Pen­çe-Ki­lit ope­ras­yo­nun­dan Gök­sun’a acı haber

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nce (TSK) Irak’ın ku­ze­yin­de terör yu­va­la­rı­nı yok etmek ama­cıy­la baş­la­tı­lan Pen­çe-Ki­lit ope­ras­yo­nun­da çıkan ça­tış­ma­da ağır ya­ra­la­nan Gök­sun­lu uzman çavuş Murat Yıl­dı­rım (36), kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de kur­ta­rı­la­ma­ya­rak şehit düştü.

Haber albümü için resme tıklayın

Hak­ka­ri İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’nca Irak’ın ku­ze­yin­de icra edi­len Pen­çe-Ki­lit ope­ras­yo­nu es­na­sın­da bö­lü­cü terör ör­gü­tü men­sup­la­rıy­la sağ­la­nan sıcak te­mas­ta Gök­sun il­çe­si­ne bağlı Ta­şo­luk Ma­hal­le­si nü­fu­su­na ka­yıt­lı pi­ya­de uzman çavuş Murat Yıl­dı­rım (38) ağır ya­ra­lan­dı. Silah ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ça­tış­ma böl­ge­sin­den alı­nan Yıl­dı­rım, Çu­kur­ca Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Yıl­dı­rım, bu­ra­da dok­tor­la­rın tüm mü­da­ha­le­si­ne rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak şehit oldu.
Evli ve 3 çocuk ba­ba­sı olan şe­hi­din acı ha­be­ri Ta­şo­luk Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan aile­si­ne tez ulaş­tı. Şa­ha­det ha­be­ri, Gök­sun Kay­ma­ka­mı Ümit Şeref Ka­ya­can, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Coş­kun Aydın, Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Mutlu Kaya ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Üs­teğ­men Mus­ta­fa Ka­ra­ka­ya ta­ra­fın­dan ve­ril­di.Oğul­la­rı­nın şa­ha­det ha­be­ri­ni alan aile fert­le­ri göz­yaş­la­rı­na bo­ğu­lur­ken; ya­kın­la­rı ve ma­hal­le sa­kin­le­ri de acılı aile­yi yal­nız bı­rak­ma­dı.
Şehit Yıl­dı­rım’ın baba ocağı ve çev­re­si Türk bay­rak­la­rı asıl­dı.