banner108
Tarihimizi millete iyi öğretmek icap eder. Bu bütün dünyada böyledir. Milletler medenileştikçe tarih tedrisatı ehemmiyet kesbeder. Bir milletin ilerlemesi, hatta yaşaması için, tarih şuuruna sahip olması lazımdır. Tarih, geleceğimiz için sonsuz bir kaynaktır."
Prof. Dr. Halil İnalcık
İngilizler, Maraş, Antep, Urfa gibi Güney Anadolu vilayetlerini işgal etmenin yanında bölücülük faaliyetlerine başladılar. Çünkü Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın, öncülüğünde doğmakta olan milli hareketi yok etmek için ısrarla bölücülük hareketlerine önem veriyorlardı. Bu sıralarda Türkiye'de incelemelerde bulunan Amiral Bristol, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına, çektiği 30 Eylül 1919 tarihli telgrafında; olağanüstü yetkilerle donatılmış olan İngiliz Binbaşısı Edward William Charles Noel (Edward Covbertin Noel (d.1886-ö.1940)’in faaliyetlerinin güvenilir kaynaklardan öğrenildiğini, İngilizlerin Kürtleri kullanarak Anadolu'da oluşmakta olan milliyetçi akımı boğmak istediğini bildirmiştir. Bölgemizi yakinen ilgilendirdiği için bu konuyu biraz daha açalım.         
 İngilizler, Arapları, İngiliz altınları desteği ile Türklere karşı örgütleyen ve bu konuda başarılı olan casus Albay Thomas E. Lawrence gibi Binbaşı Edward William Charles Noel ‘de Kürtleri organize için görevlendirilmişti. Noel’in öncelikli görevi, Doğu’da ki Kürt aşiret reisleriyle görüşerek onları Atatürk’ün başlatmış olduğu Milli Hareket’e tavır almalarını sağlamaktı.               
1886 yılında doğan Noel, yetenekli bir subaydı. İlk görev yeri Hindistan, ikinci görev yeri İran’dı. Noel, daha önce Tatarları ayaklandırmak istemiş ancak İngiltere buna izin vermemişti. Tecrübeli Noel, şimdi de Kürtleri ayaklandıracaktı. Bu iş için Kürtçe de öğrenmişti.   Noel, Kürt ayaklanması için ilk adres olarak Bedirhani Aşireti’ni seçmişti. Casus Noel, Doğu Anadolu’da Kürt aşiret liderlerini ziyaret ederek onlara bol keseden vaatlerde bulunmuştur. Kürt liderlerinden Abdülkadir Bedirhanoğulları, Şeyh Halil ve kardeşi Hasan, Atmalı aşiretinden Yakup Paşa, Noel’in temas kurduğu Kürt aşiretlerinden bir kaçıdır. Noel, Kürtleri Milli Hareket’e karşı ayaklandırmak için sadece Kürtleri kışkırtmakla kalmamış, bizzat onlarla birlikte hareket etmiştir. Örneğin Bedirhanilerden Kamuran Bedirhani ve Harput Valisi Ali Galip’le birlikte Sivas Kongresi’ni basmaya ve Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ‘ yı öldürmeye teşebbüs etmiştir.
 1918’de Anadolu’yu işgal eden İngiltere, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)’nın önderliğinde ki Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarısız olması için gizli açık birçok oyuna başvurmuştur. İstanbul başta olmak üzere birçok kente asker çıkarmış, birçok kente kontrol subayları göndermiş, işgalci Yunan ordusunu desteklemiş ve Anadolu’yu bölüp parçalamak için azınlıkları, özellikle de Kürtleri kışkırtmıştır. İngiliz emperyalizmi, Milli Hareket’in başarısız olması için bu hareketin lideri Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)’yı ortadan kaldırmak istemiş, bunun için İstanbul Hükümeti ve Sadrazam Damat Ferit Paşa ile işbirliği yapıp ayrılıkçı Kürt aşiretlerini kullanmıştır.
Nitekim 1919’un sonlarında ki Mustafa Kemal Paşa(Atatürk)’ ya suikast planını, Kürt aşiretlerini Milli Harekete karşı ayaklandırmak için uğraşan Binbaşı Noel, Elazıg Valisi Ali Galip organize etmiştir.  İşgalci İngilizler ve Damat Ferit Paşa Hükümeti, Sivas Kongresi’ni dağıtarak Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)’yı ortadan kaldırmak için ayrılıkçı Kürtlerinde içinde olduğu bir komplo düzenlemişlerdir. Bu komploya Elazıg Valisi Ali Galip Bey, Malatya Mutasarrıfı Halil Bey, İngiliz İstihbarat Binbaşısı Noel ve Kürdistan Teali Cemiyeti kurucularından ayrılıkçı Kürt aşiret liderlerinin oğulları katılmışlardır. Bu planlar İstanbul’da hazırlanmıştır. 
 İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi’ni dağıtmak için bir ara Kayseri Milletvekilliği yapan Kurmay Albay Ali Galip Bey’i Elazığ (Elaziz) valiliğine getirmiştir. Sadrazam Damat Ferit, bu önemli işi yerine getirmesi halinde Ali Galip’e Sivas Valiliği ve 3. Ordu Komutanlığı teklif etmiş, Ali Galip bu teklifleri kabul ederek çalışmalara başlamıştır.
Bunun üzerine 3 Eylül 1919’da Ali Galip’e, Damat Ferit Paşa Hükümeti Dahiliye        (İçişleri Bakanı) Adil Bey’le harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa’nın imzalarını taşıyan bir yazı göndermiştir. Bu yazıda “Erzurum Kongresi’ni toplayanların şimdi de Sivas’ta bir kongre toplayacakları anlaşılmaktadır. Bu gibi durumlardan endişelenen İtilaf Devletleri’nin kıyılarımıza asker çıkarmaları ve bununla da yetinmeyerek ülkemizin iç kısımlarına girme ihtimalleri güçlüdür. Bu durumu önlemek için, Sivas’ta bir kongrenin toplanmasına imkan vermemek gerekir. Bundan dolayı da Sivas’ta güvenilir bir valiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle sizi oraya gönderiyoruz. Önce de bildirildiği gibi, Kürtlerden toplayacağınız 100-150 kişilik bir kuvvetle Sivas’ı basıp valiliği ve komutanlığı üzerinize aldıktan sonra Milli Hareketle ilgili olanları tutuklayınız ve İstanbul’a gönderiniz. Bu şekilde ki davranış, hükümetin nüfuzunu arttıracak ve yabancıların kıyılarımıza asker çıkarmalarını önleyecektir. “denilmiştir.  
Bu talimat doğrultusunda Ali Galip, söz edilen 100 - 150 kişilik Kürt kuvvetlerini toplamak üzere Malatya’ya gelmiştir. Malatya’da buluşan Ali Galip ve Binbaşı Noel, Mutasarrıf Halil Rahmi Bey’in Rişvan Aşireti’nden kendilerine silah sağlanmasını istemişlerdir. Ali Galip Bedirhanlılardan bir 100-150 kişilk bir kuvvet oluşturmuş ve baskına gitmiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa(Atatürk) ve arkadaşlarının kararlılığı ve Dersimli (Tunceli)  Ferhatuşağı Aşireti’nden Diyap Ağa’nın yardımları ile bu baskın önlenmiştir.
Ayrıca, Kürtçü Noel’in elinde, kendisine gereken bütün kolaylıkların sağlanması konusunda İstanbul Hükümeti’nce verilmiş bir belge vardır. Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Adil Bey, Noel’e, postanelerden “şifreli telgraflaşma” yetkisi bile vermiştir. Atatürk ve yurtseverlerinin telgraflarını çeken posta memurlarının cezalandırıldığı o günlerde, İngiliz casusu Binbaşı Noel’in elini kolunu sallayarak postanelerden şifreli telgraflaşması anlamlıdır.
Böylece İstanbul Hükümeti’nin, Sivas’ı basıp Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)’ü ortadan kaldırma konusunda hem Ali Galip’le hem de casus Noel’le işbirliği yaptığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen bazı İngiliz yetkilileri Noel’in Malatya’da bulunmasının tamamen bir rastlantı olduğunu ileri sürmüşlerdir. İngiliz Baş Tercümanı Ryan” Noel yalnız istihbarat için Malatya’ya gitti. Ali Galip ile karşılaşması bir aksi tesadüftür” demiştir.          
Noel, Malatya’ya geliş nedenini soran Kolordu Komutanına “Doğu illerinde ki Kürt, Ermeni, Yahudi ve Türk nüfusunu saptamak için geldim.” Cevabını vermiştir. Noel’den kuşkulanan bu Kolordu Komutanı, Harbiye Nezareti’ne bir telgraf göndererek Noel’in tutuklanmasını istemiştir. Bu durumdan endişelenen Noel’de İstanbul’da ki İngiliz Yüksek Komiserliği’ne bir telgraf çekerek içinde bulunduğu durumdan ve şartlardan yakınmıştır:
Yanımda bulunan Bedirhanpaşazade Celadet Ali ile Kamuran Ali’nin tutuklanmaları hakkında Diyarbakır Kolordu Komutanlığı’ndan Malatya Süvari Alayı Komutanlığı’na resmen emir geldiğini hayretle haber aldım… Yanımda bulunarak bana verilen görevi sonuna kadar yapmak konusunda son derece ihtiyacım olan arkadaşlarımın tutuklanmalarının devlet için vahim sonuçları olacağının Osmanlı Hükümeti’ne bildirilmesi
Başarısız olan bu olaydan sonra Mustafa Kemal Paşa(Atatürk)’nın kendilerini tutuklanmasından korkan Ali Galip yanına Malatya Mutasarrıfı Halil Rahmi ve Hacı Kadir Ağa’yı alarak Kahta ve Urfa üzerinde Halep’e kaçmıştır. Kaçarlarken de Malatya mal sandığından senet karşılığında aldıkları 6000 lirayı yanlarında götürememişlerdir. Verdikleri senetteki şu ifadeler, Damat Ferit Hükümeti’nin “vatan hainliğinin” de en açık kanıtlarından biridir. “Mustafa Kemal Paşa’nın ortadan kaldırılması masrafına karşılık olmak üzere emre tevfikan 6000 lira alınmıştır. “  Binbaşı Noel’de 10 Eylül’de Malatya’dan ayrılıp Rişvan Aşireti’ne sığınmış, oradan da Halep’e geçmiştir.
Ali Galip ve Binbaşı Noel’in bu faaliyetlerini Sivas’tan takip eden Mustafa Kemal Paşa(Atatürk), Diyarbakır’da ki askeri yetkililerden, malum şahısların yakalanmasını istemiştir, ancak Diyarbakır’da ki Kurmay Başkanı, Halit Bey, 7-8 Eylül 1919’da verdiği cevapta durumu İstanbul’a sorduğunu söyleyince, Mustafa Kemal Paşa(Atatürk),ona şu telgrafı çekmiştir.
“Malum şahısların alçaklıkları ortaya çıkmıştır. İstanbul Hükümeti bu alçaklığa ortaktır. Oradan emir beklemek düşmana fırsat vermektir. Bu hususta tebligat yaparken, hiç kimseyi kararsızlığa düşürmeyecek şekilde, hemen emir vermek, vakit geçirmemek gerekir…”
 Mustafa Kemal Paşa(Atatürk), 10 Eylül’de 12. Alay Komutanı İlyas bey’e de şu talimatı vermiştir.
1-      Kaçakçıların süratle yakalanmaları
2-      Kürtçülük akımına asla elverişli bir ortam bırakılmaması
3-      Malatya’da mutasarrıflığı, Jandarma Komutanı Tevfik Bey’in üzerine alması; uygun namuslu ve vatansever bir zatın da Harput’a hemen valilik makamına getirilmesi.
4-      Malatya’da ve Harput’ta ki hükümet kuvvetlerini tamamen ele alarak vatan ve millet aleyhine hiçbir harekete meydan verilmemesi
5-      Kaçaklarla ayanların amansızca ve merhametsizce yok edileceğini ilanı ve namuslu halkın gerçek durumundan haberdar edilmesi.
6-      Milli varlığımızı tehlikeye sokacak olan yabancıların askerlerine de karşı konacağının belirtilmesi ve gerekli düzen ve tedbirlerin alındığının bildirilmesi.
 Atatürk,ayrıca Kılıç Ali ile Hüsrev Bey’i de Ali Galip’i durdurmakla görevlendirmiştir. Kılıç Ali, bir konvoyla Ali Galip’in bulunduğu Malatya’ya gitmiş ve gereken önlemleri almıştır, çareyi kaçmakta bulmuşlardır. Noel’e Ali Galip’in kaçarken bile mektuplaşmaları, onların birlikte hareket ettiklerinin en açık ispatlarından biridir.
 Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) 1927 yılında okuduğu Nutuk’ta bu olayı geniş şekilde anlatmıştır. İşte o anlatımdan bir bölüm:
Bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Buraya Galip Bey adında bir vali atanmış, geliyormuş.(…) Mr. Noel bir İngiliz binbaşısı, Bedirhanilerden Kamuran, Celadet ve Cemil Beylerle beraber yanlarında 15 kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya’dan gelmiş ve Mutasarrıf Bedirhani Halil Bey tarafından karşılanmışlardır. Harput Valisi de sözde posta hırsızını izliyormuş bahanesi ile otomobille Malatya’ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara Hısnımansur(Adıyaman)’da ki müfreze de verilmiştir. Bu İngilizlerin amacı, para ile memleketimizde propağanda yapmak ve bize karşı suikast düzenlemeye yöneltmek olduğu anlaşılmıştır.Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), çok haklıdır; gerçekten de İngilizlerin amacı” parayla, propagandayla Kürtlere Kürdistan kurma sözü vererek” onları ayaklandırıp Mustafa Kemal Paşa’yı yok etmek ve Milli Hareket’i bitirmektir.
Noel’in maskesi düşünce telaşlanan İngilizler, hemen harekete geçerek, Noel’in “Kürt propagandası” yapmadığını, tam tersine Kürt sorununda bir uzman olduğunu ve bölgeye barış götürmek için çalıştığını söylemişlerdir. Mr. Ryan, 4 Aralık 1919 tarihli raporunda Noel’i aklamak konusunda ki çalışmalarını şöyle anlatmıştır:
Reşit Paşa’yla Kürt meselesini görüştüm ve Albay Noel’in Malatya ziyaretinin yanlış yorumlandığını söyledim. Gerçi Majestenin hükümetinin, Kürt meselesinde büyük çıkarı olduğu doğrudur, bu sadece Mezopotamya (Irak)ile ilgilidir ve sırf orayı korumak içindir, dedim. Diyarbakır’da ki Türk memurların Bedirhan’ı ve hatta Binbaşı Noel’i tutuklamalarının kötü bir şey olduğunu, propaganda yapmadığını, Bedirhan’ın da Noel’e kılavuzluk ettiğin, amaçlarının o bölgede sulh ve sükûn götürmek olduğunu söyledim…”
Gelelim bizim bölgede ki Noel’in faaliyetlerine:   Binbaşı M.E. Noel’in, Maraş’ta faaliyet gösterdiği, Pazarcık’ta Sinemilli aşireti reisi Tapo Ağa (Gerçek adı Halil Ağa, ancak gençliğinde yuvarlak bir çocukmuş kendisine “Tapo” (şişko) lakabı takılmış ve günümüze değin öyle kalmıştır.) ile görüştüğü, Elbistan’dan geçerken Kürtçülük propagandası yaptığı ancak beklediği desteği, her iki kazada da göremeyince Malatya’ya geçtiği bilinmektedir.
Binbaşı Noel, propogandasında şu ayrımcılığın üstünde ısrarla durmuştur. “Siz Kürtler ve Ermeniler ari ırktansınız, Türkler ise Turani ırktandır. Onlarla hiçbir ırki bağlantınız yok, sizin kardeşleriniz Ermenilerdir. Onlarla birleşin ve birlikte hareket ederek Türkleri bu coğrafyadan kovunuz ve özgür vatanınıza kavuşunuz. “ diyerek Kürtler arasında bu propagandayı yürütmektedir. Ancak bu ırkçı ve bölücü söylevleri çevrede yeterince taraftar bulamamıştır.
 Bölgedeki faaliyetleri Heyet-i Temsiliye tarafından yakından izlenen ve Diyarbakır havalisinden İngiliz silahları ile donatılmış 20 kadar Kürt Fedaisi ile dolaşan Binbaşı Noel, bölge halkının sert tepkisi üzerine, İngiliz bölgesine kaçarak canını zor kurtarmıştır.
   Bu sırada bölgede oynamak istedikleri bu oyunu önlemek ve Kürtçülük faaliyetlerine engel olmak Diyarbakır'da bulunan 13. Kolordu Kumandanlığına düşüyordu. Bu hususta 13. Kolordu Kumandanı Cevdet Bey, Sivas'ta bulunan 3. Kolordu Kumandanlığını uyarmıştır. Maraş’ın İngiliz işgalinde bulunmasından dolayı, Elbistan'ın stratejik durumunun Sivas, Kayseri ve Malatya vilayetlerine karşı önemli olduğunu, İngilizlerin işgalindeki Maraş'a uğrayan Binbaşı Edward Noel'in Elbistan yolu ile Malatya’ya geçerken, Elbistan ile Urfa arasındaki yolların krokisini alarak halk arasındaki mezhep farklılıklarını tetkik ettiğini belirten Cevdet Bey; Elbistan kazasına bağlı dağlık köylere uğrayarak buradaki bir takım Türk ahalisini silahlanmaya ve isyana teşvik ettiğinin, bu sebeple Elbistan'ın durumunun özel önem arz ettiğinin bildirmiştir. İngilizlerin Elbistan bölgesine karşı olabilecek herhangi müdahalesini önlemek için buraya kuvvet gönderilmesi gerektiğini, Aziziye'deki (Pınarbaşı) alaydan ve yahut Sivas'tan Gürün ile Darende'ye bir kuvvet gönderilmesinin uygun olacağını bildirmiştir.
13. Kolordu Kumandanlığının bu hususta önerdiği teklifler arasında Binbaşı Noel'in geçerken uğradığı ve isyana teşvik ettiği, Elbistan'a bağlı köylerinin halkına Edward Noel'in zararlı faaliyetleri hakkında bilgi verilmeli idi. Bunun için Elbistan Asker alma Şubesin de bulunan subaylar köylere gönderilmeli ve halk uyandırılmalı idi. Buradaki subayların sayısı bu işe kafi gelmediği takdirde, Malatya civarındaki aydın subayların Elbistan Asker alma Şubesine tayin edilmelerinin gerekli olduğu hususları da yer alıyordu.
Sonuç olarak, Maraş ve Elbistan bölgesinde Binbaşı Edward Noel'in yaptığı Kürtçülük propagandası halktan itibar görmemiş ve bu sebeple bölgede herhangi bir bölücülük hareketi görülmüş değildir
İngiliz emperyalist aktörlerinin geçmişte yönlendirdiği ve ders alınmadığı için, günümüze de uzanan kimi Kürt isyan hareketlerinin tarihi kökenlerine dikkati çekmek yararlı olabilir. İngiltere’nin o dönemde ki Türkiye Büyükelçilik Müşteşarı Hohler’in, Londra’ya 21 Temmuz 1919 tarihli telgrafına göz atalım: “ … Şimdi Mezopotamya bizim olduğuna göre, Binbaşı Noel’e bir Kürt devleti kurdurup, kuzey dağlarını öylece koruyabiliriz. Binbaşı Noel, bir Kürt Lawrence’dir… Majestelerinin Hükümeti’nin amacı, Türkleri elden geldiğince zayıflatmak olduğuna göre, Kürtleri bu şekilde harekete geçirmek fena bir plan değildir… Kürt sorununa verdiğimiz önem, Mezopotamya ile ilgilidir. Kürtlerin ve Ermenilerin durumları, beni hiç ilgilendirmez.”
Bu bilgilerden sonra görüyoruz ki; günümüzde hala emperyalizm bu arzularından vazgeçmiş değildir. Bu coğrafyanın insanları uyanık olmalı birlik içinde bu sömürgecilerin tuzağına düşmeden ayakta kalmasını bilmelidirler… Bu sömürgeciler kendi çıkarları doğrultusunda toplumları kullanıp, miatları dolduğunda sıkılmış limon gibi kenara atmakta hiçbir sakınca görmemektedirler. Öyle ise tuzaklara düşmeden, birlik beraberlik anlayışı ile bütünlük oluşturmalıyız. Çünkü batı emperyalizminin haçlı saldırıları hala bitmemiş olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni parçalamak için her yola başvuruyorlar.  Gün uyanık olma ve dayanışma günüdür.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali Gültekin Biniş 12 ay önce

4- Kurtuluş Savasında gösterdiği üstün hizmetlerinden dolayı Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile taltif edilmiştir. 1. dönem Maraş milletvekili olarak Ankara ya davet edilse de Pazarcık Kaymakamlığını tercih etmiştir. (Tapo Ağaya da vatanperverliğinden dolayı, Kolordu Komutanlığından Harbiye Nezaretine çekilen telgraflarda kaymakamlık verilmesi dile getirilmiştir.)

Saygılarımla

Ali Gültekin BİNİŞ
Araştırmacı Yazar

Avatar
Ali Gültekin Biniş 12 ay önce

Hocam elinize sağlık, güzel bir yazı olmuş. Ancak yazı içinde bir hususta düzeltme yapma gereği hissettim.

Şöyle ki;
1- Yakup Hamdi Bey Karahasanlıdır ve öz be öz Türkmendir. Yani Kürt değildir ve reisi olduğu Atmalı Aşireti ile bir soy bağı yoktur. İdare ettiği Atmalı aşiretine mensup kuvvetlerle Maraş ve Antep savunmasına önemli katkı sağlamıştır. Bölgede hatırı sayılır bir güç sahibidir. Nüfuz alanı Pazarcık merkez, Kızkapanlı, Sadakalar, Kizirli, Tilkiler, Turunçlu, Mahkanlı, Akçalar, Kurtdere, Gölbaşı'nın bazı köyleri ile birlikte Elbistan Karahasanuşağı, Türkören, İkizpınar, Doğanşehir Kapıdere, İslahiye Atmalı köyü, Nurdağı Şatırhöyük, Gaziantep Kızkapanlı, Afşin Türkçayırı, İncirli vs.dir.

Avatar
Ali Gültekin Biniş 12 ay önce

(Yorum devamı)
2- İşgali öncesi İngiliz Gizli Servis Ajanı Binbaşı E.W.C Noelin Yakup Hamdi Paşa ile görüştüğü doğrudur. (bu görüşme sırasında çekilen resmin orijinali bende mevcuttur.) Ancak, Yakup Hamdi Paşa, Tapo Ağa ile beraber, Kuva-i Milliye karşıtı gözükerek, İngiliz ajanı E.W.C Noelden silah temin etmiştir. Silahlar temin edildikten sonra iki aşiret reisi, Sivas'ta yapılan kongreye telgraf çekerek bağlılık sözü vermiştir.

3- Yakup Hamdi Paşa Pazarcık Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuranlar arasında yer almıştır. Fransız işgalini kabul etmesi durumunda jandarma komutanlığı sözü veren Agop Hırlakyan'ın damadı Karlozoğlu Osep'in yakalanmasını sağlamıştır. Fransız işgali sürecinde Antep Maraş yolunu kontrol altında tutarak, Fransız birliklerini bozguna uğratmıştır. Bölge çarpışmalarında da Kılıç Ali ile birlikte hareket etmiştir. Maraş'ın kurtuluşundan sonra kayınbiraderi olan Sinemilli aşireti reisi Tapo Ağa ile birlikte Antep Savunmasına katılmıştır.

Avatar
Biber 12 ay önce

Türkören önce gavurörendi sonra Türkveren oldu şimdiki adı türkören bunu da eklemek gerekli saygılarımla

banner124

banner129

banner116