İlk sı­ra­yı dep­rem, ikin­ci sı­ra­yı ise El­bis­tan aldı

Dün­ya­nın en büyük arama mo­to­ru Go­og­le ta­ra­fın­dan pay­la­şı­lan arama trend­le­ri lis­te­sin­de, Tür­ki­ye’de ilk sı­ra­yı dep­rem alır­ken El­bis­tan ne­re­de so­ru­su ise ikin­ci sı­ra­ya yer­leş­ti.


Dün­ya­nın en büyük arama mo­to­ru Go­og­le 2023 yı­lı­nın en çok ara­nan ke­li­me­le­ri lis­te­si­ni pay­laş­tı.
Her yıl dünya ça­pın­da ya­pı­lan öne çıkan ara­ma­la­rı pay­la­şan Go­og­le, bu yıl so­nun­da da yılın trend olan ara­ma­la­rı­nı açık­la­dı. Hem Tür­ki­ye’de hem de dünya ça­pın­da açık­la­nan 2023 Yılı Arama Trend­le­ri’ne ek ola­rak Go­og­le Arama’nın 25. Yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la dünya ge­ne­lin­de 25 yıla ya­yı­lan po­pü­ler arama trend­le­ri kul­la­nı­cı­lar­la pay­la­şıl­dı.
Tür­ki­ye'nin 2023 Yı­lı­nın Arama Trend­le­ri lis­te­le­rin­de öne çı­kan­lar ise şubat ayın­da ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti ve mayıs ayın­da ya­pı­lan Genel Se­çim­ler ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Se­çim­le­ri oldu.
Arama mo­to­ru­na ya­zı­lan ‘Ne­re­de?’ baş­lı­ğın­da ise ilk sı­ra­da ‘dep­rem ne­re­de oldu?’ so­ru­su­nun ce­va­bı aran­dı.
İkinci sı­ra­yı ise, 6 Şubat’taki dep­rem­le­rin ikin­ci­si­nin mer­kez üssü El­bis­tan aldı. Daha ön­ce­den ya­pı­lan rö­por­taj­lar­da ülke sa­nı­lan El­bis­tan, asrın fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan ülke ge­ne­lin­de­ki in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın merak et­ti­ği yer­le­rin ba­şın­da geldi.
‘Ne­re­nin pla­ka­sı?’ şek­lin­de­ki ara­ma­da ise Kah­ra­man­ma­raş’ın plaka kodu olan ‘46’ se­ki­zin­ci sı­ra­da yer buldu.

13 Ara 2023 - 15:54 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız