banner191
banner162

Yağış, kı­raç­ta­ki hu­bu­ba­tı da çift­çi­nin umu­du­nu da ye­şert­ti
banner167

Çift­çi­ler, Tür­ki­ye’nin büyük bö­lü­mün­de ol­du­ğu gibi El­bis­tan Ovası’nda da ku­rak­lık en­di­şe­si ta­şı­yor. Özel­lik­le son 6 aydır ciddi bir yağış ek­sik­li­ği ya­şan­dı­ğı için kıraç top­rak­la­ra eki­len hu­bu­bat, suya ih­ti­yaç duy­du­ğu za­man­da ye­ter­li top­rak ne­mi­ni bu­la­mı­yor­du. 
Öyle ki, ekim-ka­sım ay­la­rı arası ekimi ta­mam­la­nan hu­bu­bat için yağış bek­le­yen üre­ti­ci­ler, iki aydır en­di­şey­le gök­yü­zü­nün ne zaman yağ­mur bu­lut­la­rıy­la kap­la­na­ca­ğı­nı bek­li­yor­du. 
Çift­çi­le­rin me­rak­la bek­le­di­ği yağ­mur, her ne kadar is­te­ni­len kadar ol­ma­sa da yağdı. Son gün­ler­de et­ki­li olan yağ­mu­run, hu­bu­bat eki­ni­ni 'son anda' kur­tar­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.
El­bis­tan Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Bulut, ku­rak­lık sı­kın­tı­sı­nı bir nebze olsun at­la­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
‘Bir nebze de olsa nefes aldık’ diyen Baş­kan Bulut, hu­bu­ba­tın ye­ter­li çim­len­me­si ve çı­kı­şın­da bu ya­ğış­la­rın önem­li ol­du­ğu­na de­ğin­di.
Yap­tık­la­rı in­ce­le­me­ler­de hu­bu­bat­ta­ki çim­len­me­nin devam et­ti­ği­ni bil­di­ren Baş­kan Bulut, “Çift­çi­miz, zor bir dö­nem­den ge­çi­yor­du. Kıraç ara­zi­le­re eki­len hu­bu­bat­ta ye­ter­siz yağış ne­de­niy­le sı­kın­tı ola­ca­ğı en­di­şe­si­ni ta­şı­yor­duk. 
Son ya­ğış­lar, en­di­şe­le­ri­mi­zi bir nebze olsun gi­der­di. Tabii, diğer böl­ge­le­re bak­tı­ğı­mız­da El­bis­tan’a daha az yağış düştü. Ama bu ya­ğış­lar, top­ra­ğın nemli kal­ma­sı açı­sın­dan çok de­ğer­li. Buğ­day ve ar­pa­da çim­len­me devam edi­yor. Yani bit­ki­ler ça­lı­şı­yor. 
Kış ay­la­rın­da ye­ter­li kar yağ­ma­sı da ürün­ler için önem­li tabii. Ama asıl önem­li olan ba­har­la bir­lik­te ya­ğış­la­rın devam et­me­si. İnşal­lah, bahar ay­la­rın­da da bu ya­ğış­la­ra ka­vu­şur ve ku­rak­lık­la il­gi­li kor­ku­lu rüya gör­me­yiz. Çünkü çift­çi­miz çok zor şart­lar­da ekim ya­pı­yor. Kı­raç­ta ya­pı­lan ta­rım­sal üre­tim­de yağış ol­maz­sa verim de olmaz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.