GÜNEŞ DİNLENMEK İSTESEYDİ 

Yüce ya­ra­tı­cı hik­me­ti ge­re­ği bu âlemi "ilahi" bir kitap , kâ­ina­tın için­de var olan her bir ya­ra­tıl­mı­şı da bu ilahi ki­ta­bın ayet­le­ri ola­rak vü­cu­da ge­tir­miş, biz­le­ri de bu ki­ta­bı oku­ya­bi­lecek ka­bi­li­yet­te ve akıl­da ya­rat­mış­tır.Bir yanda okun­ma­yi bek­le­yen ayet­ler,diğer yanda oku­ya­cak akıl sa­hi­bi in­san­lar..
"Dü­şün­mez mi­si­niz,ak­let­mez mi­si­niz, şüp­he­siz dü­şü­nen akıl­lar için çok ib­ret­ler var­dır."
Akıl sa­hi­bi insan ya­ra­tı­cı­sı­nı ta­nı­ya­cak ve O'nu se­ve­cek­tir.​Oku­duk­ça ta­nı­mak,ta­nı­dık­ça sev­mek...! Sev­dik­çe kul­luk­ta yü­ce­leş­mek...
Ta­nı­ma­nın bir­kaç yö­nü­nü ele alıp uf­ku­mu­zu ilahi kud­re­te doğru aç­ma­ya,onu an­la­ma­ya ,bil­me­ye doğru adım ata­rak fikir âle­mi­miz­de bir yol­cu­luk ya­pa­lım is­te­dim.
Ge­ce­nin ve gün­dü­zün Rabbi, biz­le­re nimet ola­rak uyu­ma­yı ve uyan­ma­yı lut­fet­ti­ği bir ge­ce­nin daha sa­ba­hı­na gece boyu is­ti­ra­hat ede­rek uyan­dık:
"Hiç gör­mez­ler mi ki biz,din­le­nip sü­ku­ne­te er­sin­ler diye ge­ce­yi ka­ran­lık ve ça­lı­şıp ka­zan­sın­lar diye gün­dü­zü ay­dın­lık kıl­dık.Şüp­he­siz bunda iman eden bir top­lum için nice de­lil­ler ve ib­ret­ler var­dır."
Ôlüm ve ha­ya­tın sa­hi­bi,öl­dü­ren ve di­ril­ten yüce Rab,bir nevi bizi ölü­mün küçük kar­de­şi uy­kuy­la uyut­tu.Gü­ne­şin doğ­ma­sıy­la da bizi haşir sa­ba­hı­nın di­ril­me­si­ne ben­zer bir uya­nış­la di­rilt­ti.​Uyu­yan ve uya­nan biz,uyu­tan ve uyan­dı­ran O !!! Şü­kür­ler OLSUN ki yeni bir güne daha ka­vuş­tuk . Hiç uya­na­ma­ya­bi­lir, gece hiç bit­me­ye­bi­lir, güne ve gün­dü­ze ula­şa­ma­ya­bi­lir­dik de!
Söz ge­ce­den açıl­mış­ken , gün­dü­zün olu­şu­mu­na sebep olan gü­neş­ten bah­set­me­ye , güneş aye­ti­ni oku­yup te­fek­kür et­me­ye ça­lı­şa­yım siz­ler­le.
Ya­ra­tı­cı­nın ki­ta­bın­dan bir ayet olan , gök­yü­zü­ne asıl­mış, dünya ve için­de­ki­le­re soba ve lamba (ısı ve ışık kay­na­ğı)olan güneş:
Ey insan,bana bak.​Bir ya­zı­nın bir ya­za­rı varsa ben nasıl kendi ken­di­me olmuş ola­bi­li­rim ? Beni de ilahi ki­ta­ba yazan biri var .Kendi ken­di­me nasıl güneş ha­li­ne gel­mi­şim­dir? .Ken­di­mi ya­rat­mak için hani aklım,hani ilmim? Hani hayat sa­hi­bi bile de­ği­lim!!!İnsan­la­ra ve diğer can­lı­la­ra hayat kay­na­ğı ol­du­ğu­mu ben nasıl bi­le­bi­li­rim? Aklı,ilmi ol­ma­yan, can­sız ben, can­lı­la­rın bana ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­dan ha­be­rim bile yok.
Düz yolda giden bir ara­cın bile bir sü­rü­cü­sü o ara­cın düz­gün git­me­si­ni sağ­lı­yor ve o sü­rü­cü­nün var­lı­ğı­nı gös­te­ri­yor­sa ,gü­ne­şi,mil­yar­lar­ca yıl­dı­zı,ga­lak­si­le­ri,ge­ze­gen­le­ri,dünya ve için­de­ki­le­rin sevk ve ida­re­si­ni kim,nasıl ya­pa­bi­lir? Bun­la­rın hem sa­hi­bi ol­ma­sın,hem de yö­ne­ti­ci­si bu­lun­ma­sın.
Gece ve gün­düz­de­ki hik­met­li dü­ze­ne ge­çe­lim şimdi de.
Ge­ce­yi gün­dü­ze,gün­dü­zü ge­ce­ye devir daim et­ti­ren güç kim? Güneş kendi ken­di­ne mi karar ve­ri­yor da gece ve gün­dü­zün ara­sı­na gi­ri­yor.​Hiç müm­kün müdür ki gece ve gün­düz "biz son­su­za kadar gece ve gün­düz ol­ma­ya karar ver­dik ,ver­di­ği­miz ka­rar­dan da şaş­ma­ya­ca­giz" demiş ol­sun­lar?
"Sı­cak­lı­ğım­la ısıt­mak,ışı­ğım­la ay­dın­lat­mak için, insan ve can­lı­la­ra fay­dam olsun diye dü­şün­düm, ısı ve ay­dın­lı­ğı­ma ih­ti­ya­cı­nız ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum.​Bu ne­den­le de kendi ken­di­mi var ettim 'diyen bir gü­ne­şi hayal ede­bi­li­yor muyuz?
Güneş kendi ken­di­ne ha­re­ket et­sey­di nasıl bir düzen olur­du acaba? Aklı,ira­de­si,ilmi var mı ki ,her sabah doğ­mak ve bat­mak va­zi­fe­si­ni hem bil­sin hem de ak­sat­ma­sın.Uyan­mı­şız ki güneş doğ­muş, her yer ay­dın­lık , sı­cak­lı­ğı ol­ma­sı ge­re­ken bi­çim­de ayar­lan­mış üs­te­lik.Ken­di­si biz­le­re ve diğer hayat sa­hip­le­ri­ne ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu bil­di­ği için aynı sa­at­ler­de işe baş­lı­yor ...​desek ...​mi?
Güneş demiş olsa:
"Dünya ku­rul­du­ğun­dan beri do­ğu­yor ,ba­tı­yor, ba­tı­yor, do­ğu­yo­rum.Artık yo­rul­dum usan­dım.Bu­gün­den sonra bana kimse ka­rış­ma­sın.Bugün işime pay­dos deyip haf­ta­lar­ca ay­lar­ca hatta yıl­lar­ca is­ti­ra­hat etmek is­ti­yo­rum.​Din­len­mek benim de hak­kım.Bana ih­ti­ya­cı olan­lar ne hal­le­ri varsa gör­sün­ler" mi demiş? Ya da bu iş­le­ri yap­mak için kime da­nı­şı­yor,kim­den izin veya emir alı­yor da ku­sur­suz bir iş ya­pı­yor bunca za­man­dır? Yap­tı­ğı iş için da­nı­şa­cak,izin ala­cak ne şuuru,ne ira­de­si,ne de in­san­la­ra acı­yan bir mer­ha­me­te sa­hip­tir.
"Doğ­ru­su, Allah in­san­la­ra çok şef­kat­li,çok mer­ha­met­li­dir"(Hac:65)
Onu kim ya­rat­tı,ona kim görev ver­diy­se onun sa­hi­bi ve yö­ne­ti­ci­si de O'dur.
"Gök­ten yere kadar her işi O dü­zen­ler" (Secde:5)
"Şüphe yok ki sizin ila­hı­nız bir tek­tir"(Saf­fat:4)
"Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır"(Nisa:126)
O, ya­rat­tı­ğı her mah­lu­ku­nu , ya­ra­tı­lış ama­cı­nı ona ilham ede­rek dün­ya­ya ge­ti­rir.İneğe süt ver­di­ren,arıya bal yap­tı­ran,ağaç­ka­ka­na ağacı del­di­ren,kun­duz­la­ra baraj ya­pı­mı­nı öğ­re­ten,me­me­li hay­van­la­rın yav­ru­la­rı­na doğar doğ­maz an­ne­le­ri­nin göğ­sü­nü em­me­yi öğ­re­ten , ilham eden O'dur.
Bir ta­raf­ta aklı ilmi ve ira­de­siy­le ya­ra­tıl­mış­la­rın en seç­ki­ni insan; diğer yanda ilim­siz,ira­de­siz,bi­lin­ci ol­ma­yan bitki,hay­van ve bö­cek­le­rin do­lay­lı veya direk bir şe­kil­de aklı,ira­de­si,ilmi olan bu müm­taz var­lı­ğa (in­san­la­ra) her­şe­yin ama her­şe­yin hiz­me­te koş­tu­rul­ma­sın­da­ki hik­met ve kıy­met nedir?
Bir ülke ,bir şehir,bir ma­hal­le nasıl ki bir­den fazla ki­şiy­le yö­ne­til­se orada işler ka­rı­şır­sa ,bu âle­min dü­ze­ni,yö­ne­ti­li­şi de tek elden idare edil­mez­se işler ka­rı­şır,her­şey allak bul­lak olur­du.​Her bir canlı ken­di­si­ne ve­ri­len gö­re­vi bu se­bep­le ka­rış­tı­ra­cak belki de bi­le­me­ye­cek­ti. Hem ya­rat­ma­ya hem de Rab­li­ğe ortak başka ya­ra­tı­cı ve Rab­le­rin ol­ma­ma­sı bu ka­inat­ta­ki ku­sur­suz dü­ze­nin iş­le­me­si de­mek­tir. Demek ki tek ilah,tek ya­ra­tı­cı ,tek kud­ret olan Allah,her­şe­ye hük­met­mek,her ya­rat­tı­ğın­da hüküm sür­mek,nizam ve in­ti­za­mı sağ­la­mak için bir­dir,tek­tir.​Onun or­ta­ğı, yar­dım­cı­sı yok­tur.
Her ba­har­da ta­bi­atın can­lan­ma­sı; fark­lı fark­lı to­hum­la­rın hepsi top­rak­ta ka­rı­şık iken çeşit çiçek ve ağaç­la­rın oluş­ma­sı; to­hum­lar ve yu­mur­ta­lar şekil ola­rak bir­bi­ri­ne ben­ze­se de fark­lı türde ağaç­lar, çi­çek­ler, kuş­la­rın mey­da­na gel­me­si­ni neyle izah ede­bi­li­riz?
Bu âlem­de hiç­bir şey ba­şı­boş, amaç­sız, rast gele ,öy­le­si­ne ya­ra­tıl­ma­mış.Ya­ra­tı­lan can­sız ve hayat sa­hi­bi tüm can­lı­lar ,ya­ra­tıl­mış­la­rın en müm­taz var­lı­ğı ,akıl sa­hi­bi in­san­la­ra belli bir prog­ram­la,öl­çüy­le ken­di­le­ri­ne ve­ri­len prog­ram­da va­zi­fe­le­ri­ni ihmal et­me­ye­rek,şa­şır­ma­ya­rak,unut­ma­ya­rak ni­met­le­re sebep olu­yor, hiz­met et­ti­ri­li­yor­lar.
Ey Allah'ım!
Bütün iyi­lik­ler, gü­zel­lik­ler,fay­da­lar hep sen­den bi­ze­dir Sen ke­rim­sin,lütuf ve ihsan,mer­ha­met ve güç sa­hi­bi olan Rab­bim,sa­hi­bim,efen­di­miz­sin.​Sana son­suz şü­kür­ler OLSUN.
..............

O, her­şey­dir:
Her­şey O'ndan geldi,
Her­şey O'na gi­decek,
Her­şey O'nu ta­nı­tı­yor,

Her­şey O'nu an­la­tı­yor.
Her­şe­yin sa­hi­bi O'dur
Her­şe­yin me­li­ki O'dur.
Her­şe­yin Rabbi O'dur

O'ndan ister
O'na boyun büker
O'na sı­ğı­nır
O'na da­ya­nır

O'ndan güç bu­lu­ruz.
O'ndan başka ilah da yok
O'na ortak da yok,
Her­şe­yi evi­rip çe­vi­ren
Her­şe­ye hük­me­den O'dur.
"El­ham­dü­lil­la­hi rab­bil ale­min”

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hamdi Yüce - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.