TAŞINMAZ KİRA İLANI

İLAN ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 1- İHALENİN KONUSU: a)  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 07.11.2...

İLAN

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- İHALENİN KONUSU:

a)  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 07.11.2023 tarih ve 211 sayılı Belediye Encümen Kararı gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 3 (Üç) yıllığına açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

İhale aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde Elbistan Belediyesi Meclis salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır

S.NO

MAHALLE

MEVKİİ

NİTELİK

DURUMU

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜMÜ

1 YIL. MUH. BED.

GEÇ TEM.

İH. SAATİ

İH. TARİHİ

1

PINARBAŞI

ÇINARALTI SOS. TES. LOKANTA

İŞYERİ

1499

1

70.000,00 TL

6.300,00 TL

14:10

22.12.2023

2

GÜNEŞLİ

 İSRAFİL KARGI PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN AİLE ÇAY BAHÇESİ (BÜFE)

İŞYERİ

6178

3

110.000,00 TL

9.900,00 TL

14:25

22.12.2023

 

3- TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

a) Taşınmazın kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır.

b) İhaleye girmek isteyen istekliler ihale ile ilgili idari şartnameyi Elbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir şefliğinden ücretsiz görebilirler.

4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, KESİN TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a) Kiraya verilecek taşınmazın 3 yıllık muhammen bedeli (KDV Hariç) 2. maddede belirtilmiştir.

b) İhaleye katılmak isteyenlerin 3 yıllık muhammen bedeli üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı, İhale saatinden önce Belediyemizin Halk Bankası Elbistan Şubesindeki TR57 0001 2009 4730 0004 0000 03 İBAN hesabına veya Belediye veznesine ihale saatinden önce yatırmış olmaları veya bu maddenin ç/2 ve ç/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekmektedir.

c) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.

ç) Teminat olarak;

1- Tedavüldeki Türk Parası,

2-  Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) kabul edilecektir.

d) İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorundadır. ( DİK - 57. Madde )

e) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

5- KİRA ARTIŞ ORANI VE ÖDEME ŞEKLİ:

a) Birinci yılın kira bedeli, KDV, Tellâliye ve İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak ödenecektir.

b) Diğer yılların kira bedelleri, 2 ve 3. yıllar için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranından yüksek ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Geçici 1. Maddesinde belirtilen orandan aşağı olmamak koşuluyla kira dönemlerinde Belediye encümeni tarafından belirlenmesi suretiyle her yıl sözleşme tarihinde ödenecektir.

c) Belirlenen muhammen bedel, vergi resim, harç vs. hariç fiyatlarıdır. Bu fiyatlara ihale bedeli üzerinden KDV, Tellâliye ve İhale kararlarına ait damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi eklenecektir.

ç) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına gelir kaydedilir.

6- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

a) İhaleye gerçek kişi olarak katılması halinde;  

     1- Nüfus cüzdan sureti,

     2- Tebligata esas ikametgâh belgesi veya işyeri adres beyanı,

     3- İhaleye ortak olarak girenler için, noter onaylı adi ortaklık sözleşmesi

b) İhaleye tüzel kişi olarak katılması halinde; 

     1- Tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

     2- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri,

c)  Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu,

ç) İlk ilan veya ihale tarihi itibariyle ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Tüzel kişilerde ve vekâleten ihaleye katılımlarda temsile yetkili ve vekil kişi dâhil),

e) İhale şartname bedeli 500,00 TL (Beş yüz Lira)  olup, ödendiğine ilişkin makbuz,

f) 2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,

g) İhaleye vekâleten girenler için noter onaylı vekâletname ve vekilin imza beyannamesi

İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişinin ihaleyi aldıktan en geç bir ay içerisinde vergi mükellefi olduğuna dair belgeyi ilgili Müdürlüğe teslim etmesi şarttır.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadarElbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine teslim etmeleri şarttır.

7- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

A) İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ç)  (a), (b) ve bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

C) Elbistan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe,

     ihaleye katılamazlar

Ç) Elbistan Belediyesine karşı mahkemelerde davacı ve davalı olanlar ve Belediyesine karşı icra takibi başlatmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İhale ile diğer şartlar İhale İdari Şartnamesinde mevcut olup;

     İlgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No ILN01946161

15 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar