banner136
banner191
banner162

13 mahallede arsa ve arazi satışı yapılacak
banner167

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Kümbet, Bakış, Çiçek, Günaltı, Alkayaoğlu, Yoğunsöğüt, Karahasanuşağı, Gökçek, Gücük, Kantarma, Köseyahya, Yalıntaş ve Sevdilli Mahalleleri’nde yer alan toplam 384 bin 436 metrekarelik taşınmazların satışı için Kasım’da ihale düzenleyecek. Taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda ihale edilecek. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek. Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL‘yi, geçmesi halinde en az dörtte biri peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek.  Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaf tutulacak. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

 İhaleye göre, Kümbet Mahallesi’nde 2, Bakış Mahallesi’nde 2, Çiçek Mahallesi’nde 1, Günaltı Mahallesi’nde 8, Alkayaoğlu Mahallesi’nde 5, Yoğunsöğüt Mahallesi’nde 2, Karahasanuşağı Mahallesi’nde 2, Gökçek Mahallesi’nde 2, Gücük, Kantarma, Köseyahya, Yalıntaş ve Sevdilli Mahallelerinde 1’er taşınmaz satışa sunulacak.