banner108

REDÜKTÖR DİŞLİLERİ
REDÜKTÖR DİŞLİLERİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ)

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞL. MÜD.

Redüktör dişlileri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 : 2016/527720

1-İdarenin

a) Adresi                                  : ÇOGULHAN MAALLESİ 46501 AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      : 344 524 26 75 - 344 524 25 80

c) Elektronik Posta Adresi        : afsinb@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           : 2 takım C3-C5 redüktörü (400kW) dişli takımı (4 parça) ve 5 takım cüruf silosu redüktörü dişli takımı (4 parça)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            : Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                          : Sözleşme imza tarihinden itibaren Teknik şartnameye uygun olarak 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                       : Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                       : 13.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İstekliler, Aşağıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanlarının olduğunu gösterir belgeyi teklifleri ekinde sunacaktır. Teklif ekinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Torna tezgâhı ( alım konusu dişli malzemelerini işleyebilecek kapasitede),

- Dişli alıştırma tezgâhı, (alım konusu dişlileri alıştırabilecek kapasitede)

- Ayna mahruti ve helisel dişli açma tezgâhı ( alım konusu dişlileri açabilecek kapasitede),

- Dişlileri Profil taşlama tezgahı ( alım konusu dişlileri profil taşlayabilecek kapasitede),

 olacaktır.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanlarla ilgili; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporunu teklifleri ekinde sunması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ilk ilan tarihine veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teknik şartname ekinde verilen formları Ek-3 de verilen makine, teçhizat ve ekipman bilgi formlarını doldurup teklifleri ekinde sunacaktır. Teklif ekinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 499955


Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner110

banner115