KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF KIRTASİYE VE MUHTELİF TEMİZLİK...

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF KIRTASİYE VE MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1317235

1-İdarenin

a) Adı

:

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi 14064 Sokak 134/A 46100 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442124646-1212 - 3442124654

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF KIRTASİYE VE MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. KISIM TOPLAM 43 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ VE 2. KISIM TOPLAM 34 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Onikişubat Belediyesi 2. Kat, Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Tüm ürünler işe başlama tarihinden itibaren 30.09.2024 tarihleri arasında; peyder pey teslim alınacaktır. İdarenin belirlediği ürünleri, gerekli gördüğü miktarda sipariş vermesinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde teslimi gerçekleşecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024 tarihinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Onikişubat Belediyesi 2. Kat, İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. kısımda (kırtasiye malzemesi) yer alan 43 kalem ürün için İhale Birimine birer numune teslim edilecek ve numune tutanağında yer alan numune alındı numarası yeterlik bilgisi tablosunda belirtilmek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. kısım için Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş olan Muhtelif Kırtasiye Malzemesi Mal Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. kısım için Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş olan Muhtelif Temizlik Malzemesi Mal Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01937532

23 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar