AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ONİKİŞUBAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli İş Makinel...

ONİKİŞUBAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli İş Makinelerinde ve diğer ormancılık faaliyetlerinde 2024 yılında kullanılmak üzere motorin (diğer) ve kurşunsuz benzin 95 oktan ve araçlarda kullanılmak üzere Adblue alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1586470

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ONİKİŞUBAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

NECİP FAZIL MAHALLESİ 50002 SOKAK NO: 9 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

03442344401 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli İş Makinelerinde ve diğer ormancılık faaliyetlerinde 2024 yılında kullanılmak üzere motorin (diğer) ve kurşunsuz benzin 95 oktan ve araçlarda kullanılmak üzere Adblue alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 120.000 litre Motorin (Diğer) ve 1.000 Litre Adblue
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Merkezi Sınırları içerisinde Kahramanmaraş-Adana yolu Kahramanmaraş Şehir Otogarı, Kahramanmaraş-Kayseri yolu Kılavuzlu Köprüsü ve Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Merkezi Kuzey Çevre Yolu uç sınır olmak üzere ve yerleşim yeri içerisinde isteklinin sahibi ya da ortağı olduğu akaryakıt istasyonundan iş makinelerinin depolarına günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi halinde yangın mahallinde çalışan tüm araçlara ve iş makinelerine ve Suçatı Orman İşletme Şefliği İdare Binası bünyesinde bulunan 2.500 Litrelik Akaryakıt Tankına akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır. Özellikle şehir içlerine giremeyecek iş makinelerine akaryakıt ikmali, idarenin belirleyeceği uygun yerde ve idarenin belirleyeceği saatte yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren, alıma konu akaryakıt ürünleri ve adblue bitene kadar veya 31.12.2024 (31.12.2024 dahil) tarihine kadar peyder pey olarak ilgili akaryakıt istasyonundan teslim alınacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi halinde yangın mahallinde çalışan tüm araçlara ve iş makinelerine ve Suçatı Orman İşletme Şefliği İdare Binası bünyesinde bulunan 2.500 Litrelik Akaryakıt Tankına akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır. Özellikle şehir içlerine giremeyecek iş makinelerine akaryakıt ikmali, idarenin belirleyeceği uygun yerde ve idarenin belirleyeceği saatte yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Onikişubat Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge
2-) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi 

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

5-) İstekliler; Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Merkezi sınırları içerisinde, Kahramanmaraş-Adana yolu Kahramanmaraş Şehir Otogarı, Kahramanmaraş-Kayseri yolu Kılavuzlu Köprüsü ve Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Merkezi Kuzey Çevre Yolu uç sınır olmak üzere ve yerleşim yeri içerisinde kendi sahibi ya da ortağı olduğu akaryakıt istasyonunun mevcut olduğunu belgeleyecektir.

Yukarıda belirtilen belgeler ile ilgili bilgiler Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01960876

30 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar