MAHZUNİ ŞERİF'İN, 1962 YILINDA ELBİSTAN'IN SESİ GAZETESİNDE YAYIMLANAN ŞİİRLERİ

El­bis­tan halk şiiri ge­le­ne­ği­nin önem­li da­mar­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Gü­nü­müz­de, özel­lik­le kalem şairi diye ni­te­len­di­ri­len şa­ir­le­ri­mi­zin sa­yı­ca faz­la­lı­ğı bu da­ma­rın halen ko­run­du­ğu­nu ve devam et­ti­ril­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Bunun yanı sıra bağ­la­ma eş­li­ğin­de ve çalıp söy­le­ye­rek ken­di­si­ni is­pat­la­mış âşık­la­rı­mız-şa­ir­le­ri­miz de az de­ğil­dir. Bir­çok aşı­ğın, gerek im­kân­sız­lık­tan ve ge­rek­se ih­ma­le uğ­ra­mış­lık­tan kay­nak­lı ola­rak şi­ir­le­ri­ni kay­de­de­me­di­ği ya da to­par­la­ya­ma­dı­ğı da bi­li­nen bir ger­çek­tir. Zaman zaman yerel ga­ze­te­le­rin eski nüs­ha­la­rın­da şi­ir­le­ri­ne rast­la­dı­ğı­mız­da bizi se­vin­ce sü­rük­le­yen de bu kay­bol­muş­lu­ğun bir nebze de olsa açığa çık­ma­sı­dır. Ara­la­rın­da erken dönem şöh­re­te ula­şan­lar bu yok oluş­tan ken­di­le­ri­ni kıs­men de olsa ko­ru­ma­yı ba­şa­ra­bil­miş­ler­dir. Yö­re­mi­zin ulu­sal hatta bey­nel­mi­lel halk ozan­la­rın­dan olan Mah­zu­ni Şerif ken­di­si­nin unu­tul­ma­sı­nı us­ta­lı­ğıy­la en­gel­le­miş bu şans­lı ozan­la­rı­mız­dan bi­ri­si­dir.
Mah­zu­ni Şerif (Cırık) bu top­rak­lar­da fi­liz­le­nip boy ver­miş bir âşık. İnsan­lı­ğa ev­ren­sel bir bü­tün­lük açı­sın­dan bakan Mah­zu­ni Şerif, in­san­lı­ğı büyük bir aile ola­rak görür. Her ölen insan bu aile­den ölür. O, in­san­lı­ğı ku­ca­ğı­nı aça­rak değil, el­le­ri­ni ar­ka­dan bir­leş­ti­re­rek ku­cak­lar. Kim­se­yi dış­la­maz. Varsa yap­tı­ğı olum­suz bir fiil onu kınar. Ona karşı re­ak­si­yon gös­te­rir.
Mah­zu­ni Şerif, saz çalan in­san­la­rın onun gibi çal­mak is­te­dik­le­ri önem­li bir ör­nek­tir. Bir­çok bağ­la­ma sev­da­lı­sı o’nun gibi ol­mak-çal­mak ve onun gibi söy­le­mek ister. Ancak o’nun gibi olmak is­te­yen­le­re ‘Mah­zu­ni’nin çek­tik­le­ri­ni çek­me­ye var mı­sı­nız?’ de­se­niz, ben ina­nı­yo­rum ki hiç­bir kişi çıkıp da;‘ben o’nun çek­tik­le­ri­ni çe­ke­rek o’nun bu­lun­du­ğu yere ulaş­mak is­ti­yo­rum’demez, di­ye­mez. Çünkü;
Bizim in­sa­nı­mız ko­lay­cı­dır. Ta­li­me değil, ga­li­bi­ye­te ta­lip­tir.
Bil­mez ki o ga­li­bi­yet; çi­le­ye talip ol­ma­dan, uy­ku­suz ge­ce­ler­den, mah­pus da­mı­na düş­me­den, ra­ha­tın­dan fe­ra­gat et­me­den, ecel teri dök­me­den elde edil­mez.
Acı­nın ör­süy­le çi­le­nin çe­ki­ci ar­sın­da şe­kil­le­nen Mah­zu­ni’nin biz­le­re bı­ra­kıp git­ti­ği şi­ir­le­rin­de ya­şan­mış bir hayat bı­rak­mış­tır aynı za­man­da. O bi­li­yor­du ki; şiir ha­ya­tın teri, hayat ise şi­irin ser­ma­ye­siy­di.
Bu ya­zım­da Mah­zu­ni’nin ga­ze­te say­fa­la­rı ara­sın­da kal­mış bazı şi­ir­le­ri­ni pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Daha önce Şair Ahmet Çıtak’a hi­ta­ben yaz­dı­ğı şiiri ve Ahmet Çıtak’ın Mah­zu­ni’ye hi­ta­ben yaz­dı­ğı şi­ir­le­ri, “Ge­le­nek­ten Ge­le­ce­ğe Ana­do­lu İrfanı” isim­li ki­ta­bı­mın 151. say­fa­sın­da “Koç Ola­cak Kuzu Ağıl Önün­de Belli Olur­muş” baş­lık­lı ya­zıy­la pay­laş­mış­tım.
El­bis­tan’ın Sesi ga­ze­te­si­nin ar­şi­vin­de rast­la­dı­ğım, 1962 yı­lın­da ya­yın­lan­mış Mah­zu­ni Şerif şi­ir­le­ri­ni ya­yın­la­nış sı­ra­sı­na göre siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

Bu­yu­run şiir zi­ya­fe­ti­ne:
Bi­rin­ci şiir Şev­ket Bulut’a ya­zıl­mış­tır.

ŞAİR ŞEV­KET BULUT’A

Bu­lut­tan şev­key­le, şev­ket gü­ne­şin
Mekân, kur kal­bi­me sul­tan­ca­sı­na
Hay­kır sı­fa­tı­ma dost­luk ate­şin
Ge­re­yim bağ­rı­mı kal­kan­ca­sı­na

Aza­met yük­lü­dür malûm is­mi­niz
Ka­im­se baş eğip çö­ke­ce­ğim diz
Ger­çek­te mü­şer­ref ola­cak­sak biz
Mu­dak­kat kal­ma­sın yay­van­ca­sı­na

Bar­bar ad­de­di­lir bizde aleyh­tar
Bir şa­ir­ki (sin) dese de hik­met var
Necat der­ya­sı­na dalsa hi­le­kâr
Dü­rüst yel­ken açmaz in­san­ca­sı­na

Değil atom, düşün hid­ro­jen bile
Mu­kay­yes mi Fer­hat’taki ah ile
Bir nük­le­er kul­lan mil­yar dağ dele
Sahip oldu gör, aşk ta­ban­ca­sı­na

Ben Maraş ola­rak ses­le­ni­yo­rum
Zül­ka­dir sön­me­miş sön­mez di­yo­rum
Hür­met­ten al­dı­ğım kan­da­dır zorum
Sev­giy­le tec­hi­zim as­lan­ca­sı­na

Şev­ket­li bu­lut­tan şek­va­lar akar
Şek­va­lı çeh­re­de göz­ler kin bakar
Coş­kun sel­ler kendi ben­di­ni yıkar
Dağa zarar mı var tu­fan­ca­sı­na

Mah­zu­ni Şerif’im ağbey hâl böyle
Mev­cut­sa nok­sa­nım der dev­şir söyle
Sakın hor bel­le­me hım­mı­lım[1] diye
İbra­him mil­le­te kur­ban­ca­sı­na

(Şair Mah­zu­ni / Şerif Çıbık (Cırık) )

El­bis­tan'ın Sesi, yıl 2, sayı 289, 6 Eylül, Per­şem­be, 1962

2.Şiir:
GURUR O

Ce­ha­let yüz yaşta zuhur ey­le­se
Üç yaşlı yav­ru­ya kul sa­yı­lır o
Bir güneş göl­ge­ye hüzme uzat­sa
Dağ­la­rı küs­tü­rür yalpa vurur o

Maya de­ğiş­tir­mez bin yıl­lık hırka
Hakkı teş­fik[2] eder şerik’e sirke
Hay­van bü­rün­se de al­tun­dan kürke
Abai ec­dat­tan hay­van durur o

Cahil ne bi­lecek hak­kın ha­sı­nı
Hakk’a layık sayar sakal sü­sü­nü
Bil­me­ze giy­dir­sen rah­met fe­si­ni
Çünkü tıy­ne­ti­dir lanet görür o

Âdem’e değer ver beri gel ser­sem
Bir şehir ge­zer­sin özünü gör­sen
Ca­hi­lin evine Bey­tul­lah kur­san
Yakar yıkar geçer küfre yürür o

Yalan mıdır dost­lar cahil Mah­zu­ni
Sev­gi­den an­la­maz bî­di­ni fâni
Sev­gi­den mağ­du­ra ver­sen ci­ha­nı
Hak ta­nı­maz kibir ile gurur o

(Şair Mah­zu­ni / Şerif Cıbık (Cırık)

El­bis­tan'ın Sesi, yıl 2, sayı 290, 10 Eylül, pa­zar­te­si 1962

3. Şiir:
ÇINAR HÂLİNDE

Sevda il­le­ri­ne sey­yar va­ra­lı
Göz­le­ri­min yaşı pınar hâ­lin­de
Bir Ka­to­lik yâre meyil ve­re­li
Dök­tüm yap­ra­ğı­mı çınar hâ­lin­de

Bir çiçek kok­la­dım bah­çem­den oldum
Mak­su­da er­me­den mak­sa­dı böl­düm
Bir canlı ce­se­dim is­tek­siz öldüm
Beş ta­şı­ma bay­kuş konar hâ­lin­de

Ye­me­ğim­de zehir yedim haz ile
Rüz­gâ­rım­da felek esti hız ile
De­ru­nu­ma ateş düştü köz ile
Der­be­der do­laş­tım yanar hâ­lin­de

Dert­li bilir dert çe­ke­nin der­di­ni
Felek sever in­san­la­rın kur­du­nu
Vi­ra­na çe­vir­dim baba yur­du­nu
Be­şik­te­ki dahi kınar hâ­lin­de

Mah­zu­ni Şerif’im aman bey yan­dım
Fa­ni­nin kah­rın­dan bık­tım usan­dım
On be­şim­de yet­miş yaş­lı­ya dön­düm
Ecel­de ba­de­yi sunar hâ­lin­de

(Mah­zu­ni / Şerif Çıbık (Cırık) )

El­bis­tan'ın Sesi, yıl 2, sayı 293, 20 Eylül, Per­şem­be 1962

4. Şiir:
MEZAR

Otu­rup şöyle bir dü­şü­ne­yim demek ki bun­dan
Kırk gün önce ge­çi­yor­dum bir mezar ba­şın­dan
Mor­lar­mış[3] bu­lut­lar­la, oy­na­şan kızıl ufuk­lar
Ser­pil­di me­zar­lı­ğa, duman, toz yüklü bir rüz­gâr

Bir adım has­ret­le hayal oldu mezar taş­la­rı
Ruh­la­rın mer­ha­ba­sı dedim kük­re­yen rüz­gâ­rı
Da­ki­ka­lık tu­fan­da at­mış­tım henüz bir adım
Belli ki do­kun­du taşa altı telli ka­na­dım

Bek­le­di­ğim me­zar­lık ne­den­se bir anda şöyle
İlişti göz­le­ri­me, bir­kaç top­rak yı­ğı­nıy­la

İlk me­za­ra da­yar­ken der­di­min or­ta­ğı sazı
Gör­düm ki oyu­la­rak ya­zıl­mış, tek mısra yazı
Diyor ki: “Mu­rat­sız Es­me­nin ru­hu­na fa­ti­ha”
Hangi gü­neş­miş ışık ver­me­den bat­mış sa­ba­ha

Ay ey Mah­zu­ni, gör­dü­ğün kara top­rak yı­ğı­nı
Gör­mez misin ter­fik eder ya­şar­ken öl­dü­ğü­nü

(Mah­zu­ni / Şerif Çıbık (Cırık) )

El­bis­tan'ın Sesi, yıl 2, sayı 295, 27 Eylül 1962 Per­şem­be

5. Şiir:
BEŞERİYETTE

Varma mec­li­si­ne soyu bo­zu­ğun
Ve­la­ye­te erse so­yu­na çeker
Dinle öğü­dü­nü bağrı ezi­ğin
Kâmil sözün kev­ser su­yu­na döker

Yezid’in sül­bü­ne­en­dir­me meyil
Me­lek­lik gös­ter­se ger­çek­ten değil
İlmi hoş ari­fin il­mi­ne eğil
Arif­ler gü­ze­lin hu­yu­na bakar

Zahir ol­sa­yı­dı ba­tı­nın aynı
Dünya malı hak kı­lar­dı Fi­rav­nı
Gerçi şu da­ki­ka düşün sen seni
İhti­mal ki sırat pa­yı­na düşer

Soyu pak se­ma­da do­la­şır der­ler
Te­mel­siz tek beyte tav­si­ye der­ler
Âşık­lar be­des­tin[4] tüc­ca­rı­dır­lar
Ker­va­nı­nı dos­tun kö­yü­ne yıkar

Sanma ki Ya­ra­tan kula uzak­tır
Sız­la­maz ya­ra­nın der­ma­nı yok­tur
Aşka düçar olan gö­nül­ler oktur
Kaç vü­cu­du sevda ya­yı­na takar

Hak­kın ya­ta­ğı­dır hor görme kulu
Hakka kıyas etme pa­ra­yı pulu
Bir gün çalar kı­ya­me­tin da­vu­lu
Mah­zu­ni Şerif’im oyuna kal­kar

(Âşık Şerif Cırık)

El­bis­tan'ın Sesi, yıl 2, sayı 296, 1 Ekim 1962 Pa­zar­te­si

6.Şiir:
GARİP HAKİKAT

Bir deli bir taş atar­sa
Bir dün­ya­yı bu­lan­dı­rır
Bir deli dü­ğü­me girse
Bin akıl­lı do­lan­dı­rır

Ben yâ­ri­me bul­mam şirki
Giy­mi­şim ser­se­ri kürkü
Öyle bir zen­gin­lik­tir ki
Ka­pu­ka­pu do­lan­dı­rır

Yi­ğit­sen nef­sin­le savaş
Gönül mül­kü­ne ol bir baş
Dost yo­lu­na bir damla yaş
Yedi bahçe su­lan­dı­rır

Doğar batar gü­neş­le ay
Gel kö­tüy­se fik­rin­den cay
Bir dem Hafız bir dem Subay
Kaç be­şi­ğe be­len­di­rir

Gönül çı­ka­lım şu dağa
Kırk kuş kon­muş dört bu­da­ğa
Kat­re­si düşse du­da­ğa
Yet­miş sene ya­lan­dı­rır

Sev­di­ğim beşin bi­ri­dir
Ondan gönül ser­se­ri­dir
Şerif, Hakk’ın kıt­mi­ri­dir
Gâh dalar gâh da­lan­dı­rır

(Âşık Şerif Cırık)

El­bis­tan'ın Sesi ga­ze­te­si yıl 2, sayı 298, 8 Ekim 1962 Pa­zar­te­si

7.Şiir:
MA­RAŞ­LI­YIM BEN

On yıl­dır çal­dı­ğım gur­bet ka­pı­sı
Ha­yat­ta bah­tıy­la sa­vaş­lı­yım ben
Dost­la­rın has­re­ti sıla acısı
Bir kırık saz ile yol­daş­lı­yım ben

Esi­rim yelse bu günde, dünde[5]
Zer­re­ce gü­na­hım yok durur bende
Bir kuru ga­ze­lim rüz­gâr önün­de
Uçu­rum­lar bek­ler te­laş­lı­yım ben

Alay­lar­da tu­gay­lar­da ye­tiş­tim
Ni­ha­yet bah­tım­la kur­şun atış­tım
Aş­kı­mın ha­ta­sı çık­ma­za düş­tüm
Şimdi el gö­züy­le boş baş­lı­yım ben

Bed­bah­ta her bay­ram ze­hir­den oktur
Ta­kat­sı­zım devam der­ma­nım yok­tur
Mazim ce­hen­nem­dir ca­ni­si[6] çok­tur
Mah­zun Şerif der­ler Ma­raş­lı­yım ben

(Şerif Çıbık (Cırık) )
El­bis­tan'ın Sesi ga­ze­te­si yıl 2, sayı 299, 11 Ekim 1962 Per­şem­be

8.Şiir:
ACAİP

Bu­da­la gü­ver­cin olsam
Bu dala kon­mam
Bu­da­la, hey bu­da­la
İli­ğim­le mey dol­sam
Bu hâle yan­mam hâle
Gönül ka­nar­ya
Ben kan­mam

Şarkı bi­li­rim bu şarkı
Fakat söy­le­mem
Bi­lir­sem Şark’ı
Söy­ler­sin Türk’ü
Mah­rem­dir di­ye­mem
Kim esir ki…

Mah­zu­ni’yi verem eden
O yârin gül­me­me­si
Şaş­mı­yo­rum kör’eben

Neden, Deden
Ev­len­mi­yor bil­me­den

(Şerif Cırık)

El­bis­tan'ın Sesi, yıl 2, sayı 301, 18 Ekim 1962 Per­şem­be

9.Şiir:
İŞSİZLİK

Benim işim iş­siz­lik­tir
Ava­re­yim­dir avare
Lok­man Hekim bana yük­tür
Çünkü yürek pare pare

Öğüt­kâ­rım di­va­ne­dir
Ka­rar­gâ­hım vi­ra­ne­dir
Öz mes­ke­nim mey­ha­ne­dir
Mest çı­ka­rım so­kak­la­ra

Abam yır­tık, fesim yama
Akar kanım lime lime
Der­di­mi söy­le­sem kime
Kovar tokat vura vura

Ha­dı­mım, bir melek tipi
Er­ke­ğim, beş aslan gibi
Yok­su­lum, mil­yon sa­hi­bi
Aşk do­la­şır peşim sıra

Söy­le­yin şimdi ben neyim
İster­sen be­ğen­me beyim
Vel­ha­sı­lı Mah­zu­ni’yim
Hâlim ile çok bi­ça­re

(Şerif Cırık)

El­bis­tan'ın Sesi, yıl 2, sayı 303, 25 Ekim 1962 Per­şem­be

10.Şiir:
DOS­TUM

İki yüzlü ile dost olma dos­tum
İyi günde ger­çek gibi laf eder
Gayrı dost bul­mak­tan umudu kes­tim
Yüzde sayar arkan sıra gaf eder

Gizli gezer adın sü­rü­mek için
Delik din­ler posta bü­rün­mek için
Düş­ma­nı­na güzel gö­rün­mek için
İsmine eşek der bir de yuh eder

İki yüzlü ile dost olam der­sen
Ser­den ha­be­rin yok ser­sem­sin ser­sem
Mu­kad­de­rat ica­bın­dan dü­şer­sen
Döşe vurur acır gibi tuf eder

Yü­zü­ne ge­lin­ce canı gö­zü­sün
Yü­zün­den gi­din­ce alı ta­zı­sın
(Sif­yan)[7] gibi hilaf yazar ya­zı­sın
İki yüzlü pey­gam­be­re küf­re­der

Aslı yok tan­rı­ya kur­ban­lar keser
Ta­şı­nan taş olur ye­li­nen eser
İşi düşer yap­maz isen çok küser
Bir mi­sa­le otuz yalan sarf eder

La­fı­nan dağ­la­rın ba­şın­dan aşar
Biraz inan artık coşar da coşar
Kar­şı­sı ol­maz­sa kük­re­yip taşar
Ars­la­nım der ka­rın­ca­dan havf eder

Bu hâl ile bir mev­ki­de du­ra­man
Ari­fa­nın mec­li­si­ne gi­re­men
Gö­zün­de­ki yet­miş dağı gö­re­men
Bul­gur ta­ne­si­ni ga­fı-küf eder

Hakk’ın bir ke­la­mı çık­maz di­lin­den
Yüz bin çeşit toz kal­dı­rır yo­lun­dan
Garip Şerif iki yüzlü elin­den
Döner gelir gezer durur of eder

(Şerif Cırık)

El­bis­tan'ın Sesi ga­ze­te­si, yıl 2, sayı 309, 15 Kasım 1962 Per­şem­be

[1]Ga­ze­te de her ne kadar “hım­mı­lım” diye ya­zı­lı olsa da aslı “hım­bı­lım” ol­ma­lı
[2] Ga­ze­te de her ne kadar “teş­fik” diye ya­zı­lı olsa da aslı “teş­vik” ol­ma­lı
[3] Ga­ze­te de her ne kadar “Mor­lar­mış” diye ya­zı­lı olsa da aslı “mor­laş­mış” ol­ma­lı
[4] Ga­ze­te de her ne kadar “be­des­tin” diye ya­zı­lı olsa da aslı “be­des­tan” ol­ma­lı
[5] “Bu­gün­de­yi” Ga­ze­te nüs­ha­sın­da ayrı yaz­dı­ğı için şa­irin yaz­dı­ğı­na sadık ka­lın­dı.
[6] Ga­ze­te nüs­ha­sın­da “ca­ni­si” mi “ca­mi­si”ni tam oku­na­ma­dı.
[7] Ebu Süf­yan’ı kas­te­di­yor, ga­ze­te­de ya­zıl­dı­ğı gibi yaz­dım

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

01

Seydi Kalender - Emeklerine yüreğine sağlık kıymetli gardaşım

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 22:09

SATILIK BAĞYERİ ve TARLA

SATILIK BAĞYERİ ve TARLAEkinözü (köy önününde mevkiinde) 727 Ada, 2500 M2.lik Bağyeri ve Yaylakiye mevkiinde 727 ada, 144 parselde, 8135 M2. Lik Tarla...

0 544 217 36 96

Oyun ablası

Kızım için oyun ablası ariyoruz.Haftanin 5 günü yarım gün eve gelecek.Saat 13.30 ile 18.00 arasi.Iletişim 0506 903 57 70

ÖZGÜR BÖKE

kombi servisimizde çalışacak bayan eleman aranıyor

kombi servisimizde ofiste çalışacak bayan eleman aranıyor

0(344) 413 96 90 OSMAN YÜCEL VİESSMANN SERVİSİ

SATILIK HİSSE

Çiçek Mah. Örmeyol Mevkindeki 894 Parseldeki 5250m2 Hissemin Tamamını Satmak İstiyorum.İletişim

0505 866 66 95 - 0505 389 79 12 Zübeyir Çoban

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere TECRÜBELİ akaryakıt satış elemanı aranmaktadır. CUMHURİYET MAH.ÇİÇEK KAVŞAĞI OPET

ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

KİRALIK DAİRE

Kızılcaoba Mah. Ketizmen Yolunda Safa Sitesinde 4+1 Kombili Dairem Kiralıktır.

0 505 792 44 59

Sanayide Kiralık İşyeri

Sanayi Sitesinde 105 m2 kiralık işyeri. Detaylı bilgi için arayınız.

0(536) 777 78 57 AHMET ÇOLAK

GÜRBÜZ İŞ MERKEZİNDE SATILIK OFİS

Öğretmen evi karşısında Gürbüz işmerkezinde eşyalı olarak satılık ofis 90 m2

SÜLEYMAN BEY

Kantinde Çalışacak Bayan Eleman

Elbistan ortaokulu Kantininde çalışacak genç dinamik bayan eleman alınacaktır.

DERYA GÖKDUMAN

KİRALIK DAİRELER

Kızılcaoba Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi CivarıBirinci kat 2+1 Doğalgazlı, Çift Balkonlu 1800 TL Dairemiz Kiralıktır.EYLÜL 1'DEN İTİBA...

0534 013 42 46