Mehmet Göçer'in Kaleminden

TAMİRİNE İHTİYAÇ DU­YU­LAN ULU CAMİİ’NE HA­YIR­SE­VER­LERİ YAR­DI­MA ÇA­ĞI­RANSİVAS ULU CAMİ DES­TA­NI:


(Kay­nak; So­mun­cu Baba Araş­tır­ma ve Kül­tür Mer­ke­zi Ya­yın­la­rı. Yard. Doç. Dr. Lütfi ALICI ka­le­min­den çıkan; İhram­cı­zâ­de İsmail Hakkı TOP­RAK Efen­di, Ha­ya­tı, Şah­si­ye­ti ve Eser­le­ri ki­ta­bı, s.11 ve 158, 159, 160)
"Ga­ze­te­ci Meh­met Göçer mer­hum İsmail Hakkı Top­rak'ın Ye­ni­ce zi­ya­re­ti: ona­rı­mı­na baş­lan­mak üzere olan Sivas Ulu Camii’ne, yar­dı­ma ça­ğı­ran şi­irim" Baş­lık­lı bir ma­ka­le­sin­de, il­gi­li ha­tı­ra­sı­nı şöyle an­la­tı­yor:
"Yıl 1950-51 Sivas'ın sa­yı­lı si­ma­la­rın­dan İhram­cı­zâ­de İsmail Hakkı Top­rak, Da­ren­de'yi zi­ya­re­tin­de, köyüm olan Ye­ni­ce'yi de şe­ref­len­dir­miş­ti. Mayıs sonu ya da Ha­zi­ran ayı or­ta­sı ol­du­ğu­nu ha­tır­lı­yo­rum.
Gazi Bağı (Kazı Bağı da denir) çi­me­ni bol bah­çe­miz­de çay içi­yor­lar­dı, bir grup dost­lar­la. Bir­kaç gün önce, daha ön­ce­ki yıl gör­dü­ğüm Sivas Ulu Camii'nin ona­rı­mı­na yar­dım top­la­nı­yor­muş diye bir duyum al­mış­tım. 19-20 yaş­la­rın­da­yım. Ruh­sa­ti Baba'nın şi­ir­le­ri­nin et­ki­sin­de ka­la­rak, şiir yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım yıl­lar. Sivas Ulu Camii'nin ona­rı­mı­na kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı için halkı yar­dı­ma ça­ğı­ran bir şiir yaz­mak gön­lü­me doğdu ve yaz­dım.
Gü­zi­de top­lu­luk­la çay içi­lir­ken, İsmail Hakkı TOP­RAK'ın, bir ce­sa­ret­le di­zi­nin di­bi­ne diz çöküp, yaz­dı­ğım şiiri oku­dum. Ho­şu­na git­miş ol­ma­lı ki; 3 defa tek­rar okut­tu. "GÜZEL olmuş. Bunu bir kâ­ğı­da yaz bana getir" bu­yur­du­lar.
Buy­ruk ye­ri­ne geldi. Bu şi­irin, mü­te­ad­dit de­fa­lar; on bin­ler­ce ta­bet­ti­ri­le­rek, bir­çok il ve il­çe­le­re da­ğı­tı­la­rak, bu ca­mi­ye yar­dım top­lan­ma­ya ve­si­le ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ol­muş­tu. Hatta Konya'da, bir Ga­zel­han'ın bu şiiri oku­ma­sın­dan, yan kı­sım­da­ki odada din­le­yip et­ki­le­nen ha­yır­se­ver bir Ha­nı­me­ fen­di, bo­ğa­zın­da­ki ve kol­la­rın­da­ki altın bi­le­zik ve ta­kı­la­rı, bir ta­ba­ğın üs­tü­ne koy­muş; "Gö­tü­rün, hay­rı­ma, O ca­mi­nin ona­rı­mı­na har­ca­sın­lar" de­di­ği­ni, bir din­le­yen­den din­le­miş­tim." Allah, hay­rı­nı kabul etsin; Ami­i­in, Amin.


SİVAS ULU CAMİ DES­TA­NI

Yetim gibi boy­nun bük­müş Sivas'ta;
Va­tan­daş yar­dım et, Ulu Cami'ye!
Tem­si­li; kim­se­siz bir mağ­dur hasta:
Va­tan­daş yar­dım et Ulu Cami'ye!..

Mer­ha­me­ti olan vaz geç­mez bun­dan,
Mi­na­re­si tamir ister her yan­dan
"Ben ha­yır­se­ve­rim" di­yor­san can­dan:
Va­tan­daş yar­dım et, Ulu Cami'ye!

Siz­den him­met ister, nus­ra­tı Hak’tan,
Pe­ri­şan hali var, farkı yok şok­tan,
Çü­rü­müş ağacı mah­vol­muş kök­ten;
Va­tan­daş yar­dım et, Ulu Cami'ye!

Du­va­rı­nı yağ­mur yağ­dık­ça böl­müş,
Dö­kül­müş ki­re­ci, taş­la­rı kal­mış,
Ka­pı­sı­nı ağaç kurt­la­rı del­miş;
Va­tan­daş yar­dım et, Ulu Cami'ye!

Bak Hris­ti­yan'a yo­lun­dan kal­maz,
Ki­li­se­sin tamir et­mek­ten yıl­maz,
Kuru dâva ile Mü­min­lik olmaz;
Va­tan­daş yar­dım et Ulu Cami'ye!

Ha­mi­yet­per­ver­sen, elden önce ver,
Pan­go­nut, li­ra­yı he­sa­bın­ca ver,
Çok ver­mez­sen az ver, kud­re­tin­ce ver;
Va­tan­daş yar­dım et Ulu Cami'ye!

Altın, ömrün, bir gün geç­mez pul olur,
Hep ka­zan­cın va­ris­le­re mal olur,
Ata­sö­zü: "Damla, damla göl olur"
Va­tan­daş yar­dım et Ulu Cami'ye!

Dünya'ya gelip de gör­dün mü göç­mez?
Ecel şer­be­ti­ni bir Mevlâ içmez,
Böyle efdal sevap eline geç­mez;
Va­tan­daş yar­dım et Ulu Cami'ye!

Bu ca­mi­nin hali ciğer ya­kı­yor,
"Tamir" diye melül melül ba­kı­yor,
Gayri Müs­lim bile "Yazık" çe­ki­yor;
Va­tan­daş yar­dım et, Ulu Cami'ye!

Ka­ram­sar­lık­la­rı gön­lün­den kal­dır,
Düşün bu dün­ya­nın sonu ne hal­dir?
Böyle yere bir ver, bin­den ef­dal­dır;
Va­tan­daş yar­dım et, Ulu Cami'ye!

Göçer der, Mü­min­sek, yan­sın özü­müz,
Bunun için türap edek yü­zü­müz,
Allah'ı se­ver­sen kırma na­zı­mız;
Va­tan­daş yar­dım et Ulu Cami'ye!

Meh­met Göçer

.......................................................................................................

GÜ­CÜ­NÜ; EVVEL ALLAH, SONRA CUM­HUR­BAŞ­KA­NI­MIZ SAYIN RECEP TAYYİP ER­DO­ĞAN'DAN ALAN, ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BA­KA­NI SAYIN MURAT KURUM'A; PEY­GAM­BERİMİZİN HADİSİNE MAZ­HAR OLAN CEY­HAN NEHRİNE GÖS­TERDİKLERİ İLGİDEN DO­LA­YI ELBİSTAN VE BÖL­GESİ HALKI ADINA TE­ŞEK­KÜR


Bi­lin­di­ği gibi, 10 yıla yakın zaman ön­cey­di, yaz­dı­ğı­mız bir arz ve talep yazı üze­ri­ne, Sağ olsun o günün Va­li­si du­ru­ma el koydu, uzman eki­biy­le vaki top­lan­tı­lar yap­ma­sı­nın ar­dın­dan, ha­zır­la­nan dosya, El­bis­tan-Kah­ra­man­ma­raş, Adana ve An­ka­ra ara­sın­da do­ku­nan mekik so­nu­cu ha­zır­la­nan dosya, Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim Ba­kan­lı­ğı’nda bek­le­mek­tey­di.
Bir süre önce; de­ğer­li Ba­ka­nı­mız Sayın Murat KURUM'u, ili­miz Çevre Mü­dü­rü Sayın Osman ARI­KAN'ın ara­cı­lı­ğıy­la, kur­du­ğu­muz ile­ti­şi­me ver­dik­le­ri cevap:"2022 Nisan so­nu­na doğru uzman ekip ge­lecek" müj­de­si­ne ulaş­mış­tık.
Bu Müjde, bir hafta önce ger­çek­leş­miş, çoğu pro­fe­sör 12 ki­şi­lik uzman bir ekip, El­bis­tan'ımızı şe­ref­len­dir­miş­ler, Be­le­di­ye­mi­zin İmarla il­gi­li eki­bi­nin de ka­tıl­dı­ğı gü­zi­de heyet, Cey­han Nehri mem­ba­ın­dan, Bat­tal köp­rü­sü alt ke­si­mi su­ça­tı­na kadar, in­ce­le­me­le­rin­den sonra yap­tık­la­rı DI­ZAYN ra­po­ru­nu, yakın bir za­man­da ha­zır­la­yıp, Muh­te­rem Ba­ka­nı­mız Murat KURUM'A arz ede­cek­le­ri mem­nu­ni­yet­le öğ­re­nil­di. Bu, olum­lu ve güzel ge­liş­me­le­ri, Mil­let­ve­ki­li­miz ve AK Parti Grup Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sayın Mahir ÜNAL'IN da takip et­ti­ği­ni mem­nu­ni­yet­le öğ­re­ni­yo­ruz.
Malum, ge­çir­di­ğim bir kalp ame­li­ya­tı se­be­biy­le, sözü geçen gü­zi­de he­yet­le gö­rü­şüp, ta­nı­şa­ma­dım. Ancak, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Meh­met Gür­büz, ken­di­si­nin ilçe dı­şın­da ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la, İmar gö­rev­li­si­ni, he­yet­le bir­lik­te ça­lış­tık­la­rı bil­gi­si­ni ver­miş­ti, sor­mam üze­ri­ne.
Bir ayrı pa­rag­ra­fa ge­çi­yo­rum, iz­ni­niz­le: Cum­hur­baş­ka­nı­mız, Baş­ko­mu­ta­nı­mız Sayın Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN, Tak­dir ve teb­ri­ke lâyık öyle, de­ğer­li, ba­şı­mı­za taç edecek Ba­kan­lar seç­miş ki, ne kadar met­het­sek az di­ye­bi­li­riz. İşte bu se­bep­ten­dir ki, 21 yıl­dan beri, hep ik­ti­dar­da kal­ma­sı­nın sırrı da bu olsa, böy­le­ce de bu sır çö­zül­müş olsa gerek diye dü­şü­nü­yo­rum.
Bir örnek; Çevre, Şe­hir­ci­lik ve Iklım De­ği­şik­li­ği Ba­ka­nı­mız, Sayın Murat KURUM'un, Cey­han Neh­riy­le il­gi­li, gön­de­re­ce­ği uzman he­ye­tin, sö­zü­nü et­ti­ği­miz ta­rih­te, El­bis­tan'a gel­me­le­ri ve ge­re­ken in­ce­le­me­le­ri yap­ma­la­rı. Zira, "DEV­LET va­tan­da­şı­na yalan söy­le­mez" fel­se­fe­si bu­ra­da tes­cil­len­miş olu­yor. Sağ ol­sun­lar, var ol­sun­lar.
Ma­as­se­lâm. Kalın sağ­lı­cak­la.

...........................................................................................................................................................

KISA KISA HA­BER­LER, BA­ZI­LA­RIN­DA DA; ESPRİLİ YO­RUM­LAR:


-Mal­ko­çoğ­lu, Bat­tal­ga­zi ve Kara Murat ka­rak­ter­le­riy­le; Türk si­ne­ma­sı­na dam­ga­sı­nı vuran Cü­neyt Arkın 85 ya­şın­da vefat etmiş. Allah rah­met ey­le­sin. "Her canlı ölümü ta­da­cak­tır" Ayet buy­ru­ğu, bi­lin­di­ği gibi.
-29 İl'de ya­pı­lan Demir Yum­ruk Ope­ras­yo­nun­da; De­mir-Çe­lik sek­tö­rü­nü ele ge­çi­rip, 185 mil­yar li­ra­lık sahte fa­tu­ray­la vur­gun yapan çe­te­le­rin ev ve iş yer­le­rin­de ara­ma­lar­da ruh­sat­sız si­lâh­lar, yüklü mik­tar­da para ve ziy­net eş­ya­la­rı ele ge­çi­ril­miş, üç çete li­de­ri ve 280 kişi gö­zal­tı­na alın­mış, şüp­he­li diğer sek­tör­le­re de ope­ras­yon ya­pı­la­cak­mış.
-Daha ön­ce­le­ri vaki yaz­mış­tık; Tür­ki­ye: sah­te­kâr­lar, do­lan­dı­rı­cı­lar, vur­gun­cu­lar ve daha nice böy­le­le­ri­nin Cen­ne­ti. El­bet­te on­la­rın Cen­ne­ti ola­cak... "Neden mi?" de­nil­di: bi­li­yor­lar ki, cay­dı­rı­cı ceza yok. Bir­kaç ay hapsi ta­ki­ben çı­ka­cak­lar, bu re­za­let ve me­lâ­net iş­le­ri yap­ma­ya devam ede­cek­ler...
Söz ye­rin­de söy­le­nir: Bu ve ben­ze­ri suç­la­ra cay­dı­rı­cı ceza ka­nu­nu çı­kart­ma­yan; il­gi­li ve yet­ki­li­le­rin ku­lak­la­rı çın­la­sın de­mek­le ye­ti­ni­yo­ruz...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Göçer - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

01

Ökkeş Yüksel - Elbistan 'in gözü ,kulağı olan Mehmet Abimiz çok şükür sağlığına kavuştu .Elbistan tekrar diline kavuştu. Mehmet Göçer demek Elbistan demektir. Yıllar bunu değiştirmedi .Elbistan'ın hafızası ve dili olan Mehmet Göçer abimize nice sağlıklı güzel günler dileklerimle.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Temmuz 10:44