâd edip, bizleri de ganimetten paydâr etmişsiniz.

Allah razı olsun.

Her insan, bir büyük Muamma, bir sırlı deryâ.

Her gönlün ayrı bir sergüzeşti var şu fâni hayatta.

Duyabilene, duyuranlara aşk olsun.

Emeğinize, yüreğinize sağlık. Hürmet hisleriyle...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
30

Sumru Eker - Eline emegine kalemine sağlık kardeşim maşAllah seninle gurur duyuyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
29

ELBİSTANLI - Yaşadığı devrin muhabbetini yansıtan ve o tadı veren şiirler yayınlamışınız elinize emeğinize sağlık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
28

Necip KARAHAN - Şiirlerindeki hoşluk kadar, nesir yazılarında doluluk vardı. Araştırmacı yanında fevkalade. Güzel çalışmalarını bekleriz. Selamlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
27

Erol Giryani Boyunduruk - Sağol kardeşim bizi eskilere götürdün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
26

Aykut yıldırım - Bize büyüklerimizi hatırlattınız ağabey sağolun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
25

Ali İhsan Kekeç - Emeğiniz Zay olmasın

Kaleminiz körelmesin Gözükara Gardaşım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
24

Mızrap Taparlan - Kalemine yüreğine sağlık Sn hocam. O kadar naif yorumlamışsın ki çok duygulandım. Tebrikler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
22

Abdülhakim Eren - Mehmet kardeşim çok değerli anılar şiirler kişiler.1961 de kimler varmış?

Ahmet Çıtak, Hayatî Vasfı,Kul Hamit,İki Durdu,Ali Gözükara, Abdurrahim Karakoç,21 yaşındaki Mahzuni Şerif,Arıstıllı Hafız ,Ulvi Eren vb.

Geldik bu güne yine varlar.Üstlerine terfi eden yok.Ne devirmiş O Devir.Afşin,Elbistan'ın Altın Çağıymış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
21

Celalettin Aslan - Allah hepsinede rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. Çok güzel yazı çıkartmışın abi. Beni taa oralara götürdün. Allaha emanet ol

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
20

Mehmet Gözükara Mersin - Emeğine sağlık.

Ebediyete gidenlere gani gani rahmet.

Hayatta olanlara da sağlık mutlu uzun ömürler dillerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
19

Hacı Aygün - Kalemine yüreğine sağlık arkadaşım kalemin kavi olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
18

Mehmet Toygar Özdemir - İlgiyle okudum. Teşekkür ederim. Altını çizecek çok söz var. Güzel anıların yanında halkın hafızasındaki kelimeler, söyleyiş şekilleri de böylelikle ortaya çıkıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
17

Haşim Kalender - Kardeşim öncelikle böyle bir güzelliği binbir emekle ortaya çıkarıp paylaştığın için teşekkür ediyorum harika olmuş Murtaza Gündoğan Tanırlıydı sanırım en son o öldü yazanların arasında nice güzelliklere inşAllah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
16

Haşim Kalender Mersin - Mehmet bey, “ARŞİV UNUTMAZ” derler ya.

Onun işbaşı da; SÖZ UÇAR YAZI KALIR sözüdür

Hayati abinin şiirini bende yeni görüyorum.

Emeğinize sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
14

Tahir Görenli - Mehmet bey kardeşim emeğine yüreğine sağlık MaşAllah ne saklı cevherler varmış gün yüzüne çıkarıp insanların okumasına sunduğun için çok teşekkür eder saygılar sunarım var ol selamlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
13

Ramazan Demirtaş - Hemşerim emeğine sağlık. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Selamlar saygılar.

Şairlerinize rahmet ola.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
11

Bünyamin Bozkurt - Ne güzel bizden önce bizleri bizim yöreyi sizden okumak emekleriniz kayda geçiyor.emeginize sağlık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
10

Adulhalik Baykal - Sevgili hocam, emeğine sağlık, bizleri bu güzel insanların arı duru Türkçesiyle, senin anamın ak sütü kadar saf Türkçenle yaptığın katgılarla bizleri geçmişin derinliklerine götürdün. Onların ruhları şad mekanları cennet olsun. Sanada sağlıklı ömürler dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
09

Mehmet Osmanoğlu - Güzel ve emek isteyen bu çalışmanızdan dolayı tebrik ediyorum abi.. Kaleminiz var olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
08

Kadir Köse - Elinize emeğimize sağlık Üstadım. Güzel bir çalışma olmuş. Var olasınız...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
06

Mahir Başpınar - Geçmişten günümüze ışık tutan bu güzel araştırma ve yazı için kalemine Yüreğinize sağlık üstad kaleminiz var olsun Saygılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
05

Mahir Başpınar - Emeğine yüreğine sağlık Üstat. Var olasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
03

Ahmet Söyler - Tecrübe ile sabit serisinin en güzeliydi. Sağolasın Gözükara'm, selâmlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
02

Cemal Yılmaz - İnsanı da eli de bizzat insanın kendisi tanımalı, tartmalı eğer akıl gücün yeterse değerini koymalı. Güzel insanlara birilerinin kibrini beslemek için "Kötü." Demişiz, dışlamışız. Aynadan şöyle bir kendimize bakmadan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36
01

Süleyman Koral - Büyük bir zevkle dinledim yüreğine sağlık hocam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:36