Al­pe­ren Ocak­la­rı’ndan Kur­naz’a pla­ket

Al­pe­ren Ocak­la­rı Eği­tim Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Vakfı El­bis­tan İlçe Baş­ka­nı Tol­ga­han Bö­lük­ba­şı, top­lum­sal bir yar­dım­laş­ma ha­re­ke­ti­ne ön­cü­lük eden Yusuf Kur­naz’a, ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim etti.

Haber albümü için resme tıklayın

Ha­yır­se­ver­le­rin yar­dım elini ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­ler­le maz­lum­la­ra ulaş­tır­ma­da köprü gö­re­vi gören El­bis­tan­lı yar­dım­se­ver esnaf Yusuf Kur­naz, ‘Gö­nül­lü­ler Ma­ğa­za­sı’ pro­je­si ile yeni bir iyi­lik ha­re­ke­ti­ne ön­cü­lük etti. Pa­ra­nın geç­me­di­ği Gö­nül­lü­ler Ma­ğa­za­sı’nı zi­ya­ret eden Al­pe­ren Ocak­la­rı Eği­tim Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Vakfı El­bis­tan İlçe Baş­ka­nı Tol­ga­han Bö­lük­ba­şı, Kur­naz’dan ma­ğa­za hak­kın­da bilgi aldı.
Kur­naz’ın, iyi­lik ve yar­dım ça­lış­ma­la­rı nok­ta­sın­da il­çe­de önem­li bir so­rum­lu­luk üst­len­di­ği­ni be­lir­ten Bö­lük­ba­şı, “De­ğer­li es­na­fı­mı­zın bu ça­ba­la­rı, top­lu­mun ta­ma­mı ta­ra­fın­dan tak­dir­le kar­şı­lan­ mak­ta­dır. Biz­ler de ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.
Bö­lük­ba­şı, “El­bis­tan’ın de­ğer­li es­naf­la­rın­dan Sayın Yusuf Kur­naz be­ye­fen­di­nin ha­yır­se­ver­le­rin kat­kı­la­rı ile açmış ol­du­ğu Gö­nül­lü­ler Ma­ğa­za­sı­nı zi­ya­ret ettik. Yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­dik ve ma­ğa­za­yı gezme im­ka­nı bul­duk. Top­lum­sal da­ya­nış­ma­nın en güzel ör­nek­le­rin­den bi­ri­ne imza atan Kur­naz, hiç­bir kar­şı­lık bek­le­me­den bu ça­lış­ma­lar­da gö­nül­lü olu­yor. Biz de bu ça­ba­la­rı ve gay­ret­le­rin­den do­la­yı ken­di­si­ne ve eki­bi­ne bütün ulaş­mış ve ula­şa­ca­ğı aile­ler adına te­şek­kür pla­ke­ti sun­duk” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kur­naz da, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti be­lir­te­rek, “Bu ma­ğa­za­da ve yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da ha­yır­se­ver­le­rin emeği var. Biz sa­de­ce ema­net­çi­yiz. Veren elden alan ele köp­rü­yüz. Al­pe­ren Ocak­la­rı Eği­tim Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Vakfı El­bis­tan İlçe Baş­ka­nı Tol­ga­han Bö­lük­ba­şı’na ne­za­ke­tin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.

03 Haz 2022 - 18:00 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel