KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR

KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR

K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş İli Kuzey İlçelerdeki Muhtelif Mahalle Yollarında Köprü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                : 2016/488781

1-İdarenin

a) Adresi                                  : İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI 25 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası     : 344 228 46 00 - 344 228 46 94

c) Elektronik Posta Adresi        : ihale@kahramanmaras.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı         : Kuzey İlçelerdeki 3000 km. Yol Ağına Dahil Olan Muhtelif Yollarda Zemin Etüt Raporu, Kazı, Yerinde Dökme Köprü, Öngerme Kiriş ve Fore Kazık İmalatı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                      : Kahramanmaraş İli Kuzey İlçelerdeki Yol Ağına Dahil olan Mahalle Yollarında

c) İşe başlama tarihi                 : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                            : Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                      : KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE SALONU-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                      : 16.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

"Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" eki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan A/I Grubu Köprü ve Viyadük İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

A. Değerlendirme isteklinin ‘’teklif tutarı’’ ile ‘’kalite ve maliyet yapılarının uyumu’’ üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.            

A.1. Teklif tutarı puanlaması     

Teklif puanları; TP = (TTmin x 60)/ TT formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;   

 TP: Teklif puanı,                                                                                                      

 TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı,

 TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder.               

 A.2. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması                           

Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında ( bu oranlar dahil ) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir.

Kalite  ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.                                                          A.3. Değerlendirme puanlaması Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının (DP=TP+MP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.

S.NO

POZ NO

İŞ KALEMİNİN ADI

PUANİÇİNORANLAR

PUAN

1

KBB/001

Her Bir Köprü Bölgesi İçin Ayrı Zemin Etüt Çalışmalarının Yapılması ve Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması (Teknik Şartnamede ve İlgili Şartnamelerde Belirtilen Şartlar Dahilinde Gerekli Nitelikte ve Sayıda Sondaj-Jeoloji-Jeofizik Çalışmaları, Nakliye, Malzeme vb. Her şey Dahil)
 

%2,50 - %4,00

1,00

2

KBB/002

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde
Kuruda veya Suda Drenaj, Tahkimat İşleri, Köprü Temel Kazısı ve Her Türlü Sanat Yapısı
Kazısı Yapılması ve Kullanılması

%8,00 - %11,00

4,00

3

KGM/16.101/K-H    

Köprü Temellerinde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile)

%1,00 - %2,00

1,00

4

KGM/16.120/K-H 

Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)

%1,00 - %2,00

1,00

5

KGM/16.133/K-H 

Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)

%25,00 - %36,00

10,00

6

KBB/003

Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini, Nakli ve İşçiliği 

%4,00 - %6,00

2,00

7

KBB/004

Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini, Nakli ve İşçiliği

%16,00 - %23,00

8,00

8

KBB/005

Profilli Demirden Kazık Çarığı, Mesnet ve Teferruatı, Bordür Kenarı ve Ayrım Demiri ile Ahşap Menfez ve Köprülerde Madeni Birleştirme Unsurları Bedeli, Nakli ve İşçiliği (Boyama Hariç)

%0,50 - %1,50

0,50

9

KGM/16.137/K-H

Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 40/50 Hazır Beton Harcı ile)

%2,50 - %5,00

1,60

10

KBB/006

Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (Her Çapta ve Tip 270K), Öngermeli Beton İçin Özel Çelikle Kablo Teşkili İşçiliği (Kılıf Borusu ve Nakliyeler Dahil)

%1,00 - %2,00

1,00

11

KGM/3805

Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli)

%0,10 - %1,00

0,50

12

KBB/007

Prefabrik Kirişlerin Nakli ve Yerlerine Konulması

%0,10 - %2,00

0,50

13

KGM/28.010/K

Öngerme Kirişli Köprülerde 0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk Contalı, Sıcak Haddelenmiş veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli Su Geçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması ve Yerine Konulması

%1,00 - %3,00

1,00

14

KBB/008

Profilli Demirden Korkuluk İmal Edilmesi, Nakli ve Yerine Yerleştirilmesi
(Malzeme, İşçilik ve Nakliyeler Dahil) (Boyama Hariç)

%3,00 - %5,00

1,50

15

KGM/25.015/K 

Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması (Korkuluk ve ayrım demiri boyanması)

%0,20 - %2,00

0,50

16

KGM/21.053 

Köprülerde Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)

%1,00 - %4,00

1,00

17

KGM/23.252 

Bakır Levha İşleri

%0,10 - %1,00

0,50

18

KGM/23.254 

Köprü Kurşun Levha İşleri

%0,10 - %1,00

0,50

19

KGM/23.255 

Köprü Garguy Yapılması

%0,10 - %1,00

0,50

20

KGM/25.052

Katran Badana Yapılması (Malzeme ve İşçilik Dahil)

%0,30 - %1,50

0,50

21

KBB/009

Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu Yapılması (Nakliye Dahil)

%2,00 - %5,00

1,50

22

204.403

Barbakan Yapılması [Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Geçme muflu)]

%0,10 - %1,00

0,40

23

KBB/010

Köprülerde Ø 100 cm. Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Kazı, Her Türlü Nakliye, Demir, Beton, işçilik ve Herşey Dahil) 

%1,00 - %3,00

1,00

 

TOPLAM

 

 

40,00
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-DOKUMAN SATIŞ VE İNCELEME SERVİSİ-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-DOKUMAN SATIŞ VE İNCELEME SERVİSİ-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın: 489298


Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1