banner136
banner191
banner162

Milli Emlak, 84 taşınmazı satacak, 83’ü aynı mahallede
banner167

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Karahasanuşağı ve Bakış Mahalleleri’nde yer alan konut alanı vasfındaki 84 adet taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazlardan 83’ü Karahasanuşağı Mahallesi’nde yer alıyor. Bakış Mahallesi’nde ise 1 taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki konut alanı niteliğindeki taşınmazlar için 5 bin ila 14 bin lira arasında muhammen bedel belirlendi. Bu arsaların büyüklüğü ise 425-954 m² arasında değişiyor. Bakış Mahallesi’ndeki 3 bin 192 m² büyüklüğündeki arsa için de 60 bin lira muhammen bedel konuldu.

Taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale tarihi ise 8 Temmuz 2021 olarak belirlendi. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge,  tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi,  gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.