VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük...

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Fen Fakültesi VRF Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İHALE KAYIT NUMARASI                    : 2024/184491

1-İDARENİN

 a)ADRESİ                                                                    : Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı No:251/A 46040 Avşar Kampusu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

 b) TELEFON VE FAKS NUMARASI      : 344 300 12 51 – 344 300 12 56

 c)ELEKTRONİK POSTA ADRESİ          : [email protected]

 ç) İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ

  İNTERNET ADRESİ                             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

 a) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI                      : Fen Fakültesi VRF dış ünitesi değişimi 2 adet, Rektörlük VRF tesisatının yenilenmesi 1 takım.

 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 b) YAPILACAĞI YER                                       : Avşar Kampüsü - Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ

 c) İŞE BAŞLAMA TARİHİ                                              : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 ç )İŞİN SÜRESİ                                                : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

 3-İHALENİN

 a) YAPILACAĞI YER                                                   : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarı 251/A 46040 Avşar Kampusu Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

 b) TARİH VE SAATİ                                         : 11.03.2024- 10:00

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’ ’de yer alan C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ I. ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ benzer işlere denk sayılacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği Bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01987998

26 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar