Far avı yapan şah­sı­la­rın araç­la­rı­na el ko­nul­du

Nur­hak’ta ya­sa­dı­şı ola­rak farla tav­şan av­la­yan 4 şahsa, 21 bin lira idari para ce­za­sı ke­si­lir­ken 2 adet mo­to­sik­let ve 1 adet oto­mo­bil ile tü­fe­ğe el ko­nul­du.

Büyütmek için resme tıklayın

Nur­hak il­çe­sin­de göz­le­ri­ne araç farı tu­ta­rak tav­şan av­la­yan 4 şahıs, hem 21 bin lira ceza yedi hem de ava çık­tık­la­rı araç­la­rın­dan oldu.
Tür­ki­ye’de, ‘far avı’ ola­rak bi­li­nen ve özel­lik­le tav­şan­la­rı ta­ma­men sa­vun­ma­sız bı­ra­kan yön­tem­le av­la­nan­la­ra yö­ne­lik de­ne­tim­ler sü­rü­yor. Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar (DKMP) El­bis­tan Şef­li­ği ekip­le­ri, yaban tav­şan­la­rı­nın, göz­le­ri­ne tu­tu­lan far ışığı ne­de­niy­le ge­çi­ci kör­lük ya­şa­yıp hedef ha­li­ne gel­me­me­si böl­ge­yi karış karış in­ce­li­yor.
‘Far avı’ de­ne­ti­mi­ne çıkan DKMP El­bis­tan Şef­li­ği ekip­le­ri, Nur­hak il­çe­si­nin Yı­la­no­va­sı kır­sa­lın­da 4 şah­sın bu yön­tem­le ya­sa­dı­şı av­lan­dı­ğı­nı be­lir­le­di. Söz ko­nu­su şa­hıs­la­ra, 4915 sa­yı­lı Kara Av­cı­lı­ğı Ka­nu­nu’na mu­ha­le­fet su­çun­dan top­lam 21 bin lira idari para ce­za­sı ke­sil­di. Şa­hıs­la­rın, ya­sa­dı­şı avda kul­lan­dı­ğı 1 oto­mo­bil, 2 mo­to­sik­let ve tü­fe­ğe de mül­ki­ye­ti ka­mu­ya ge­çi­ril­mek üzere el ko­nul­du.
Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar (DKMP) El­bis­tan Şef­li­ği ekip­le­ri­nin av ko­ru­ma ve kont­rol fa­ ali­yet­le­ri­ni ara­lık­sız ola­rak sür­dü­re­ce­ği be­lir­til­di.

24 Ara 2022 - 14:37 Kahramanmaraş- Güncel