LİSANS SATIN ALINACAKTIR

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILAN LİSANSLARIN YENİLENMESİ, BAKIM VE DESTEK ALIMLARI mal alımı 4734 sayılı...

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILAN LİSANSLARIN YENİLENMESİ, BAKIM VE DESTEK ALIMLARI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1299645

1-İdarenin

a) Adı

:

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi 14064 Sokak 134/A 46100 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442124646 - 3442124654

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILAN LİSANSLARIN YENİLENMESİ, BAKIM VE DESTEK ALIMLARI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET LİSANS YENİLENMESİ BAKIM VE DESTEK ALIMLARI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tüm lisans işlemleri tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024 tarihinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Onikişubat Belediyesi 2. Kat, İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Yeterlik Sertifikaları

İstekliler; Trend Micro Deep Security Distiribütör Onaylı Yetkili Satıcı Belgesi, Ccna/Hcna Sertifikası, Fortinet Select Partner Yetkili Belgesi Ve Fortinet Nse4 Sertifikası, 3cx İntermediate Sertifikası Ve Advanced Sertifikası, Data Yedekleme Konusunda Sertifika, Ibm System Storage Teknik Sertifika, Wmware Partner Belgesi ve Avilion Yönetici Sertifikası belgelerini yeterlik tablosunda sunmaları gerekmektedir. Belgeleri sunmayan istekliler değerlendirme dışı kalacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01936265

22 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar