TECRÜBE İLE SABİT-34-

Kimi erken geldi, kimi geç kaldı!

Nam u ni­şa­ne­den sanma taç kaldı

Ozan, âşık, şair var­lık­lı olmaz

Kimi oruç tuttu kimi aç kaldı

Ev sa­hip­li­ği­ni coğ­ra­fi ola­rak ka­pa­lı bir hav­za­nın yap­tı­ğı El­bis­tan, ih­ti­yaç duy­du­ğu im­kân­la­rı kendi için­de ba­rın­dır­mak­ta olup hu­bu­ba­tıy­la, şa­ir-ya­za­rıy­la, edip-ha­ti­biy­le, ka­dı-müf­tü­süy­le bir­çok ili kıs­kan­dı­ra­cak bir bi­ri­kim ve geç­mi­şe sa­hip­tir.

Dört ta­ra­fı dağ­lar­la çev­ri­li olan El­bis­tan, aynı za­man­da dev­le­ti­ne bağlı, mil­le­ti­ni seven ve ka­de­ri­ne razı bir ma­su­mi­ye­ti de için­de ba­rın­dı­rır.

Bu ba­rın­ma, dışa ka­pa­lı, Allah'a açık gö­nül­le­rin ya­şa­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si ol­du­ğu kadar, derdi ola­nın der­man için elini aça­rak 'her ha­lin­den ha­ber­dar olan'a arz edi­şin ete-ke­mi­ğe bü­rün­müş ha­li­dir de...

Kendi ken­di­ne te­ren­nüm edi­len şi­ka­yet­ler, en mah­rem sır­la­rı ima et­me­nin ya­nı-sı­ra, ke­li­me­le­rin ke­lam-ı ki­ba­ra dö­nüş­tü­ğü ve aşkın dile gel­di­ği yürek coş­ku­su bir şiir ola­rak kar­şı­mı­za çıkar. İşte, ‘Üç ka­pı­dan iki­sin­den şair çıkar’ sö­zü­nün hayat bul­du­ğu bu top­rak­lar, söz ip­li­ği­ne mana in­ci­le­ri dizen, her bir harfi had­de­li söz us­ta­la­rı­nın yur­du­dur.

Geç­miş­te­ki söz us­ta­la­rı­nın şi­ir­le­ri­ni ya­yım­la­dı­ğı­mız ‘Tec­rü­be ile Sabit’ se­ri­mi­zin 33 sa­yı­lı bir ön­ce­ki bö­lü­mü­nün so­nun­da ‘Ya­zı­sı bize ula­şan ve sözü ku­la­ğı­mız­da kalan o dönem şa­ir­le­ri­nin şi­ir­le­rin­den ör­nek­ler ver­me­ye devam ede­ce­ğiz’ de­miş­tim.

El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­si­nin 1961 ta­rih­li nüs­ha­la­rın­da, oku­yu­cu­su­nu bek­le­yen on­lar­ca şa­irin yer al­dı­ğı­nı gör­düm. Ne de çok şair boy-gös­ter­miş­ti o dö­nem­de... Tar­sus’tan Adana’ya, Aşudu’dan Da­ren­de’ye, Ba­lı­ke­sir’den An­ka­ra’ya kadar pek çok şair şi­ir­ler­le mek­tup­laş­mış­lar­dı. İmkan­lar el­ver­di­ğin­ce, bir­bir­le­rin­den ha­ber­li ya­şa­mış­lar­dı an­la­ya­ca­ğı­nız.

Bu ya­zım­da, siz­le­re ver­di­ğim sözde du­ra­rak, ar­şi­vim­de­ki ga­ze­te­le­rin ilk se­ne­sin­de yer alan bazı şa­ir­le­rin şi­ir­le­rin­den ör­nek­ler sun­mak­la ye­ti­ne­ce­ğim. Çünkü, ta­ma­mı­nı sun­mak baş­lı­ba­şı­na bir araş­tır­ma ko­nu­su­dur. Bu­ra­da, şair bir kar­de­şi­niz ola­rak, ta­dım­lık bir ser­vis ya­pa­ca­ğım. Önce şa­ir­le­rin isim­le­ri­ni ya­za­rak baş­la­ya­lım:

Şair Kazım Özcan, Şair Ulvi Eren, Şair Mus­ta­fa Ârif Arık, Şair Şev­ket Bulut, Şair Meh­met Ça­kır­taş / An­ka­ra, Şair Cemal Bay­rak­ta­roğ­lu, Şair Adil Soy­dan, Şair Ahmet Çıtak, Mu­hit­tin Doğan, Şair Durdu Gü­ne­ri, Zi­ra­at Tek­nis­ye­ni, Şair Ziya Elgin, Ali Gür­büz, Ali Gö­zü­ka­ra, Kâzım Yük­sel, Hacı Tur­gut / Ba­lı­ke­sir, Hu­lû­si Ger­çek, Hacı Hasan Uğur, Hü­se­yin Göçer, Se­la­hat­tin Çoban, Se­la­hat­tin Kılıç, Kamil Boz­kurt, Bahri Kaya, Çetin Ka­ra­koç

Böyle devam eden liste uza­yıp gi­di­yor.

Bu ve­si­le ile, şa­ir­le­rin şi­ir­le­rin­den ör­nek­ler ve­re­rek ta­ri­he de not düş­müş ola­lım. Sı­ra­la­ma­da, 3 Ağus­tos 1961 ta­rih­li ga­ze­te­den baş­la­ya­rak, hangi şa­irin ilk şi­iri­ne rast­la­dım­sa kay­de­de­rek not aldım.

***

Ay­rı­lık

Sı­la­dan ay­rıl­dım yüz­le­rin gül­mez

Her zaman pe­şim­de gezer ay­rı­lık

Pos­ta­yı göz­le­rim mek­tu­bun gel­mez

Pe­ri­şan gön­lü­mü üzer ay­rı­lık

...

...

Çok gur­bet­lik çek­tim dişim dö­kül­dü

Ko­calt­tı bu gur­bet belim bü­kül­dü

Ay­rı­lık çek­mek­ten ömrüm sö­kül­dü

Özcan sen­den artık bezer ay­rı­lık

Şair Kazım Özcan

1 Ağus­tos 1961

***

Şi­kâ­yet­na­me

Bir taka cip ile dün sabah erken

İçme'yi gez­me­ye var­dım Ka­ra­koç

Yirmi beş ku­ru­şa bir lokum yer­ken

Kah­ve­ler­de seni sor­dum Ka­ra­koç

...

...

Daha başka şey­ler sor­mak is­ter­sen

Din­le­rim na­si­hat ver­mek is­ter­sen

Eger­ki Ulvi'yi gör­mek is­ter­sen

El­bis­tan'dır ana yur­dum Ka­ra­koç

Şair Ulvi Eren

3 Ağus­tos 1961

**

Gör­me­dim

Epey güzel gör­düm doğ­dum do­ğa­lı

Daha böyle sü­rü­sü­nü gör­me­dim

Yirmi kadar say­dım gözüm ka­maş­tı

Aklım gitti, ge­ri­si­ni gör­me­dim

...

...

Doğ­ru­yu söy­le­rim yalan yok bende

Gül'ün en ya­şı­nı gör­düm si­nen­de

İnkar etmem senin hak­kın çok bende

Elden bunun ya­rı­sı­nı gör­me­dim

Şair Mus­ta­fa Ârif Arık

3 Ağus­tos 1961

***

Bam­baş­ka

Ya­nı­na yak­laş­tım sor­dum adını

Dudak başka söy­ler dil başka söy­ler.

Sev­di­ğim aş­kın­la tu­tuş­tu gön­lüm

Ateş başka söy­ler, kül başka söy­ler.

...

...

Bek­le­yen mu­ra­da er-geç erer­miş

Tanrı kul­la­rı­na kal­bin­ce ver­miş

Rü­yam­da sev­di­ğim ger­de­ğe gir­miş

Duvak başka söy­ler, tül başka söy­ler.

Şair Şev­ket Bulut

5 Ağus­tos 1961

***

Beter ol

Bana gam ka­sa­vet veren sev­di­ğim

Yap­ra­ğı dö­kü­len gül'den beter ol

Derdi bana reva gören sev­di­ğim

Saz­lar­da in­le­yen tel­den beter ol.

...

...

Kanlı göz­le­ri­mi kap­la­dı buğu

Ate­şim sön­me­di bu­la­ma­dım su

Tan­rı­dan di­le­ğim kara göz­lüm bu

Aş­kın­la tu­tu­şan kul­dan beter ol

18 Ağus­tos 1961

Şair Meh­met Ça­kır­taş / An­ka­ra

***

Ka­le­mim

Her dert sende, her sır sende sak­lı­dır

Ağzı kitli, dil­siz, sağır ka­le­mim

Sanki bu iş onun için kök­lü­dür

Yazar gider ağır ağır ka­le­mim

...

...

Ha­tı­ra­dır bu ya­zı­lar ölür­sem

Ye­ter­dir bu kıy­me­tin bi­lir­sem

Eğer bir gün ya­pa­yal­nız ka­lır­sam

Def­te­ri­ne beni çağır ka­le­mim

Şair Cemal Bay­rak­ta­roğ­lu

18 Ağus­tos 1961

***

Ağ­la­mak kâ­rım­dır benim

Der­be­der yol­cu­yum pe­şi­me düş­men

Hayat po­ta­sın­da kav­ru­lup piş­men

Dert­li­yim söy­le­yip der­di­mi deş­men

Bir hayal pe­ri­si ya­rım­dır benim

...

...

Adil der düş­tüm de batak gü­lü­ne

Der­di­mi dö­ke­rim seher ye­li­ne

Değ­me­yin sa­zı­mın ger­gin te­li­ne

Her seher ağ­la­mak kâ­rım­dır benim

Şair Adil Soy­dan

19 Ağus­tos 1961

***

30 Ağus­tos 1961'de elekt­rik te­li­ne çar­pı­la­rak şehit düşen gen­ci­miz

İSMET DEP­DEP'E MERSİYE

Türk bir­li­ği bugün bay­ram eder­ken

Ba­şı­mı­za bir dert geldi ne çare

Âdet-i ka­di­me düşüp gi­der­ken

Bir genç as­la­nı­mız öldü ne çare

...

...

Des­ta­nı­nı yazan bu Ahmet Çıtak

Hak'tan geldi kader ne­re­ye atak

Düğün mü tu­ta­lım matem mi tutak

Felek bize sitem kıldı ne çare

Şair Ahmet Çıtak

31 Ağus­tos 1961

***

Kal­bim­de yanan kuytu

Dal­gın, dal­gın gi­der­ken bir ses duydu ku­la­ğım

Geçip gidin de­dim­se, yü­rü­me­di aya­ğım

İrki­le­rek sil­kin­dim, fış­kı­ra­cak­tı kanım

Bir keman teli gibi, o an tit­re­di canım

...

Sana aşi­na­yım ben, bes­te­ni duy­dum bari

Bu­nun­la tes­kin eden gök­le­re çıkan zari

Ha­ya­lim­de rak­se­der yıl­lar­ca bu uğul­tu

Bu­nun­la sön­sün artık kal­bim­de sönen kuytu

Mu­hit­tin Doğan

31 Ağus­tos 1961

***

Gur­be­te giden mek­tup

Göz görür, gönül duyar, dil söy­ler, kalem yazar

Ne­le­ri his­sey­le­mez, de­ru­ni olan nazar

Ya bir ese­rin kalır, yahut taş­sız bir mezar

Ömrün öl­çü­sü yok­tur, boyun eğme na­mer­de

Aktan eser bu­lun­maz, kara olan ka­der­de

...

...

Bu kadar ya­za­bil­dim, affet sayın ar­ka­daş

Asla çi­le­siz kal­maz, der­be­der ilan bu baş

Der­di­mi tes­kin etmez, göz­le­rim­den akan yaş

Ma­dem­ki he­pi­si hiç, min­net etme na­mer­de.

Zi­ra­at Tek­nis­ye­ni

Şair Durdu Gü­ne­ri

11 Eylül 1961

***

Ra­ma­zan bay­ra­mı

Bin dokuz yüz elli dokuz yı­lın­da

Nisan do­ku­zun­da bay­ram eriş­ti

Yüzü güldü yetim ile du­lu­nun

Kanlı, katil bir­bi­riy­le ba­rış­tı.

...

...

Bay­ram kutlu olsun bayla ba­ya­na

Dün­ya­da ne mutlu Türk'üm di­ye­ne

Benim bir sözüm yok oruç yi­ye­ne

Su­al-ce­vap günü geldi eriş­ti.

Şair Ziya Ergin

4 Ekim 1961

***

Va­tan­da­şa hitap

Kulak ver sö­zü­me dinle va­tan­daş

Da­la­ve­re çe­vi­re­ne oy verme

Fakir fu­ka­ra­yı dü­şün­me­yip de

Eşi dostu ka­yı­ra­na oy verme

...

...

Gür­büz der ki doğru olsun özü­nüz

Eh­li­ne oy verin gül­sün yü­zü­nüz

Vaat ya­pan­la­rı gördü gö­zü­nüz

Seni ben­den ayı­ra­na oy verme.

Ali Gür­büz

14 Ekim 1961

***

Ay­rı­lık

Ta­bi­at ka­nu­nu böyle bu­yur­muş

Her madde ba­şı­na yaz­mış ay­rı­lık

İlan etmiş bu dün­ya­ya du­yur­muş

Nice prob­lem­ler çöz­müş ay­rı­lık

...

...

Gö­zü­ka­ra'm bu dert seni mi buluk

Âdem'den biz­le­re hem miras kalık

Gö­rün­mez il­le­re her gün yol­cu­luk

Gön­de­rip kab­ri­ni kaz­mış ay­rı­lık

Ali Gö­zü­ka­ra

14 Ekim 1961

****

Harap El­ma­lı

Da­ğıl­mış der­ne­ğin bo­zul­muş evin

Ha­ra­ba mı oldun koca El­ma­lı

Nice ağ'lar dem sü­rer­di ah­di­ne

Ha­ra­ba mı oldun koca El­ma­lı

...

...

Der­din neydi der­ma­nı­nı bul­ma­dın

Bir­çok gen­cin mu­ra­dı­nı ver­me­din

Acel çek­miş buna razı ol­ma­dın

Ha­ra­ba mı oldun koca El­ma­lı

Kâzım Yük­sel

15. Ekim. 1961

***

Kamil Boz­kurt'a mek­tup

Tam üç yıl­dır mem­le­ket­ten ıra­ğım

Ne kadar met­re­dir ara­mız bizim

Dört mev­si­min han­gi­sin­de va­ra­yım

Kaç lira ol­ma­lı pa­ra­mız bizim

...

...

Azmi yıl­dı­rır mı sebep ve tesir

Kalk­tı mı or­ta­dan ka­mış­tan hasır

Tur­gut'um sür­dü­ğüm yer Ba­lı­ke­sir

Selam kafi, var­maz bu­se­miz bizim

Hacı Tur­gut- Ba­lı­ke­sir

25 Ekim 1961

***

Sev­di­ğim

Ey hup­lar şa­hi­sen, eyle sen fer­man

Ca­nı­mı yo­lu­na, ey­le­sem kur­ban

Gön­lün ar­zu­su bu, dil­de­ki efgân

Dağ­la­rı aşa­sım geldi sev­di­ğim

Sana ka­vu­şa­sın geldi sev­di­ğim

...

...

Hu­lû­si unu­tup kavmi kar­de­şi

Di­de­den akı­tıp kan ile yaşı

Yo­lu­na sarf edip can ile başı

Dağ­la­rı aşa­sım geldi sev­di­ğim

Sana ula­şa­sım geldi sev­di­ğim

Hu­lû­si Ger­çek

30 Ekim 1961

***

Ta­ba­ka

Aslın te­ne­ke­dir soh­be­tin yük­sek

Ba­şı­ma bela mı gel­din ta­ba­ka

Asla kıs­me­ti­ne yok­tur ni­ha­yet

Bo­şal­dın, bo­şal­dın dol­dun ta­ba­ka

...

...

Hacı Hasan der ki öğüt al­ma­dın

Asla rüş­vet­çi­den geri kal­ma­dın

Hac­min küçük ama hâlâ dol­ma­dın

Dev­let ka­sa­sı mı oldun ta­ba­ka

Hacı Hasan Uğur

6 Kasım 1961

***

Tur­na­lar

Konya Ka­ra­man'dan ka­ra­rın açın

Bo­zan­tı da­ğın­dan tü­ne­li geçin

Ulu­kış­la der­ler bâ­de­sin için

Şanlı Adana'ya konun tur­na­lar

...

...

Eğlen tur­nam El­bis­tan'ın elin­den

Göçer der ki kimse bil­mez ha­lin­den

Haber getir va­ta­nım­dan elim­den

Bir nâme alıp da dönün tur­na­lar

Hü­se­yin Göçer

13 Kasım 1961

****

Aydan ve çoban

Gü­neş­li bir bahar haf­ta­sı

Se­nin­le ge­zi­ye çık­sak

El­le­rin ço­ba­nın el­le­rin­de

Ba­kış­la­rı­mız bir­le­şir.

...

...

El­le­rin el­le­rim­de Aydan

Kuş­lar­dan aşk nağ­me­le­ri din­le­riz

Sen ko­şar­sın ben ya­ka­la­rım

Gü­le­riz göz­le­rin göz­le­rim­de.

Se­la­hat­tin Çoban

14 Kasım 1961

***

Sayın Cum­hur­baş­ka­nı

Cemal Gür­sel'e di­lek­çe

Bura ölüm kampı hür­ri­yet uzak

Hal­dan an­la­mı­yor sağ­lar efen­dim

Di­riy­le me­za­rın hep can­dan bez­dik

Sadık dost­lar kara bağ­lar efen­dim

...

...

Tatlı mı hür­ri­yet bu kadar hoş mu

Af gelip di­le­ğin kal­ma­sı boş mu

Dert­li Kılıç ka­fes­te kuş mu

Di­dem­den kanlı yaş çağ­lar efen­dim

El­bis­tan ce­za­evin­de mah­kûm,

Kan­dil kö­yün­den

Se­la­hat­tin Kılıç

25 Kasım 1961

***

Ya­şa­sın

Huda nimet ver­miş Antep iline

Öğ­ret­men oku­lun gören ya­şa­sın

Kim ka­rış­sa varır seher ye­li­ne

Cen­ne­te ben­zi­yor giren ya­şa­sın

...

...

Kamil Boz­kurt çok se­vin­di bu işe

İhti­yaç yok mü­fet­ti­şe tef­ti­şe

Ma­arif ba­ka­nı il­gi­li paşa

Duy­sun ha­ki­ka­ti gören ya­şa­sın

Kamil Boz­kurt

14 Ara­lı­k­1961

***

Kal­ma­dı

Bek­le­dim, bek­le­dim gel­me­din yine

Ağ­la­yıp sız­la­yan göz­ler kal­ma­dı

Ara­dım, ara­dım bil­me­dim yine

Has­ret­le duy­du­ğum söz­ler kal­ma­dı

...

...

Gez­di­ğin yer­ler­de dur­mak is­ter­ken

Gelip ge­çen­le­re sor­mak is­ter­ken

Seni bir dem şöyle sar­mak is­ter­ken

Yo­rul­dum, yo­rul­dum siz­ler kal­ma­dı

Bahri Kaya

16 Ara­lık 1961

***

Gi­di­yor

Her zaman böy­le­dir dün­ya­nın hâli

İnsan­lar mi­sa­fir olmuş gi­di­yor

Hiç kimse bil­mi­yor git­ti­ği yolu

Hepsi bir be­zir­gân olmuş gi­di­yor

...

...

Ba­zı­sı kel idi ba­zı­sı âmâ

Ba­zı­sı de­re­bey ya­par­dı yâ(ğ)ma

Hiç kimse bil­mi­yor bu ne mu­am­ma

Her­kes bir der­ya­ya dal­mış gi­di­yor

Çetin Ka­ra­koç

27 Ara­lık 1961

*******

Ez­cüm­le:

Ördek uçtu kaz uçtu

Çürük yapı tez uçtu

Çok eski darb-ı mesel

Yazı kaldı söz uçtu.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

19

Halil İbrahim Kahraman - Yüreğine sağlık, gönlüne sağlık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
18

Zübeyde Kozanoğlu - Tebrikler. ..

Vefat edenleri rahmetle anıyorum Hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum üstadlara.

Kaleminize sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
17

Mustafa Bölükbaşı - Allah emeğinizi ziyan etmesin kardeşim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
16

Celalettin Aslan - Emeğine sağlık abi. Devamını bekliyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
15

Mızrap Taparlan - İyi ki varsın hocam iyi ki tanıdım sizi mütevazi ve cesur Bir kaleme ve yüreğe sahip sin daima var ol

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
14

Ömer Kaya - Tebrikler üstad

Kalemine yüreğine sağlık olsun saygılarımla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
13

Necati Baykal - Allah emeğini zay etmesin basariyin devamin dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
12

Hacı Aygün - Değerli Arkadaşım kalemine yüreğine sağlık Geçmiş geçmişte kaldı sözüne itafen Geçmişimiz bizim aynamız Güzel insanların aydınlık yüzlerini tozlu raflardan indirip soframıza koymam çok güzel Geçmişini unutan geleceği göremez aydınlık günlere selam ve dua ile teprik ediyorum güzel yazılarının devamını diloyorum saygılar sevgiler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
11

İsmet Taşyürek - Bölgemizin yetiştirdiği şairlerin yüreklerinden dökerek yazdığı şiirlerini emek verererk zaman ayırarak gün yüzüne çıkarıyorsunuz. Zorluklarınız kolay gele. Tebrikler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
10

Nermin Yılmaz Akbalaban - Kalemin var olsun hocam

şairlerimizin şiirlerini okuyup bizlerde tanıyoruz.

Ne vefalı bir davranış tebrik ederim.

Vefat edenlere rahmet, yaşayanlara sağlıklı huzurlu ömür dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
09

Ahmet Çetin Kavak - Dünden bugüne mânâ taşımış kaleminiz.

" Eşek ölür semeri, insan ölür eseri kalır. " derler.

Geride bir hoş sâdâ bırakanlara ne mutlu.

Yüreğinize, emeğinize sağlık. Hürmet hisleriyle.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
08

Adem Kancı - Kalemine emeğine sağlık hocam Tebrikler başarılar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
07

Kadir Köse - Şairliğinizin ötesinde bu edebî metinleri derleyerek bizlere sunmanız takdire şayan bir durumdur. Elinize emeğimize sağlık Üstadım...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
06

Gazi Uğur - Mehmet Bey teşekkür ederim var olasın Allah razı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
05

Sumru Eker - Eline emegine saglı kardeşim yazılarını büyük bir zevkle okuyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
03

Erol Giryani Boyunduruk - Kardeşim sağolasın bizi yine eski günlere götürdün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
02

Satı Sarıaslan Atlı - Sağ olun Mehmet Bey, bu paylaşımlar biz araştırmacılar için de kültürümüz için de çok önemli. Hizmetiniz kabul olsun. Eksik olmayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08
01

Yusuf Gülden - Mehmet Bey kardeşim.Bu sunumlar bir emek ürünü.Bu emeklerinzi kitap haline getirirseniz çok güzel olur .Hayırlı çalışmalar kardeşim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 12:08