2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKOĞLU İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM ÖĞRENCİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 12 İlkokul/Ortaokul/Lise Öğrencilerine Malzeme Dahil 90...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 12 İlkokul/Ortaokul/Lise Öğrencilerine Malzeme Dahil 90 İş Günü 63000 Öğün Öğle Yemeği Pişirilmesi Ve Dağıtılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN       :           2023/713625

 

1-İdarenin

a) Adı               : TÜRKOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi          :İstasyon Mah. Atatürk Cad. 46800 TÜRKOĞLU/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası      : 0344 216 60 70 – 0344 216 60 73

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

                                                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı   : 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHRAMANMARAŞ İLİ TÜRKOĞLU İLÇESİNDE TAŞIMA

              KAPSAMINDA BULUNAN 12 İLKOKUL/ORTAOKUL/LİSE ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DAHİL 90 İŞ

              GÜNÜ 63000 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ PİŞİRİLMESİ VE DAĞITILMASI İŞİ

 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 90 İŞ GÜNÜ 63.000 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :

1-Doluca Şehit Ali Can İlkokulu 2-Doluca Şehit Ali Can Ortaokulu 3-Kırmakaya Şehit Ali Evran İlkokulu 4-Kırmakaya Şehit Ali Evran Ortaokulu 5-Küçükimalı İlkokulu 6-Küçükimalı Ortaokulu 7-Murat Çakıroğlu İlkokulu 8-Murat Çakıroğlu Ortaokulu 9-Uzunsöğüt Ortaokulu 10-Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu 11-Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-Yeşilyöre Çok Programlı Anadolu Lisesi

 

ç) Süresi/teslim tarihi     : İşe başlama tarihi 11.09.2023, işin bitiş tarihi 19.01.2024

 

d) İşe başlama tarihi      : 11.09.2023

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 07.08.2023 - 13:30

 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :

Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini sürdüren, yetkili kuruluşlardan aldıkları, yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri yapmaya yeterli olan "İşletme Kayıt Belgesi"nin aslını veya aslı idarece görüldüğü onaylanan suretini veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

İstekliler; ilgili mevzuat gereği yetkili olan kurum veya kuruluşlardan (Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Meslek Odası vb.)  mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan, günlük üretim miktarı yemek verilecek öğrenci sayısının 2/3 ü (467 Adet/gün tabldot kapasiteli) kadar  kapasite raporu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve idarenin isteği halinde sunulacaktır. (Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.)

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS 13075 (Ham, Yarı Mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalajlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarını özellikleri gıda taşıma hizmeti veren iş yerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları kapsar.) belgesine haiz olacaktır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş malzemeli/malzemesiz yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01862190

21 Tem 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar